548/1987

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 62 § 4 mom., 92 § 1 mom. och 156 § 7 mom. i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) samt

fogat till beslutet en ny 10 a §, till 40 § ett nytt 11 mom., till 48 § ett nytt 4 mom., till 50 § ett nytt 3 mom., till 56 § ett nytt 3 mom., till beslutet nya 62 a, 90 a, 110 a och 135 a §§, till 156 § ett nytt 8 mom., till beslutet nya 180 a och 180 b §§, till 224 § ett nytt 4 mom. samt till beslutet en ny 233 a § som följer:

10 a §
Närmare anvisningar

Bilregistercentralen utfärdar vid behov närmare anvisningar angående bestämmelserna i 4, 5, 7 och 9 §§.

40 §

11. Annat än av biltillverkaren godkänt hjul av gjutgods, som monteras på bil, skall uppfylla de krav som bilregistercentralen särskilt ställer.

48 §

4. Bilregistercentralen utfärdar närmare anvisningar om taxameters konstruktion, exakthet i funktionen och plombering.

50 §

3. Bilregistercentralen utfärdar vid behov närmare anvisningar om godkännande av draganordning, som är avsedd för dragande av egentlig släpvagn.

56 §

3. Skollastbils styrhytt får förses med extra säten för befordran av högst fyra elever. Sätens mått får avvika från bestämmelserna i 1 och 2 mom.

62 §

4. Lastbil får med tillstånd, som polisen på bilens hemort beviljar särskilt för varje sammankomst, på i tillståndet nämnda villkor tillfälligt användas för befordran av personer i anslutning till andaktsstunder, fester, föredrag, valförrättningar och andra liknande sammankomster, förutsatt att bilens förare har ett körkort, som berättigar honom att framföra fordon i klass C, och minst två års erfarenhet av att som anställd eller som idkare av yrkesmässig trafik köra lastbil.


62 a §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild bil i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från kraven i 12 § 2 mom. angående godkännande av styrinrättning för bil som införts till landet som flyttgods och bil som ändrats från annan bil till personbil;

b) från kraven i 17 § angående undvikande av brandfara, då undantaget är nödvändigt endast till en ringa del;

c) från kraven i 19 § angående strålkastarrengörare för bil som införts till landet som flyttgods;

d) från de i 20-23, 26, 29, 29 a och 31 §§ stadgade kraven angående ljusens placering, synlighet och färg för specialbil, bil som införts till landet som flyttgods och tävlingsbil eller bil som används för annat specialändamål;

e) från kraven i 34 § angående reflektorernas synlighet;

f) från de i 36 § stadgade kraven angående godkännande av backspeglarnas konstruktion och tillbehör för specialbil och bil som införts till landet som flyttgods;

g) från de i 38 § 2 mom. och 39 § stadgade kraven angående godkännande av rutmaterial samt av anordningar på vindruta och bakruta för specialbil, bil som införts till landet som flyttgods och tävlingsbil eller bil som används för annat specialändamål;

h) från kraven i 49 § angående anordning till förhindrande av olovlig användning av bilen;

i) från kraven i 52 § angående fästpunkter för bilbälten för bil som införts till landet som flyttgods och bil som ändrats från annan bil till personbil;

j) från begränsningarna i 58 § 1 mom. angående karosseriöverhäng; och

k) från bestämmelserna i 61 § angående karosseriets utrustning för bil som införts till landet som flyttgods och bil som ändrats från annan bil till personbil.

2. Bilregistercentralen kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en bilmodell i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från kravet i 12 § 2 mom. på godkännande av styrinrättning;

b) från kraven i 17 § på undvikande av brandfara;

c) från de i 20-23, 26, 29, 29 a och 31 §§ stadgade kraven angående ljusens placering, synlighet och färg för specialbil och tävlingsbil eller bil som används för annat specialändamål;

d) från kraven i 34 § angående reflektorernas synlighet;

e) från de i 36 § stadgade kraven angående godkännande av backspeglarnas konstruktion och tillbehör för specialbil;

f) från de i 38 § 2 mom. och 39 § stadgade kraven angående godkännande av rutmaterial samt av anordningar på vindruta och bakruta för specialbil;

g) från kraven i 49 § angående anordning till förhindrande av olovlig användning av bilen; och

h) från begränsningarna i 58 § 1 mom. angående karosseriöverhäng.

3. Bilregistercentralen kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en enskild bil i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag

a) för viss tid från bestämmelserna i 41 § angående användning av slirskydd på specialbil och för forsknings- eller specialändamål även på annan bil;

b) från kraven angående hastighetsmätares och färdskrivares exakthet; och

c) från bestämmelserna i 60 § 1 och 2 mom. angående bestämmande av tankbils totalvikt, om bilen används till transport av vätskor med olika volymvikt.

4. Bilregistercentralen ger vid behov närmare anvisningar

a) om ljusanordning för bogserbil, som avses i 45 §;

b) om konstruktioner, som avses i 53 § 2 mom. b-punkten och ersätter bakstötfångare;

c) om sikthinder, som avses i 54 §; och

d) om godkännande av ändringar och reparationer, som avses i 55 §.

90 a §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en motorcykels konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild motorcykel i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från de i 74-77 och 79 §§ stadgade kraven angående ljusens synlighet;

b) från kraven i 81 § angående reflektorernas synlighet;

c) från kraven i 85 § angående stänkskärmar;

d) från de i 88 § 7-9 mom. stadgade kraven angående ljusens synlighet på trehjuliga motorcyklar; och

e) från de i 88 § 11 mom. stadgade kraven angående godkännande av trehjulig motorcykels vindruta och dess anordningar.

2. Bilregistercentralen kan, om en motorcykels konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en motorcykelmodell i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från de i 74-77 och 79 §§ stadgade kraven angående ljusens placering och synlighet;

b) från kraven i 81 § angående reflektorernas synlighet;

c) från kraven i 85 § angående stänkskärmar;

d) från de i 88 § 7-9 mom. stadgade kraven angående ljusens synlighet på trehjuliga motorcyklar; och

e) från de i 88 § 11 mom. stadgade kraven angående godkännande av trehjulig motorcykels vindruta och dess anordningar.

3. Bilregistercentralen kan, om en motorcykels konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild motorcykel i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag

a) för viss tid från bestämmelserna i 84 § angående användning av slirskydd för forsknings- eller specialändamål; och

b) från de i 71 § stadgade kraven angående hastighetsmätares exakthet.

4. Bilregistercentralen ger vid behov närmare anvisningar om godkännande av ändringar och reparationer, som avses i 90 §.

92 §
Styrstång

1. Mopeds styrstång skall vara minst 0,55 m och högst 0,80 m bred. Kopplings- och bromshandtag beaktas inte när bredden fastställs. Styrstång får inte ha utskjutande delar eller skarpa hörn, ej heller böjningar eller fogar, gjorda med mindre radie än 30 mm.


110 a §
Undantag och närmare anvisningar

1. Om en mopeds konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, kan av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe för en enskild moped och bilregistercentralen för en mopedmodell bevilja undantag från kraven i 108 § angående stänkskydd.

2. Bilregistercentralen ger vid behov närmare anvisningar om godkännande av ändringar och reparationer, som avses i 110 §.

135 a §
Undantag

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en traktors eller ett motorredskaps konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en enskild traktor eller ett enskilt motorredskap i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från de i 118-122 §§ stadgade kraven angående ljusens placering och synlighet;

b) från kraven i 124 § angående reflektorernas placering och synlighet;

c) från de i 127 § 2 mom. stadgade kraven angående godkännande av rutmaterial för traktor, som används för specialändamål; och

d) från kraven i 131 § angående måtten på säten och förarhytt.

2. Bilregistercentralen kan, om en traktors eller ett motorredskaps konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en traktormodell eller en motorredskapsmodell i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från de i 118-122 §§ stadgade kraven angående ljusens placering och synlighet;

b) från kraven i 124 § angående reflektorernas placering och synlighet;

c) från de i 127 § 2 mom. stadgade kraven angående godkännande av rutmaterial för traktor, som används för specialändamål; och

d) från kraven i 131 § angående måtten på säten och förarhytt.

156 §

7. Drag- och kopplingsanordningarna skall vara av modell som godkänts av bilregistercentralen.

8. Bilregistercentralen utfärdar närmare föreskrifter om anslutningarna för el-, trycklufts- och hydraulledningar mellan bilen och släpvagnen.

180 a §
Personbefordran

Påhängsvagn får med tillstånd, som polisen på påhängsvagnens hemort beviljat särskilt för varje sammankomst, på i tillståndet nämnda villkor tillfälligt användas för befordran av personer i anslutning till andaktsstunder, fester, föredrag, valförrättningar och andra liknande sammankomster, förutsatt att dragbilens förare har ett körkort, som berättigar honom att framföra fordonskombination i klass CE och minst två års erfarenhet av att som anställd eller som idkare av yrkesmässig trafik köra lastbil.

180 b §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om släpvagns konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en enskild släpvagn i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar bevilja undantag

a) från bestämmelserna i 154 § 2 mom. angående måtten på släpvagn, om släpvagnens förändrade användningsändamål eller utrustningen på grund av detta förutsätter det; och

b) från de i 160, 162, 164-167, 168 a och 170 §§ stadgade bestämmelserna angående ljusens och reflektorernas placering och synlighet.

2. Bilregistercentralen kan, om en släpvagns konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar för en släpvagnsmodell bevilja undantag från de i 160, 162, 164-167, 168 a och 170 §§ stadgade kraven angående ljusens och reflektorernas placering och synlighet.

3. Bilregistercentralen kan, om en släpvagns konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en enskild släpvagn i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag

a) för viss tid från bestämmelserna i 173 § angående användning av slirskydd för forsknings- eller specialändamål; och

b) från bestämmelserna i 180 § angående bestämmande av tanksläpvagns totalvikt, om släpvagnen används till transport av vätskor med olika volymvikt.

4. Bilregistercentralen ger vid behov närmare anvisningar

a) om bestämmelserna i 155 § angående vikter; och

b) om konstruktioner, vilka avses i 179 § 2 mom. b-punkten och ersätter stötfångare.

224 §

4. Bilregistercentralen ger vid behov närmare föreskrifter om släpanordnings konstruktion och koppling.

233 a §
Undantag

Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om släpanordnings konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar bevilja undantag för en enskild släpanordning från kraven i 226-229 §§ angående ljusens placering och synlighet.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1987.

Helsingfors den 12 juni 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.