524/1987

Utfärdat i Helsingfors den 22 maj 1987

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av storryssja i vissa vatten inom Enare kommun

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 51 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) beslutat:

1 §

Inom Pasvik älvs och Neiden älvs vattendragsområden i Enare kommun får med avvikelse från stadgandena i 27 § och 23 § 1 mom. 4 punkten lagen om fiske storryssja och annat i förstnämnda paragraf åsyftat fångstredskap användas med fiskerättsinnehavarens tillstånd och under av honom föreskrivna villkor. Knutavståndet i fångstredskap skall dock vara minst 8 millimeter. Vid bedrivande av fiske som grundas på detta beslut skall till övriga delar iakttas lagen om fiske och med stöd av denna utfärdade stadganden och föreskrifter.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1987 och gäller till utgången av år 1991. Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 5 februari 1987 om användning av storryssja i vissa vatten inom Enare kommun (104/87).

Helsingfors den 22 maj 1987

Minister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Raimo Ruokonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.