502/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Förordning om särskilda yrkesläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87):

1 §

Vid särskilda yrkesläroanstalter ges huvudsakligen yrkesinriktad tilläggsutbildning eller sådan utbildning som behövs för den verksamhet som läroanstaltens upprätthållare eller respektive medlemssamfund bedriver.

Vid läroanstalten kan också ordnas service-, forsknings- och arbetsverksamhet.

Särskilda yrkesläroanstalter är följande, av statsrådet som sådana förordnade

1) yrkesundervisningsanstalter,

2) läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen,

3) handelsläroanstalter.

2 §

Beträffande särskilda yrkesläroanstalter gäller med nedan stadgade undantag i tillämpliga delar vad som stadgas om läroanstalten i fråga i förordningen om yrkesundervisningsanstalter (491/87), förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen (492/87) samt förordningen om handelsläroanstalter (493/87).

3 §

I frågor som gäller ändring av verksamheten eller bildande av undervisningsgrupper vid en särskild yrkesläroanstalt utövas de befogenheter som enligt de i 2 § nämnda förordningarna tillkommer länsstyrelsen av yrkesutbildningsstyrelsen.

Instruktionen för en särskild yrkesläroanstalt godkänns av direktionen och fastställs av yrkesutbildningsstyrelsen.

4 §

Läroplanerna för tilläggsutbildning som ges i skolmässig form godkänns av direktionen i enlighet med de allmänna grunder som yrkesutbildningsstyrelsen fastställer.

Läroplanerna för annan tilläggsutbildning och utbildningsverksamhet godkänns av direktionen.

5 §

Beslut om behörighetsvillkoren för rektor och lärare vid en särskild yrkesläroanstalt fattas vid behov av undervisningsministeriet.

Beslut om undervisnings- och arbetsskyldigheten för rektor och lärare vid en särskild yrkesläroanstalt fattas vid behov av undervisningsministeriet.

6 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Utbildning som har påbörjats innan denna förordning träder i kraft skall slutföras i enlighet med den läroplan som har godkänts för den.

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.