436/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Förordning om ändring av 2 och 19 d §§ förordningen om domsagornas förvaltning

På föredragning av justitieministern

ändras 2 § 2 mom. och 19 d § 2 mom. förordningen den 7 maj 1943 om domsagornas förvaltning (394/43),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. i förordning av den 31 december 1971 (1004/71) och 19 d § 2 mom. ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 29 november 1985 (911/85), som följer:

2 §

Häradshövdingen får förordna notarie, som sex månader varit i sin befattning och som fyllt 23 år, att på eget ansvar:

1) handlägga ärenden angående lagfart, inteckning, strafforder och betalningsorder samt utfärda gravationsbevis, då antalet obehandlade ärenden det kräver, samt

2) granska och registrera bouppteckningsinstrument, utfärda lysningar till äktenskap och stämningar även i andra fall än de som avses i 6 § av den i 1 mom. nämnda lagen samt utföra andra i sagda lagrum avsedda domaruppgifter oberoende av om de är brådskande eller ej, och

3) tjänstgöra som ordförande för häradsrätten vid behandling i domsagans kansli av ärenden som avses i lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt (307/86).

19 d §

Vicehäradshövdingstitel erhåller, såframt särskilt skäl till avslag icke föreligger, den som har:

1) tjänstgjort som ordförande vid häradsrättens sammanträde 20 dagar och handhaft häradshövdings- eller tingsdomartjänst minst tre veckor; eller

2) tjänstgjort som ordförande vid häradsrättens sammanträde 10 dagar och varit kanslinotarie eller notarie i sammanlagt minst ett år.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.