513/1987

Utfärdat i Helsingfors den 13 maj 1987

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

upphävt moment 2 av § 5 i kapitel 4 och § 2 i kapitel 10 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa moment 2 av § 5 i kapitel 4 sådant detta lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86),

ändrat § 9 i kapitel 3, § 6 i kapitel 4, § 1 i kapitel 5, moment 1 av § 1, moment 1 av § 2, § 3, moment 2 av § 7 och § 8 i kapitel 6, moment 3 av § 1, §§ 2, 3, 4, 5 och 9 i kapitel 7, § 1 i kapitel 8 och § 2 i kapitel 11, av dessa § 9 i kapitel 3, § 6 i kapitel 4, § 1 i kapitel 5, moment 1 av § 2 och moment 2 av § 7 i kapitel 6, moment 3 av § 1 och §§ 5 och 9 i kapitel 7 sådana dessa lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86) och § 3 i kapitel 7 sådan denna lyder i Finlands Banks beslut av den 13 juni 1986 (503/86), samt

fogat ett nytt moment 2 till § 2 i kapitel 5, en ny § 5a till kapitel 6, ett nytt kapitel 6a till nämnda beslut och en ny § 8a till kapitel 7, enligt följande:

Kapitel 3

Hemtagning av valuta

9 §

Hemtagningsskyldigheten gäller inte avkastningen eller försäljningsinkomsten av sådana utländska värdepapper som nämns i moment 2 av § 3 i kapitel 7 eller banktillgodohavanden avsedda i §§ 1 och 2 av kapitel 8, ej heller betalningsmedel motsvarande högst 10 000 finska mark som en valutainlänning har i Finland.

Kapitel 4

Utförsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis

6 §

Ur landet får sändas eller föras med bankböcker och andra fordringsbevis, om innehavet av dessa grundar sig på sådana valutatransaktioner mellan en valutainlänning och en valutautlänning som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.

Kapitel 5

Löpande valutatransaktioner

1 §

Följande valutatransaktioner kräver Finlands Banks specialtillstånd för att betalningsgrunden skall kunna fastställas:

a) betalning av varor som införs till Finland med valuta som för ändamålet anskaffats och förts med från Finland, om värdet av ett enskilt varuköp överstiger 100 000 finska mark, eller med resevaluta, om värdet av ett enskilt varuköp överstiger 10 000 finska mark;

b) hyrande av en vara värd över 100 000 finska mark i en valutautlännings ägo, ifall hyrestiden överstiger sex månader räknat från förtullningsdagen eller, om varan inte införs till Finland, räknat från avtalets datum; tillstånd behövs dock inte, ifall det är fråga om sedvanliga tidsfrakter eller andra frakter, hyra för lastnings-, lossnings-, lyft- eller transportanordningar eller containerhyra inom transportverksamheten mellan Finland och utlandet eller om filmhyra;

c) andra löpande valutatransaktioner, om de utredningar som avses i § 4 av kapitel 2 och § 3 av kapitel 3 i detta beslut inte uppvisas för valutabanken eller en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning, då valutan anskaffas eller hemtas.

2 §

På grund av de bilaterala betalningsavtalen krävs Finlands Banks specialtillstånd också för valutatransaktioner i samband med projektexport eller andra underleveranser inom exporthandeln, om varan har levererats eller kommer att levereras till ett land som Finland har betalningsavtal med.

Kapitel 6

Krediter och säkerheter

1 §

Att motta förskott för export av varor och tjänster eller för transitohandel i enlighet med handelsbruk av en utomlands bosatt köpare (valutautlänning) är tillåtet, om ingen ränta betalas på förskotten.


2 §

Att erlägga förskott för varuimport i enlighet med handelsbruk till en utomlands bosatt säljare är tillåtet, om a) varan är färdig för omedelbar leverans till Finland, b) det är fråga om maskiner eller utrustning som tillverkas på beställning och om förskotten enligt handelsbruk utgör högst 75 % av köpeskillingen för varan eller c) om köpeskillingen är högst 100 000 finska mark.


3 §

Att uppta en leverantörskredit från en utomlands bosatt säljare vid import av varor och tjänster är tillåtet, om kredittiden är högst sex månader eller köpeskillingen högst 100 000 finska mark. Vid import av varor räknas kredittiden fr. o. m. förtullningsdagen; vid köp ur ett konsignationslager dock fr. o. m. den dag då köpet avslutades, ifall detta skett efter förtullningsdagen.

5 a §

En projektexportör eller en finländsk underleverantör får uppta en leverantörskredit från en utomlands bosatt säljare, om kredittiden är högst 12 månader.

7 §

Att bevilja en utomlands bosatt nära släkting en kredit och att uppta en kredit från en utomlands bosatt nära släkting är tillåtet oberoende av användningssyfte, om lånebeloppet är högst 100 000 finska mark.

8 §

Avtalsenliga amorteringar på en kredit som upptagits från en valutautlänning i enlighet med valutabestämmelserna och avtalsenliga amorteringar på en kredit som en till Finland inflyttad person upptagit då denna varit bosatt utomlands är tillåtna.

Kapitel 6 a

Direktinvesteringar

1 §

Direktinvesteringar i utlandet på högst 30 miljoner finska mark är tillåtna i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 7

Värdepappersplaceringar, investeringar i fast egendom och investeringar i varor

1 §


Till andra valutautlänningar är det tillåtet att sälja finländska masskuldebrev noterade på Helsingfors Fondbörs eller på den OTC-marknad i Finland som godkänts av Finlands Bank, om värdepapperen köps med avkastningen av tidigare förvärvade finländska masskuldebrev eller med inkomsten av försäljningen av dylika på Helsingfors Fondbörs eller på den finländska OTC-marknaden eller med en valutautlännings i Finland utbetalda lön eller pension. Därtill förutsätts att avkastningen eller inkomsten inte har överförts till utlandet eller till konton från vilka medlen fritt kan överföras till utlandet.

2 §

Finländska värdepapper kan köpas tillbaka från en valutautlänning, om valutautlänningen förvärvat dem i enlighet med valutabestämmelserna eller med Finlands Banks specialtillstånd och tillståndet inte innehåller förbehåll om återköpet.

3 §

Att förvärva i utlandet officiellt noterade utländska värdepapper från en valutautlänning, en valutabank eller en annan fondkommissionär är tillåtet, om summan av de medel som för värdepappersförvärvet överförs från Finland och de medel som tidigare överförts för förvärv av utländska värdepapper antingen direkt eller till ett sådant utländskt portföljkonto som avses i moment 1 av § 1 i kapitel 8 uppgår till högst 50 000 finska mark per person. Dessutom får för förvärv av värdepapper från Finland överföras ett lika stort belopp som från utlandet hemtagits i form av avkastning och försäljningsinkomst av utländska värdepapper eller som erhållits i Finland från försäljning av utländska värdepapper till valutabanker eller andra fondkommissionärer.

Avkastningen och försäljningsinkomsten av utländska värdepapper får utan att hemtas användas till förvärv av utländska värdepapper i utlandet.

En valutainlänning får från en valutautlänning förvärva utländska värdepapper som Finlands Bank separat beviljat anskaffningstillstånd för utan den i moment 1 nämnda begränsningen på 50 000 finska mark. Dessutom får en valutainlänning utan nämnda begränsning på Helsingfors Fondbörs eller på den OTC-marknad som Finlands Bank godkänt förvärva utländska värdepapper, om Finlands Bank separat godkänt att värdepapperen får säljas till en valutainlänning. Avkastningen och försäljningsinkomsten av sådana värdepapper som nämns i detta moment får inte användas till förvärv av utländska värdepapper i utlandet.

4 §

Utländska värdepapper kan säljas tillbaka till en valutautlänning, om de förvärvats i enlighet med valutabestämmelserna eller med Finlands Banks specialtillstånd. Finlands Bank kan dock separat göra förbehåll om återförsäljningen av sådana värdepapper som avses i moment 3 av § 3 i detta kapitel eller som anskaffats med Finlands Banks specialtillstånd.

5 §

Utländska värdepapper som i enlighet med valutabestämmelserna kommit i en valutainlännings ägo kan köpas och säljas vidare mellan valutainlänningar. Då utländska värdepapper förvärvas från en valutabank eller en annan fondkommissionär gäller dock begränsningarna i moment 1 av § 3 i detta kapitel. Från finländska försäkringsbolag får en valutainlänning köpa endast sådana utländska värdepapper som nämns i moment 3 av § 3 i detta kapitel.

8 a §

Att utomlands köpa en bostad, en andel som berättigar till innehav av en bostad, en andel i en bostad som berättigar köparen att disponera bostaden under en del av året eller en tomt för en bostad är tillåtet, om det totala värdet är högst 600 000 finska mark och om Finlands Banks separata bestämmelser iakttas.

Att betala handpenning i enlighet med handelsbruk för sådant köp som avses i moment 1 är tillåtet.

För ombyggnad av en ägarbostad i utlandet får högst 100 000 finska mark per gång överföras från Finland.

9 §

Valuta får överföras för betalning av varor, dock inte ädelmetaller, ädelstenar e. d., som inköps i utlandet och blir kvar där, om värdet av ett enskilt varuköp är högst 100 000 finska mark.

Kapitel 8

Valutainlänningars konton i utlandet och deras konvertibla konton i Finland

1 §

En valutainlänning får från Finland till sitt portföljkonto i en utländsk penninginrättning överföra medel som inkl. de medel som enligt moment 1 av § 3 i kapitel 7 direkt överförs för förvärv av utländska värdepapper uppgår till högst 50 000 finska mark. På kontot får utan att hemtas utöver dessa medel hållas sådan avkastning och försäljningsinkomst av utländska värdepapper som avses i moment 2 av § 3 i kapitel 7 samt upplupen ränta på medlen. Kontomedlen får användas endast för förvärv av sådana ut-

ländska värdepapper som avses i moment 1 av § 3 i kapitel 7.

En valutainlänning får låta bli att hemta och från Finland till sina andra konton i utländska penninginrättningar överföra medel, förutsatt att summan av medlen på kontona är högst 10 000 finska mark. På kontona får dessutom hållas upplupen ränta på medlen. Kontomedlen får utan att hemtas i utlandet användas för sådana valutatransaktioner som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.

Kapitel 11

Övriga kapitaltransaktioner

2 §

En person som varaktigt bosätter sig utomlands eller som redan är bosatt i utlandet får till utlandet överföra sina nettotillgångar i Finland i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.


Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1987.

Helsingfors den 13 maj 1987

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Seppo Lindblom Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.