545/1987

Given i Helsingfors den 12 juni 1987

Förordning om ändring av förordningen om den vetenskapliga forskningens organisering

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde

upphävs i förordningen den 20 februari 1976 om den vetenskapliga forskningens organisering (186/76) 7 § 4 mom., 15 § och 44 § 3 mom.,

av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1981 (957/81),

ändras 2 § 8-10 punkten, 3 § 2 mom., 4 och 12-14 §§, 18 § 3 mom., 19 och 20 §§, 26 § 4 mom., 27 § 1 mom., 32 § 2 mom., 33 §, 35 § 3 mom., 36 och 37 §§, 38 § 4 och 8 mom., 43, 45 och 48 §§ samt 50 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 36 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 28 mars 1980 (242/80) och nämnda förordning av den 18 december 1981, 38 § 4 och 8 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning och 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till 42 §, sådan den lyder i förordning av den 18 december 1981, nya 2 och 3 mom. samt till förordningen en ny 50 a § som följer:

2 §

Centralkommissionens uppgift är:


8) att på kommissionens framställning bevilja tillstånd att ingå forskningsavtal och att grunda en forskningsenhet samt att besluta om uppsägning av forskningsavtal;

9) att vid behov för kommissionerna fastställa de allmänna grunderna för beviljande av anslag samt anvisningar om ingående av forskningsavtal;

10) att godkänna akademins verksamhets- och ekonomiplan och förslag till budget, att besluta om fördelningen av forskningstjänster samt stipendier för längre hunna vetenskapsidkare mellan kommissionerna ävensom att besluta om fördelningen av forskningsanslag, som anvisats akademin, på olika användningssyften;


3 §

Centralkommissionens ordförande förordnas av republikens president. Utses ordföranden i en kommission, en förordnad medlem i centralkommissionen eller en medlem i en kommission till ordförande, skall han anses ha frånträtt sitt tidigare uppdrag vid Finlands Akademi. Innehar den som förordnats till ordförande i centralkommissionen en statlig tjänst, befrias han från att sköta den under den tid han är ordförande i centralkommissionen.


4 §

Centralkommissionens ordförande är preses för Finlands Akademi. Han skall leda, övervaka och utveckla akademins verksamhet.

På centralkommissionens ordförande ankommer dessutom

1) att tillse att de stadganden och bestämmelser som gäller Finlands Akademi iakttas vid akademin;

2) att utveckla akademins kontakter med högskolor och forskningsanstalter samt med andra myndigheter och samfund som finansierar och bedriver forskning;

3) att leda och utveckla akademins internationella verksamhet;

4) att i oklara fall på föredragning bestämma om ett ärende skall handläggas och avgöras av centralkommissionen, någon av kommissionerna eller förvaltningsämbetet;

5) att på föredragning av behörig tjänsteman vid förvaltningsämbetet avge utlåtanden och lämna utredning i frågor som hänför sig till två eller flera kommissioner i andra fall än de som avser i 2 § 2 punkten;

6) att i oklara fall förordna vem som skall föredra ett ärende som kommer upp i centralkommissionen;

7) att på föredragning utfärda förordnande till en sekreterar- eller forskarbefattning vid förvaltningsämbetet samt att anställa planerare i arbetsavtalsförhållande;

8) att på föredragning förordna någon att som vikarie sköta en forskar- eller forskningsassistentbefattning vid en kommission under högst tre månader;

9) att på föredragning förordna någon att som vikarie sköta en vakant forskar- eller forskningsassistentbefattning vid en kommission under högst tre månader;

10) att behandla och fullgöra sådana övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på ordföranden eller som centralkommissionen anförtror honom.

Centralkommissionens ordförande är i denna sin uppgift tillfällig statstjänsteman.

Centralkommissionens ordförande har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden som hålls av akademins samtliga organ.

Vid förhinder för centralkommissionens ordförande handhas ordförandens uppgifter av viceordföranden.

12 §

Förvaltningsämbetet åligger

1) att sköta Finlands Akademis allmänna förvaltning;

2) att ta initiativ till utvecklande av akademins verksamhet och förvaltning och handha beredningen av förslag och program som hänför sig till planeringen;

3) att övervaka att akademins egendom och lokaliteter sköts och används riktigt och ekonomiskt;

4) att handha beredningen och föredragningen av ärenden som handläggs vid akademins organ samt av ombesörja verkställigheten av besluten;

5) att utnämna, förordna och anställa de innehavare av tjänster eller befattningar, tillfälliga funktionärer och personer i arbetsavtalsförhållande vilkas utnämnande, förordnande eller anställande inte ankommer på någon annan myndighet eller på något annat organ vid akademin;

6) att ombesörja att tjänster samt anslag och stipendier ledigförklaras;

7) att bevilja tjänstledigheter och förordna om skötseln av tjänster och befattningar interimistiskt, om inte annat stadgas;

8) att bevilja ålderstillägg och andra motsvarande förmåner, om inte annat stadgas, samt att handha övriga ärenden som hänför sig till akademins personalförvaltning;

9) att ombesörja publiceringen av akademins årsberättelse samt handha dess övriga informationsverksamhet;

10) att dra försorg om akademins räkenskapsföring och övervaka att budgeten följs;

11) att dra försorg om akademins anskaffningar; samt

12) att ombesörja, handlägga och avgöra övriga på akademin ankommande ärenden, om vilka inte annat stadgas eller bestäms.

13 §

Förvaltningsämbetet skall också handlägga och avgöra ärenden som angår:

1) beviljande av avsked på ansökan från en forskar- eller forskningsassistentbefattning vid en kommission;

2) beviljande av tillstånd för en forskare eller forskningsassistent vid en kommission att meddela undervisning eller inneha annan bisyssla samt beviljande av tillstånd som avses i 36 och 38 §§;

3) beviljande av tillstånd för en forskare, forskningsassistent eller mottagare av stipendium för längre hunna vetenskapidkare vid en kommission att utomlands utföra forskningsarbete som hänför sig till forskningsplanen;

4) mindre ändring av användningssyftet för statsunderstöd eller forskningsanslag eller förlängning av rätten att utnyttja dem;

5) beviljande av mindre tilläggsanslag för forskningsprojekt som finansieras av centralkommissionen eller en kommission, till täckande av lagstadgade utgifter, utgifter som beror på anställningsvillkor eller därmed jämförbara utgifter; samt

6) beviljande av reseanslag i brådskande fall.

Förvaltningsämbetet skall underrätta respektive kommission om de ärenden som det handlagt och avgjort i enlighet med 1 mom. samt om sina beslut i dem.

Förvaltningsämbetet kan till centralkommissionen för avgörande hänskjuta ett ärende som faller under ämbetets behörighet och som är vittbärande syfte eller principiellt viktigt med hänsyn till akademin.

14 §

Chef för förvaltningsämbetet är förvaltningsdirektören.

Vid förvaltningsämbetet finns en förvaltningsbyrå, en planeringsbyrå och en ekonomibyrå.

18 §

En byråchef förordnas till sin befattning av undervisningsministeriet sedan befattningen varit ledigförklarad under 30 dagar och centralkommissionen avgivit utlåtande om sökandena.

19 §

Förvaltningsdirektören åligger

1) att vara närmaste medhjälpare till centralkommissionens ordförande i frågor som gäller akademins förvaltning;

2) att leda och utveckla akademins förvaltning och ekonomi samt övervaka att förvaltningsämbetets personal fullgör sina uppgifter;

3) att vid centralkommissionens sammanträden och för centralkommissionens ordförande föredra de ärenden vilkas beredning ankommer på förvaltningsdirektören;

4) att på föredragning utfärda förordnanden till de tjänster och befattningar vid förvaltningsämbetet som inte nämns i 4 § 7 punkten eller 18 § samt att, med undantag av planerare, anställa personal i arbetsavtalsförhållande vid förvaltningsämbetet;

5) att handlägga och avgöra de ärenden som ankommer på förvaltningsämbetet och om vilka det inte stadgas eller bestäms att de skall avgöras av centralkommissionens ordförande, forskningsdirektören eller någon annan tjänsteman; samt

6) att utföra de övriga uppgifter om vilka det stadgas eller bestäms att de ankommer på förvaltningsdirektören eller som centralkommissionen eller dess ordförande annars anförtror honom.

20 §

Forskningsdirektören åligger

1) att vara närmaste medhjälpare till centralkommissionens ordförande i frågor som gäller forskning och planering;

2) att leda, övervaka och utveckla planeringen av akademins forskningsfinansiering samt förverkligandet av de forskningspolitiska planerna;

3) att vid centralkommissionens sammanträden och för centralkommissionens ordförande föredra de ärenden som det ankommer på forskningsdirektören att bereda;

4) att följa utvecklingen av de forskningsprojekt som akademin finansierar samt att avge utlåtanden om dem till centralkommissionen och kommissionerna;

5) att till centralkommissionen göra framställningar som avser att göra forskningen effektivare och resultatrikare;

6) att utveckla och upprätthålla kontakter med dem som finansierar och bedriver forskning;

7) att följa den forskningspolitiska planeringen;

8) att bereda det vetenskapliga innehållet i akademins internationella samarbete och följa upp samarbetet; samt

9) att fullgöra sådana övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på forskningsdirektören eller som centralkommissionen eller dess ordförande annars anförtror honom.

26 §

Till förslaget skall även fogas en beräkning över den föreslagnes årliga forskningsutgifter och en finansieringsplan för dem. Kommissionen kan föreslå tre personer. Kommissionen kan, innan förslag görs, inhämta sakkunnigutlåtanden om dem som anmält sig till tjänsten samt om andra kandidater som möjligen kommer i fråga.

27 §

Centralkommissionen skall, sedan den erhållit kommissionernas förslag, bland dem som kommissionerna har föreslagit uppställa högst tre forskare på förslag till tjänsten med beaktande av vad som i lagen om den vetenskapliga forskningens organisering stadgas om de vetenskapsgrenar som innehavarna av forskarprofessurer skall företräda.


32 §

Av yngre forskare fordras att han har avlagt licentiatexamen eller motsvarande utländsk examen eller att han i sina studier för doktorsexamen eller i sitt arbete som assistent eller på annat sätt har visat sig inneha motsvarande kunskaper samt att han har visat betydande fallenhet för vetenskapligt arbete.


33 §

Forskar- och forskningsassistentbefattningar skall förklaras lediga att sökas skriftligen inom 30 dagar.

En kommission kan, då det är ändamålsenligt med härsyn till det forskningsprojekt som kommissionen stöder, besätta forskar- och forskningsassistentbefattning utan ansökan. Beslut om besättande av en befattning utan ansökan skall fattas innan befattningen har ledigförklarats.

35 §

Till den sammanlagda tiden för en forskares eller forskningsassistents verksamhetsperioder räknas inte den tid under vilken forskaren eller assistenten på grund av moderskaps- eller föräldraledighet har varit tjänstledig, eller under vilken han har fullgjort sin värnplikt eller såsom befriad från vapentjänst har fullgjort vapenfri tjänst eller civiltjänst.


36 §

En forskare skall årligen till kommissionen avge berättelse om forskningsarbetets framskridande. En forskningsassistent skall avge sin berättelse till den som lett hans arbete, och denne skall jämte eget utlåtande sända berättelsen vidare till kommissionen.

Akademin kan bevilja en forskare eller forskningsassistent tillstånd att vara docent vid en högskola och att även annars delta i meddelande av undervisning i godtagbar omfattning. Likaså kan en forskare eller forskningsassistent beviljas tillstånd att utföra till befattningen hörande forskningsarbete utomlands, om detta med hänsyn till forskningsplanens genomförande anses motiverat.

En kommission kan ålägga en forskare vid kommissionen att i sin befattning utföra andra uppgifter för främjande av forskarutbildning eller utnyttjande av forskningsresultat.

Forskare och forskningsassistenter får inte åtnjuta personligt stipendium av staten. Akademin kan dock bevilja sådant tillstånd, om stipendiet har beviljats för fortsatta studier eller vetenskapligt arbete utomlands.

37 §

Undervisningsministeriet beviljar en forskarprofessor, förvaltningsdirektören och forskningsdirektören tjänstledighet. Övriga innehavare av tjänst eller befattning beviljas tjänstledighet av förvaltningsdirektören. Undervisningsministeriet beviljar dock centralkommissionens ordförande för viss tid befrielse från skötseln av de uppgifter som ankommer på ordföranden.

38 §

Medan en forskare åtnjuter stipendium får han inte ha förvärvsarbete eller åtnjuta annat personligt statsstipendium. Akademin kan dock bevilja en stipendiat tillstånd att vara docent vid en högskola och att även annars delta i meddelande av undervisning samt i utförande av vetenskapliga sakkunniguppdrag i den omfattning akademin godkänner. Akademin kan också bevilja honom tillstånd att åtnjuta stipendium av staten, om stipendiet är avsett för fortsatta studier eller vetenskapligt arbete utomlands. Innehar en stipendiat statlig tjänst eller befattning, är han befriad från att sköta denna under den tid han åtnjuter stipendiet.


Stipendium kan inte beviljas ordföranden för centralkommissionen eller en kommission eller medlem i någondera. Om en forskare som har erhållit stipendium förordnas till medlem i centralkommissionen eller till ordförande för eller medlem i en kommission, har han rätt att alltjämt åtnjuta stipendiet.

42 §

För genomförande av ett omfattande och betydelsefullt forskningsprojekt kan vid en högskola eller forskningsanstalt genom avtal grundas en forskningsenhet för viss tid. Om forskningsenhetens verksamhet och dess finansiering överenskoms mellan parterna.

Forskningsavtal kan inte ingås med ordföranden för centralkommissionen eller en kommissioheller med en medlem i någondera. Förordnas en forskare, som tidigare har ingått forskningsavtal med akademin, till medlem i centralkommissionen eller till ordförande för eller medlem i en kommission, kan avtalsförhållandet likväl fortgå på överenskommet sätt.

43 §

En forskare, forskargrupp, forskningsanstalt eller forskningscentral som önskar ingå forskningsavtal skall därom inlämna ansökan till respektive kommission.

Forskningsarbetet övervakas av den kommission som har ingått avtalet. Kommissionen skall utan dröjsmål vidta de åtgärder som dess iakttagelser i fråga om avtalets tillämpning och forskningsarbetets framskridande ger anledning till. Centralkommissionen kan, om det blir uppenbart att forskningsarbetet inte kommer att utföras på godtagbart sätt, inom överenskommen tid och så att det leder till resultat, på framställning av respektive kommission säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

45 §

Vetenskaplig materiel, som har anskaffats med statens medel för utförande av ett forskningsprojekt vid en högskola eller annan statlig institution, förblir i högskolans eller institutionens besittning och under dess vård, om inte annat har förordnats i akademins beslut. Vetenskaplig materiel som anskaffats med statens medel för utförande av ett forskningsprojekt annanstans förblir i akademins besittning eller överlämnas, sedan dess ursprungliga syfte har vunnits, till en statlig institution som akademin finner lämplig.

48 §

En forskarprofessor kan inte vara ordförande för eller medlem i centralkommissionen eller en kommission.

50 §

Till ordföranden för en kommission betalas utöver mötesarvoden ett månatligt arvode, som fastställs av undervisningsministeriet sedan ärendet genomgått finansbehandling i finansministeriet. När storleken av ordförandens arvode fastställs, skall det beaktas i vilken mån han kan frigöra sig från de uppgifter som ansluter sig till hans huvudsyssla.


Till centralkommissionens ordförande, till sekreteraren i centralkommissionen eller i en kommission eller en sektion samt till en tjänsteman vid förvaltningsämbetet eller funktionär i arbetsavtalsförhållande, som är medlem eller föredragande i en sektion, betalas dock mötesarvode endast om sammanträdet åtminstone delvis har hållits utom tjänstetid.

50 a §

Centralkommissionens ordförande, en forskarprofessor, förvaltningsdirektören och forskningsdirektören åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Helsingfors den 12 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.