480/1987

Given i Helsingfors den 8 maj 1987

Lag om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I denna lag avses med

1) placeringsfond en fond som består huvudsakligen av aktier och andra värdepapper och som ägs av de personer eller samfund som placerat medel i den,

2) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten till en placeringsfond och placering av dessa medel i värdepapper samt förvaltning av fonden,

3) fondbolag ett aktiebolag som bedriver fondverksamhet,

4) förvaringsbank den bank som förvarar en placeringsfonds tillgångar och som sköter inbetalningar och utbetalningar som avser fonden, samt med

5) fondandelsägare varje person eller samfund som äger en eller flera andelar av den egendom som ingår i placeringsfonden.

2 §

Verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper får bedrivas endast såsom fondverksamhet eller så, att deltagandet i placeringen sker genom tecknande av aktier i aktiebolag som bedriver sådan placeringsverksamhet.

3 §

Fondverksamhet får bedrivas endast av ett fondbolag som erhållit koncession.

4 §

I fondbolagets firma skall ordet fondbolag ingå, antingen i denna form eller som sammansättningsled.

Endast fondbolag enligt denna lag har rätt att i sin firma eller annars för beskrivning av sin verksamhet använda benämningen fondbolag eller fondaktiebolag.

5 §

På fondbolag tillämpas gällande lagstiftning om aktiebolag, om inte annat stadgas i denna lag.

För fondbolag beviljas sådant tillstånd som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. lagen om aktiebolag av finansministeriet.

6 §

Tillsyn över fondbolagets verksamhet utövas av bankinspektionen.

2 kap.

Fondbolags bildande

7 §

Stiftarna av ett fondbolag skall hos finansministeriet ansöka om koncession för bolaget. Till ansökningen skall fogas stiftelseurkunden och bolagsordningen. Finansministeriet har rätt att kräva också annan utredning som ministeriet anser vara nödvändig. Innan saken avgörs skall finansministeriet inhämta bankinspektionens utlåtande om ansökningen.

För fondbolagets bolagsordning och ändringar i den skall fastställelse sökas hos finansministeriet.

8 §

I fondbolagets bolagsordning skall ingå en bestämmelse som nämns i 3 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier.

9 §

Fondbolagets aktiekapital skall uppgå till minst en miljon mark. Beloppet skall i sin helhet inbetalas i pengar innan bolaget inleder sin verksamhet. Aktiekapitalet skall dock alltid utgöra minst en procent av det sammanlagda kapitalet i den placeringsfond eller de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar.

Vid ökning av fondbolagets aktiekapital kan nya aktier inte tecknas mot apportegendom.

10 §

Fondbolaget skall beviljas koncession, om dess bildande inte strider mot ett allmänt intresse.

Fondbolagets bolagsordning och ändringar däri skall fastställas, om de överensstämmer med lag och det inte heller i övrigt finns något giltigt skäl mot fastställandet.

11 §

Fondbolaget skall hos bankinspektionen anmäla när det ämnar inleda sin verksamhet.

3 kap.

Fondbolags förvaltning

12 §

Fondbolaget representerar i eget namn fondandelsägarna och handlar på deras vägnar i frågor som rör placeringsfonden samt utövar de rättigheter som följer med den egendom som ingår i fonden. I rättshandlingar som gäller placeringsfonden skall dessutom nämnas den fond på vars vägnar fondbolaget handlar.

13 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst sex medlemmar. Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara i Finland bosatta finska medborgare eller medborgare i ett annat nordiskt land. Högst en tredjedel av bolagets styrelse kan dock bestå av personer som inte är bosatta i de nordiska länderna eller som inte är finska medborgare eller medborgare i något annat nordiskt land. Finansministeriet kan bevilja bolaget tillstånd att göra avsteg från de krav som här stadgas.

Fondandelsägarna väljer minst en tredjedel av medlemmerna i fondbolagets styrelse på det sätt som bestäms i fondbolagets bolagsordning.

Vad som i denna lag stadgas om medlemmarna i fondbolagets styrelse och verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanter för dessa.

Ett förvaltningsråd kan inte inrättas för fondbolaget.

14 §

Om utövning av den rösträtt aktierna i en placeringsfond medför vid bolagsstämman skall i varje särskilt fall beslutas separat. Beslut fattas vid styrelsens sammanträde av de medlemmar av styrelsen som har valts av fondandelsägarna och som avses i 13 § 2 mom. Rösträtt skall utövas, om mer än hälften av dessa medlemmar biträder beslutet. Härvid skall i beslutet ges närmare anvisningar med hänsyn till röstningen.

15 §

Fondbolaget och aktieägarna samt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, revisorerna och funktionärerna i fondbolaget får inte utan bankinspektionens tillstånd förvärva aktier eller andra värdepapper av den placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller utan förmedling av fondbörs sälja sådana till placeringsfonden. Fondbolaget och aktieägare i detta får inte heller äga fondandelar i de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även maken till någon som nämns där och den som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med honom samt ett samfund, i vilket en person eller ett samfund som nämns i 1 mom. eller i detta moment eller flera sådana gemensamt har bestämmanderätten.

En styrelsemedlem i fondbolaget som valts av fondägarna får inte äga aktier i eller vara anställd hos fondbolaget eller förvaringsbanken. Han får inte heller vara styrelse- eller direktionsmedlem i något annat fondbolag eller någon annan förvaringsbank.

4 kap.

Placeringsfonder

16 §

Ett fondbolag kan grunda en eller flera placeringsfonder. Flera fondbolag får inte grunda en gemensam placeringsfond. Varje placeringsfond skall ha stadgar. Om grundandet av en placeringsfond samt om fondens stadgar och ändring av dem beslutar fondbolagets styrelse.

I placeringsfondens namn skall ingå ordet placeringsfond. Benämningen placeringsfond får användas endast om en placeringsfond enligt denna lag.

17 §

I stadgarna för en placeringsfond skall anges

1) placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsbankens firma,

2) grunderna för utövandet av fondverksamheten samt i vilken mån fondens medel kan placeras i utländska värdepapper,

3) fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod,

4) grunderna för den ersättning som fondbolaget och förvaringsbanken får för sin verksamhet,

5) grunderna för vinstutdelningen beträffande det som överstiger andelen enligt 23 § samt var och hur vinstutdelningen sker,

6) närmare grunder för beräkningen av fondandelsvärdet,

7) grunderna för beräkning av den ersättning som tillfaller fondbolaget för försäljning och inlösen av fondandelar samt det högsta försäljningstillägget och inlösningsavdraget vid bestämmande av försäljnings- eller inlösningspriset för en fondandel,

8) tidpunkten för fondandelsägarstämman, stämmans sammankallare och sammankallningssättet samt hur övriga meddelanden skall delges fondandelsägarna,

9) när och var uppgifter om försäljnings- och inlösningspriser på fondandelar, placeringsfondens kvartalsredogörelser samt fondbolagets och placeringsfondens bokslut och verksamhetsberättelser skall finnas tillgängliga för allmänheten, samt

10) när och hur fondandelar säljs och inlöses.

18 §

För placeringsfondens stadgar och för ändringar i dem skall fastställelse sökas hos bankinspektionen.

Placeringsfondens stadgar och ändringar i dem skall fastställas, om de överensstämmer med lag och kan anses svara mot fondandelsägarnas intresse, och giltigt skäl mot fastställandet inte annars finns.

En ändring av placeringsfondens stadgar träder i kraft tre månader efter det ändringen enligt 19 § har antecknats i placeringsfondsregistret, om inte bankinspektionen föreskrivit annat.

19 §

Placeringsfonden skall anmälas för anteckning i placeringsfondsregistret. Registret är offentligt och det förs av bankinspektionen.

Anmälan till registret skall göras skriftligen hos bankinspektionen. Anmälan skall undertecknas av ordföranden i fondbolagets styrelse, och till den skall fogas beslutet om grundande av placeringsfonden och fondens stadgar, för vilka fastställelse samtidigt skall sökas.

20 §

Har placeringsfonden i stadgad ordning anmälts för anteckning i registret och dess stadgar fastställts, och skiljer sig placeringsfondens namn tydligt från namnet på placeringsfonder som tidigare har antecknats i registret, skall registrering ske.

Efter det bankinspektionen antecknat placeringsfonden i registret, skall bankinspektionen på fondbolagets bekostnad i Officiella tidningen kungöra registreringen av fondens stadgar eller ändringar i dem.

Medel får inte tillföras placeringsfonden innan fonden har antecknats i registret.

21 §

Placeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser, ej heller vara sökande, kärande eller svarande vid domstol eller annan myndighet.

Egendom som tillhör placeringsfonden skall hållas åtskild från fondbolagets egendom. Egendomen får inte utmätas för fondbolagets skulder, frånsett skuld som avses i 39 §.

Fondandelsägarna svarar inte personligen för förbindelser som avser placeringsfonden.

22 §

Den som placerat medel i placeringsfonden har rätt till en fondandel.

Fondandelarna skall när det gäller en bestämd placeringsfond sinsemellan vara lika stora, och de skall medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbolaget skall i sin verksamhet behandla fondandelsägarna på ett jämbördigt sätt.

Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Placeringsfondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdras de skulder som avser fonden. De värdepapper som tillhör placeringsfonden skall uppskattas enligt marknadsvärdet. Till banktillgodohavandena skall läggas räntan till utgången av månaden före den då tillgodohavandena lyftes. Fondbolaget skall varje vardag beräkna fondandelsvärdet.

23 §

Av det sammanlagda beloppet av den vinst som placeringsfonden enligt fastställd balansräkning uppvisar för senaste räkenskapsperiod och fondens övriga fria egna kapital, minskat med den förlust som balansräkningen utvisar, skall mer än hälften utdelas till fondandelsägarna på det sätt som närmare föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om inte finansministeriet av särskilda skäl beviljar undantag.

24 §

De ärenden, som fondandelsägarna enligt denna lag eller placeringsfondens stadgar gemensamt skall besluta om, avgörs vid en fondandelsägarstämma, som skall hållas vid den tidpunkt som fastställs i stadgarna.

25 §

Extra fondandelsägarstämma skall hållas då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om en revisor skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Vad som här stadgas om revisor gäller på motsvarande sätt fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel av alla utelöpande fondandelar.

26 §

Varje fondandel i placeringsfonden medför en röst vid fondandelsägarstämman.

På fondandelsägarstämma skall annars på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas om förfarandet på föreningsmöte, om inte annat föreskrivs i placeringsfondens stadgar.

27 §

En utlänning eller utländsk sammanslutning eller en sådan finsk sammanslutning som avses i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier får inte äga fondandelar i placeringsfonden.

Överlåtelse i strid mot förbudet i 1 mom. är ogiltig. Utan hinder av vad som stadgas ovan får var och en äga fondandelar som han erhållit i arv eller på grund av giftorätt eller testamente. Den som förlorat sitt finska medborgarskap behåller sin rätt i placeringsfonden.

28 §

Den som förvärvat en fondandel har inte rätt att utöva de rättigheter som i denna lag stadgas för fondandelsägare förrän fondandelen har registrerats i enlighet med 31 § eller förrän han anmält förvärvet till fondbolaget och företett utredning därom. Detta gäller dock inte rättigheter som utövas genom uppvisande eller överlåtande av andelsbevis eller därtill hörande utdelningskuponger.

29 §

Fondbolaget är skyldigt att till ägaren av en fondandel utfärda ett fondandelsbevis. Andelsbeviset kan lyda på flera andelar och kan endast ställas till viss person. Andelsbevis kan utfärdas endast för den som registrerats som ägare.

30 §

Ett andelsbevis skall ange

1) fondandelsägarens och placeringsfondens namn, fondbolagets firma samt förvaringsbankens firma,

2) andelsbevisets ordningsnummer,

3) fondandelarnas antal,

4) hur fondandelar inlöses,

5) när och var vinstutdelningen skall ske samt

6) var placeringsfondens stadgar samt kvartalsredogörelserna och verksamhetsberättelserna finns tillgängliga.

Andelsbeviset skall dateras och undertecknas av fondbolagets styrelse eller av den som styrelsen gett fullmakt därtill. Namnteckningen får vara tryckt eller framställd på annat därmed jämförbart sätt.

31 §

Fondbolaget skall föra ett register över samtliga fondandelar. I registret skall antecknas

1) fondandelsägarens namn, medborgarskap, hemort och postadress,

2) antalet fondandelar och registreringsdatum för varje fondandelsägares fondandelar samt

3) ordningsnummer för andelsbevisen.

Förvärv som en fondandelsägare anmält till fondbolaget och om vilket tillförlitliga uppgifter har lämnats, och någon annan till bolaget anmäld förändring i något förhållande som upptagits i det register som nämns i 1 mom. skall utan dröjsmål antecknas i registret.

Registret skall hållas tillgängligt i fondbolagets lokaliteter. Var och en har rätt att mot ersättning som fondbolaget bestämmer få en kopia av registret eller en del därav.

32 §

Överlåts eller pantsätts ett andelsbevis, skall på motsvarande sätt tillämpas vad som i 13, 14 och 22 §§ lagen om skuldebrev stadgas om löpande skuldebrev. Vid tillämpningen av nämnda stadganden skall den som innehar ett andelsbevis och som enligt fondbolagets anteckning därpå är införd som ägare i registret över fondandelar, jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. lagen om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande.

Beträffande den utdelningskupong som är fogad till ett andelsbevis gäller 24 och 25 §§ lagen om skuldebrev.

Om utdelningskuponger inte är fogade till andelsbevisen, kan i placeringsfondens stadgar intas en föreskrift om att den som i registret är antecknad som fondandelsägare har rätt till utdelning på fondandelen. Härvid skall betalning till den som antecknats i registret anses giltig även om han inte haft rätt till utdelningen, såvida inte fondbolaget hade eller borde ha haft kännedom om detta.

33 §

En fondandelsägare har rätt att få sin andel inlöst av fondbolaget på det sätt som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar, genom att överlåta sitt andelsbevis till bolaget. Inlösen skall ske med medel direkt ur fonden, om inte annat stadgas nedan. Andelen skall inlösas till sitt värde på inlösningsdagen, och från det kan göras inlösningsavdrag enligt placeringsfondens stadgar.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske så snart som möjligt och senast den sjunde vardagen efter det krav på inlösen framställdes hos fondbolaget. Inlösen skall ske så snart medlen från försäljningen av värdepapperen har influtit. Av särskilda skäl kan bankinspektionen bevilja tillstånd till att nämnda tidsgräns överskrids.

5 kap.

Fondbolags placeringsverksamhet

34 §

Ett fondbolag skall bedriva fondverksamheten på ett omsorgsfullt och sakkunnigt sätt till fondandelsägarnas gemensamma bästa.

35 §

Fondbolaget får inte bedriva annan affärsverksamhet än fondverksamhet.

36 §

Placeringsfondens medel skall omedelbart placeras i

1) inhemska aktier, obligationer, debenturer och andra inhemska värdepapper som noteras på Helsingfors Fondbörs,

2) andra än i 1 punkten nämnda inhemska värdepapper som noterats på ett tillförlitligt sätt, om noteringen har skett på en offentlig marknad som har regelbunden verksamhet, till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst 20 procent av placeringsfondens värde,

3) andra än i 1 och 2 punkten nämnda inhemska värdepapper, till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst 10 procent av placeringsfondens värde,

4) utländska aktier, obligationer, debenturer och andra värdepapper som noteras på en börs som bankinspektionen godkänt, till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst 20 procent av placeringsfondens värde,

5) bevis som gäller rättigheter förknippade med värdepapper som avses i 1-3 punkten, med ovan nämnda begränsningar, samt i

6) fordringar hos inhemska banker till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst 15 procent av placeringsfondens värde. Fordringar hos inhemska banker som skall betalas vid anfordran skall dock alltid uppgå till minst 5 procent av placeringsfondens värde.

Av särskilda skäl kan bankinspektionen för en viss tid bevilja tillstånd att överskrida de gränser som framgår av 1 mom.

37 §

Fondbolaget får av medlen i de placeringsfonder, som det förvaltar, i aktier i ett aktiebolag placera högst ett belopp som motsvarar 20 procent av aktiebolagets hela aktiekapital och av röstetalet för samtliga aktier.

Fondbolaget får av en placeringsfonds medel i värdepapper med samma utfärdare placera ett belopp som motsvarar högst 10 procent av fondens värde.

Fondbolaget får inte äga aktier i något annat fondbolag. Bolaget får inte heller placera medel i de placeringsfonder, som det förvaltar, i något annat fondbolags aktier eller i placeringsfonder som detta förvaltar.

38 §

Fondbolaget får inte förvärva värdepapper till placeringsfonden till ett högre pris än marknadsvärdet eller sälja värdepapper i fonden till ett lägre pris än marknadsvärdet, om det inte finns särskilda skäl.

39 §

Fondbolaget får inte utan tillstånd av bankinspektionen uppta kredit för fondverksamheten eller lämna egendom som tillhör placeringsfonden i pant eller på annat sätt använda sådan egendom som kreditsäkerhet.

Tillstånd att uppta kredit som avses i 1 mom. eller att använda egendom som kreditsäkerhet kan beviljas, om det finns särskilda skäl. Tillståndet beviljas för högst ett år i sänder. Bankinspektionen har rätt att utfärda föreskrifter om kreditupptagning eller om användning av egendom som kreditsäkerhet.

6 kap.

Förvaringsbanker

40 §

Värdepapperen i en placeringsfond och övriga tillgångar skall förvaras i en eller flera förvaringsbanker. Endast affärsbanker, sparbanker eller andelsbanker eller Postbanken kan vara förvaringsbank. Denna skall dessutom sköta inbetalningar och utbetalningar som avser fonden i enlighet med fondbolagets anvisningar.

Förvaringsbanken kan, när den sköter uppgifter som gäller utländska värdepapper, anlita utländska banker eller andra kreditinrättningar.

41 §

Fondbolaget och förvaringsbanken skall ingå en skriftlig överenskommelse om förvaringen och skötseln av tillgångarna. För överenskommelsen och ändringar i den skall begäras godkännande av bankinspektionen.

42 §

Förvaringsbanken skall iaktta fondbolagets föreskrifter om köp och försäljning av värdepapper samt om teckning av aktier och utbetalningar ur fonden. Förvaringsbanken får inte följa en föreskrift av bolaget, om banken vet att den strider mot lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser eller mot placeringsfondens stadgar. Om förvaringsbanken beslutar att inte iaktta fondbolagets föreskrift och om bolaget inte återtar den, skall bolaget begära bankinspektionens utlåtande i saken.

7 kap.

Revision och bokslut

43 §

Ett fondbolags bolagsstämma skall för varje räkenskapsperiod utse minst två revisorer och suppleanter för dem för revision av bolaget och de placeringsfonder som det förvaltar. Utöver de nämnda revisorerna skall minst en revisor och suppleanten för denne utses av fondandelsägarna.

Vad som i denna lag stadgas om revisorer har motsvarande tillämpning på revisorernas suppleanter.

44 §

En revisor skall vara en i Finland bosatt myndig finsk medborgare. Han skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska frågor som med beaktande av arten och omfånget av fondverksamheten behövs för uppdraget.

Till revisor kan utses ett av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänt revisionssamfund. Minst en revisor och dennes suppleant skall vara av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller godkänt revisionssamfund. Ett samfund som utsetts till revisor skall meddela bolagets styrelse vem som är huvudansvarig för revisionen. Denne skall vara av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor.

45 §

Bankinspektionen skall förordna en behörig revisor,

1) om stadgandena i 43 § 1 mom. och 44 § har överträtts,

2) om en revisor enligt 10 kap. 5 § 1 eller 2 mom. lagen om aktiebolag är jävig och antalet ojäviga revisorer inte är tillräckligt enligt denna lag eller fondbolagets bolagsordning, samt

3) om någon bestämmelse i fondbolagets bolagsordning angående revisorernas antal eller behörighet inte har följts.

Ett förordnande som avses i 10 kap. 1 § 3 mom. eller 14 § 1 och 2 mom. lagen om aktiebolag meddelas av bankinspektionen.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande ges skall fondbolagets styrelse höras. Förordnandet är i kraft tills ny revisor i stadgad ordning har utsetts i stället för en revisor som avses i 1 mom.

46 §

Fondbolagets styrelse och verkställande direktör samt förvaringsbankens direktion eller styrelse och verkställande direktör skall bereda en revisor tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som denne anser påkallat samt ge de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

47 §

En revisor skall i den omfattning som god revisionssed förutsätter granska placeringsfondens och fondbolagets bokslut och bokföring samt förvaltning.

Revisorn skall följa de särskilda anvisningar som meddelats av fondbolagets bolagsstämma och fondandelsägarstämman, om de inte strider mot lag, fondbolagets bolagsordning, placeringsfondens stadgar eller god revisionssed.

När revisionen är slutförd skall revisorn på bokslutet göra en anteckning därom, i vilken hänvisas till revisionsberättelsen. Anser revisorn att resultaträkningen eller balansräkningen inte bör fastställas skall han även göra en anteckning om detta.

48 §

Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse till fondbolagets bolagsstämma. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast två veckor före den ordinarie bolagsstämman.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om bokslutet har uppgjorts i enlighet med gällande stadganden. Har i bokslutet inte meddelats sådana upplysningar som enligt lag eller myndigheternas föreskrifter skall ges, skall revisorerna ange detta och, om så kan ske, lämna dessa upplysningar i sin berättelse.

Har revisorerna vid granskningen funnit att någon styrelsemedlem eller verkställande direktören i fondbolaget har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet eller annars brutit mot denna lag, fondbolagets bolagsordning eller en placeringsfonds stadgar, skall en anmärkning om detta göras i revisionsberättelsen. Berättelsen skall även innehålla ett uttalande om ansvarsfrihet. Revisorerna har även i övrigt rätt att i sin berättelse meddela de upplysningar som de anser böra delges fondbolagets bolagsstämma och fondandelsägarstämman.

Revisionsberättelsen skall alltid innehålla ett särskilt uttalande om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt om det i verksamhetsberättelsen intagna förslaget till åtgärder beträffande fondbolagets och placeringsfondernas vinst eller förlust.

49 §

Fondbolaget skall till bankinspektionen sända fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar, revisionsberättelserna, kopior av protokollen från bolagets bolagsstämmor och fondandelsägarstämmorna samt fondens kvartalsredogörelser.

50 §

För varje räkenskapsperiod skall för fondbolaget och varje placeringsfond uppgöras separata bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

Bankinspektionen meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om placeringsfondernas bokslut samt om hur bokföringslagen (655/73) skall tillämpas på en placeringsfonds bokslut och på uppgörandet av detta.

8 kap.

Överförande av och upphörande med fondverksamhet

51 §

Ett fondbolag kan med tillstånd av bankinspektionen överföra förvaltningen av en placeringsfond på ett annat fondbolag.

52 §

Återkallas fondbolagets koncession, träder bolaget i likvidation eller avträds bolagets egendom till konkurs eller upphör fondbolaget annars med sin verksamhet, skall förvaringsbanken omedelbart överta förvaltningen av placeringsfonden. Finns det flera förvaringsbanker, skall bankinspektionen förordna vilken av bankerna som skall överta förvaltningen av fonden.

53 §

Då förvaringsbanken förvaltar en placeringsfond gäller i fråga om dess rättigheter och skyldigheter vid bedrivande av fondverksamheten i tillämpliga delar vad som stadgas om fondbolag, om inte annat följer av denna lag.

Förvaringsbanken får inte utöva rösträtten för de aktier som hör till placeringsfonden.

54 §

Under den tid förvaringsbanken förvaltar placeringsfonden får banken inte ta emot placeringar i fonden eller lösa in fondandelar.

55 §

Då förvaringsbanken har övertagit förvaltningen av fonden, skall den utan dröjsmål vidta åtgärder för att överföra förvaltningen av fonden på något annat fondbolag eller för att upplösa fonden. Överföringen, som kräver tillstånd av bankinspektionen, skall ske så snart det är möjligt med beaktande av fondandelsägarnas intressen. Om överföring inte kan ske, skall banken vidta åtgärder för att upplösa fonden.

Beslutar förvaringsbanken att upplösa fonden, skall den utan dröjsmål sälja de värdepapper som ingår i fonden. Sedan värdepapperen sålts och de skulder som avser fonden betalts eller medel avsatts därtill, skall banken utskifta de återstående tillgångarna till fondandelsägarna.

Har förvaringsbanken överenskommit om att överföra förvaltningen av placeringsfonden på ett annat fondbolag och av bankinspektionen erhållit tillstånd därtill eller har banken beslutat upplösa fonden, skall banken omedelbart sända en kungörelse härom till Officiella tidningen och separat meddela fondandelsägarna. Om fonden upplöses, skall i kungörelsen meddelas när och på vilket sätt de medel som avses i 2 mom. kan lyftas.

56 §

Har någon fondandelsägare inte inom ett år efter det att de medel som avses i 55 § 2 mom. kunnat lyftas anmält sig för att lyfta de medel som han erhållit vid skiftet, skall förvaringsbanken omedelbart deponera dem hos överexekutor i enlighet med lagen om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31).

De medel som med stöd av denna lag deponerats hos överexekutor skall, om de inte lyfts inom fjorton dagar, insättas i en penninginrättning för att växa med ränta.

Har medlen inte lyfts inom tio år från deponeringen hos överexekutor, förverkas de till staten.

9 kap.

Särskilda stadganden

57 §

Ett fondbolag skall kvartalsvis uppgöra en redogörelse över placeringsfondernas ekonomiska ställning och värdepappersplaceringar samt över fondverksamheten i allmänhet. Kvartalsredogörelsen skall utvisa antalet värdepapper samt deras slag och värden, fondens tillgångar och skulder som avser fonden, antalet utelöpande andelar och andelsbevis samt värdet av en fondandel. Redogörelsen skall undertecknas av fondbolagets styrelse.

Fondbolaget skall så snart som möjligt hålla kvartalsredogörelsen samt fondbolagets och fondens bokslutshandlingar tillgängliga för allmänheten i bolagets lokaliteter samt på de platser som i övrigt bestämts i stadgarna.

58 §

Medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse, verkställande direktören, revisorerna, revisorssuppleanterna samt funktionärerna i fondbolaget är skyldiga att hemlighålla vad de i sin syssla fått veta om den ekonomiska ställningen för fondbolagets kunder eller andra eller om deras affärs- eller yrkeshemligheter.

Fondbolaget har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. endast till åklagar- eller polismyndigheter för utredande av brott samt till någon annan myndighet som enligt lag har rätt att erhålla sådana upplysningar.

59 §

Fondbolaget är skyldigt att ersätta en skada som bolaget i sin fondverksamhet uppsåtligen eller av vållande har åsamkat en fondandelsägare eller någon annan.

Förvaringsbanken är ersättningsskyldig i enlighet med 1 mom. för skada som banken orsakat vid skötseln av uppgifter som stadgas i denna lag.

60 §

En medlem i fondbolagets styrelse, bolagets verkställande direktör och en revisor är skyldiga att ersätta en skada som de i sin syssla genom att överträda denna lag eller placeringsfondens stadgar uppsåtligen eller av vållande har åsamkat en fondandelsägare eller någon annan.

61 §

En aktieägare i fondbolaget är skyldig att ersätta en skada som han, genom att medverka till att denna lag eller fondens stadgar överträtts, uppsåtligen eller av grovt vållande åsamkat en fondandelsägare eller någon annan.

62 §

Angående jämkning av skadestånd samt om fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad som stadgas i 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

63 §

Beslut om att skadeståndskrav skall framställas och talan väckas enligt 59-61 §§ med anledning av skada som orsakats alla fondandelsägare gemensamt fattas av fondandelsägarstämman.

Fattas beslut om väckande av skadeståndstalan, skall vid stämman utses ett ombud med rätt att företräda fondandelsägarna i saken. Ombudet skall ges handlingsdirektiv. Kostnaderna i saken och ombudets arvode skall betalas av placeringsfondens medel enligt en uträkning som bankinspektionen fastställer.

Ett skadestånd som tillfaller fondandelsägarna gemensamt skall betalas till placeringsfonden.

64 §

Har vid fondandelsägarstämman fattats beslut om att inte framställa skadeståndskrav och väcka skadeståndstalan, men har fondandelsägare med minst en tiondedel av alla andelar eller en tredjedel av de andelar, som är företrädda vid stämman, röstat mot beslutet, kan talan föras på fondandelsägarnas vägnar utan hinder av vad som stadgas i 63 § 1 mom.

Talan kan väckas av fondandelsägare som äger minst en tiondedel av alla andelar eller minst ett lika stort antal andelar som de ägare som motsatt sig beslutet och som avses i 1 mom. Om en fondandelsägare avstår från talan sedan den har väckts, kan andra fondandelsägare som väckt talan dock fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från fondandelsägarstämmans beslut. De fondandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av medel från placeringsfonden få ersättning för kostnaderna i den mån de kan täckas av det som fonden vunnit genom rättegången.

65 §

Har i 63 § nämnd skada orsakats genom en brottslig gärning, skall vad som ovan stadgas om skadeståndsyrkande ha motsvarande tillämpning på fondandelsägarnas straffyrkande med anledning härav.

66 §

Stämning som gäller fondandelsägarna gemensamt eller annat meddelande i ett ärende som enligt denna lag skall behandlas vid fondandelsägarstämman anses ha kommit till fondandelsägarnas kännedom då den har delgivits ordföranden för stämman.

67 §

Bankinspektionen har rätt att för fondandelsägarna föra skadeståndstalan som avses i 59-61 §§, om deras intresse anses kräva det.

68 §

Den som

1) bedriver fondverksamhet utan tillstånd,

2) på annat sätt än vad som nämns i 2 § bedriver verksamhet som gäller sådana gemensamma placeringar i värdepapper som är avsedda för allmänheten,

3) i strid med 4 § 2 mom. i sin firma eller annars för betecknande av sin verksamhet använder ordet fondbolag eller fondaktiebolag, eller som

4) i strid med 16 § 2 mom. använder benämningen placeringsfond,

skall för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte för gärningen stadgas strängare straff i annan lag.

För placeringsfondsbrott skall även dömas en medlem i ett fondbolags styrelse, bolagets verkställande direktör eller en funktionär som uppsåtligen lämnat en myndighet felaktiga eller vilseledande uppgifter om bolaget, samfundet eller fondandelsägarna.

69 §

Den som

1) bryter mot ett förbud enligt 15 §, 20 § 3 mom., 23 eller 35 § eller 39 § 1 mom.,

2) försummar de skyldigheter för fondbolaget eller förvaringsbanken om vilka stadgas i 22 § 2 mom. eller 31, 33, 34, 36, 54 eller 57 §, eller som

3) på annat sätt än det som nämns i 1 och 2 punkten samt i 68 § bryter mot denna lag eller de föreskrifter som utfärdats med stöd av den

skall för placeringsfondsförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller för den stadgas strängare straff i annan lag.

70 §

Den som bryter mot den tystnadsplikt som stadgas i 58 § skall för brott mot tystnadsplikt enligt lagen om placeringsfonder dömas till böter, om inte för gärningen stadgas strängare straff i annan lag.

71 §

Har genom ett brott om vilket stadgas i denna lag endast enskild rätt blivit kränkt, får allmän åklagare inte väcka åtal i saken, om inte målsäganden anmält brottet för åtal.

I övrigt får allmän åklagare väcka åtal för brott som bestraffas enligt 69 eller 70 § endast om bankinspektionen anmält brottet för åtal.

72 §

Har ett fondbolag, en medlem i fondbolagets styrelse, bolagets verkställande direktör eller en revisor eller en funktionär i ansvarig ställning i bolaget inte i sin verksamhet följt denna lag, fondbolagets bolagsordning, en placeringsfonds stadgar eller bankinspektionens föreskrifter, kan länsstyrelsen på framställning av bankinspektionen vid vite förplikta honom att fullgöra sin skyldighet.

73 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Vad som stadgas i 15 § 1 mom. tillämpas inte på aktier och andra värdepapper som förvärvats innan denna lag trätt i kraft, om de säljs till en placeringsfond inom ett år från lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 238/86
Lagutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 271/86

Helsingfors den 8 maj 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.