451/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 3, 16 och 17 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 kap. 8 § 4 mom., 16 kap. 17 § 2 mom. och 17 kap. 4 § strafflagen,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 8 § 4 mom. i lag av den 29 december 1967 (621/67), 16 kap. 17 § 2 mom. i lag av den 12 juni 1959 (261/59) och 17 kap. 4 § i lag av den 16 december 1949 (774/49), som följer:

3 kap.

Om grunder, som utesluta eller minska gärnings straffbarhet

8 §

Ovan nämnd rätt att använda maktmedel har likaså den som med stöd av 1 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/87) eller 20 § 4 mom. polislagen (84/66) har gripit någon, om denne gör motstånd mot honom.


16 kap.

Om brott emot offentlig myndighet och allmän ordning

17 §

Till samma straff skall dömas den som uppsåtligen tar befattning med egendom, som är föremål för beslag, kvarstad, utmätning eller förbud mot flyttning till annan plats, eller skaffar sig tillträde till en byggnad eller ett rum som stängts av en myndighet, eller som annars bryter mot ett beslut som en myndighet med stöd av 6 kap. 2 § tvångsmedelslagen (450/87) meddelat för att säkerställa utredning av brott.

17 kap.

Om osann utsaga

4 §

Har någon annan än den som misstänks för brott, i förundersökning vid förhör där han var personligen närvarande uppsåtligen avgivit osann utsaga eller utan laga skäl förtigit något som han visste att hade tjänat till upplysning i saken, skall han för osann utsaga vid förundersökning dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Har den osanna utsagan eller förtigandet medverkat till att en oskyldig ställts under åtal eller häktats, skall han dömas till fängelse i högst tre år eller, då omständigheterna är synnerligen förmildrande, till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.