454/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 12 § lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) som följer:

12 §

Gränsbevakningsväsendet får göra förundersökning av brott som skett inom området för dess tjänsteåligganden, om inte undersökningen på grund av brottets art ankommer på polisen eller någon annan myndighet. På förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet skall, utöver vad som särskilt stadgas om förundersökning och tvångsmedel, tillämpas denna lag och den med stöd därav givna förordningen.

Vid förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet har en gränsbevakningsman samma rätt att vidta undersökningsåtgärder och använda tvångsmedel som en polisman vid förundersökning som görs av polisen.

Undersökningsledare vid förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet är en anhållningsberättigad gränsbevakningsman. En sådan är chefen för gränsbevakningsväsendet, avdelningschefen och byråchef vid administrativa avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet samt kommendörerna för gränsbevaknings- och sjöbevakningssektionerna. Av särskilda skäl får en officer med minst premiärlöjtnants grad vara undersökningsledare.


Denna lag träder i kraft den 19 .

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.