547/1987

Given i Helsingfors den 12 juni 1987

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 16 § 1 mom., 18 § 2 mom., 65 § och 66 § 3 mom., samt

fogas till 66 § ett nytt 4 mom., som följer:

16 §

1. Ändring av ett sådant fordons konstruktion, beträffande vilket besiktningsskyldighet gäller, är tillåten endast med tillstånd av bilregistercentralen eller med tillstånd som ett av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe har givit i enlighet med bilregistercentralens anvisningar.


18 §

2. En bil skall ha styrinrättningen på vänstra sidan. En specialbil som används för väghållning och en bil som används för utdelning och uppsamling av post får ha styrinrättningen på högra sidan. Om bruksändamålet senare ändras, behöver styrinrättningen inte flyttas. Styrinrättningen får vara på högra sidan även på bilar, som införts till landet som flyttgods från ett land med vänstertrafik, och på museibilar.

65 §

1. Ett av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan i enskilda fall, i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar, av särskilda skäl för ett fordon eller en fordonskombination bevilja undantag från stadgandena i denna förordning som följer:

a) undantag från stadgandet i 14 § 1 mom. för specialbil, traktor och motorredskap, om dess bruksändamål eller utrustning så kräver;

b) undantag för viss tid från stadgandet i 15 § om anordningar, för arbete som sker på en väg;

c) undantag från stadgandet i 18 § 1 mom. g-punkten, för bil som är införd till landet som flyttgods och har tagits i bruk före år 1985;

d) undantag från stadgandet i 18 § 2 mom. för bil, som används för utdelning av tidningar;

e) undantag från stadgandena i 33 § 1-4 mom., 34 § 1 och 2 mom. och 35 § 1 mom. för dragbil, specialbil och motorredskap med släpvagn för specialtransport eller motsvarande släpanordning, samt för lastbil, som används för transport av traktorer eller arbetsmaskiner från en arbetsplats till en annan eller för serviceändamål; och

f) undantag från stadgandet i 39 § 2 mom. då det är fråga om en kombination, vars dragbil har minst fyra axlar, och undantaget är nödvändigt endast till en ringa del eller om en kombination där släpvagnen har tagits i bruk före år 1976.

2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, om den konstruktion eller utrustning som behövs för fordonets bruksändamål kräver det, enligt ministeriets allmänna anvisningar medge undantag från stadgandena i denna förordning som följer:

a) för fordonsmodell från stadgandet i 14 § 1 mom.;

b) för fordonsmodell, med undantag av lastbil och buss, från stadgandena i 33 § 1-4 mom., 34 § 1 mom. och 35 § 1 mom.;

c) i enskilda fall för en fordonskombination från stadgandet i 40 § 1 mom. beträffande släpvagn, som kopplas till en specialbil;

d) i enskilda fall för en fordonskombination från stadgandena i 41-44 §§; och

e) i enskilda fall för fordon från stadgandet i 59 § 3 mom.

3. Ministeriet kan medge undantag från stadgandena i 17-27, 33-40 och 58-62 §§ till den del detta inte med stöd av 1 eller 2 mom. ankommer på ett besiktningsställe eller på bilregistercentralen.

66 §

3. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan bevilja tillstånd som avses i 1 mom., och en vägmyndighet, som förordnats därtill av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, kan bevilja i 2 mom. nämnda tillstånd för transport, som förutom på allmän väg sker på annan väg, i fråga om sistnämnda väg med väghållarens samtycke och på ett sätt som polisen godkänner.

4. Polisen kan med samtycke av väghållaren för tillfällig transport inom sitt distrikt bevilja i 1 mom. nämnda tillstånd för en bestämd tid.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

Helsingfors den 12 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.