452/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 10 och 16 kap. rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 kap. 4 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 12 augusti 1960 (362/60), samt

fogas till 10 kap. en ny 25 a § som följer:

10 kap.

Om laga domstol

25 a §

Angående den domstol som fattar beslut om användning av tvångsmedel i brottmål stadgas i tvångsmedelslagen (450/87).

16 kap.

Om processinvändningar och uppskov

4 §

Begär en part uppskov i saken för att förete ytterligare bevis eller av annan orsak, skall målet uppskjutas, om domstolen finner att det föreligger skäl därtill, och ny tid för målets handläggning skall samtidigt utsättas. Självmant får domstolen inte uppskjuta målet, om inte synnerliga skäl påkallar detta. Är i ett brottmål svaranden häktad eller har han meddelats reseförbud eller avstängts från tjänsteutövning, får målet inte uppskjutas längre än två veckor, om det inte är nödvändigt för undersökning av svarandens sinnestillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.