429/1987

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1987

Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder, enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare, 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare, 17 § lagen om pension för företagare samt 11 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 19 b § 4 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant det lyder i lag av den 14 april 1978 (274/78), samt 1 § 1 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, 19 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare och 17 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare, sådana nämnda lagrum lyder i lagar av den 8 augusti 1986 (604-606/86), samt 11 § lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) beslutat:

1 §

Beloppet av ålderspension i ett för allt, vari inte ingår barntillägg, beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i nedanstående tabell angiven koefficient motsvarande pensionstagarens ålder. Om pensionstagaren är kvinna, avdras likväl vid bestämmandet av koefficienten nio år från hennes ålder.

Tabell
2 §

Beloppet av invalidpension i ett för allt, vari inte ingår barntillägg, beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i nedanstående tabell angiven koefficient motsvarande pensionstagarens ålder. Vid beräknandet av betalning i ett för allt av invalidpension som beviljats för bestämd tid används likväl en koefficient motsvarande den ålder som erhålls, då från 65 år avdras den tid, för vilken pension skulle utbetalas.

Tabell
3 §

Beloppet av ålders- eller invalidpension i ett för allt, vari ingår barntillägg, beräknas genom att den pension som tas till grund för betalning i ett för allt bestäms skilt för pensionstagaren och de till barntillägg berättigande barnen och genom att sagda pensioner därefter omvandlas till betalningar i ett för allt. Betalningen i ett för allt av ålders- eller invalidpension utgörs av det sammanlagda beloppet av de sålunda erhållna betalningarna i ett för allt. Om de till barntillägg berättigande barnen är flera än två, beaktas de två yngsta barnen vid beräknandet av betalning i ett för allt.

Den pension som skall tas till grund för betalning i ett för allt är för pensionstagarens vidkommande den årliga pension, som han med beaktande av den senast företagna samordningen skulle få, om han inte hade till barntillägg berättigande barn. Den återstående delen av pensionen är barntillägg. För barns vidkommande är den pension som skall tas till grund för betalning i ett för allt lika stor som det årliga barntillägget eller, om de till barntillägg berättigande barn som skall beaktas vid beräknandet av betalning i ett för allt är två, för vartderas vidkommande hälften av det årliga barntilläggets belopp.

Den pension som tas till grund för betalning i ett för allt omvandlas till betalning i ett för allt genom att den multipliceras med en omvandlingskoefficient. För pensionstagarens vidkommande utgörs sagda omvandlingskoefficient av den ålderspensionskoefficient enligt 1 § som motsvarar pensionstagarens ålder eller av invalidpensionskoefficienten enligt 2 §. För barns vidkommande fastställs omvandlingskoefficienten så, att den för pensionstagaren på ovan nämnda sätt fastställda omvandlingskoefficienten jämförs med den koefficient som motsvarar barnets ålder och som fastställts för slutåldern 18 år i tabell B i 4 §. Omvandlingskoefficienten är den mindre av dessa två koefficienter.

4 §

Beloppet av familjepension i ett för allt fastställs genom att den pension som tas till grund för betalning i ett för allt beräknas för envar pensionstagare särskilt och genom att sagda pensioner därefter omvandlas till betalningar i ett för allt. Betalningen i ett för allt av familjepension utgörs av det sammanlagda beloppet av de sålunda erhållna betalningarna i ett för allt.

Den pension som skall tas till grund för betalning i ett för allt erhålls genom att den årliga pensionen multipliceras med en i nedanstående tabell angiven, av förmånstagarnas antal beroende koefficient.

Tabell

Den pension som tas till grund för betalning i ett för allt omvandlas till betalning i ett för allt genom att den multipliceras med en koefficient, som motsvarar pensionstagarens ålder och som erhålls ur tabell A, om förmånstagaren är änka/änkling, eller tabell B, om förmånstagaren är barn. Då det gäller familjepension, som utbetalas till arbetsförmöget barn för tid efter uppnådd slutålder för pension, används likväl en enligt 2 § fastställd koefficient, som höjs, ifall pensionen beviljats tillsvidare, med talet 1,00.

Tabell
5 §

Som i detta beslut avsedd ålder för pensionstagare eller barn som är förmånstagare anses vederbörandes ålder vid den tidpunkt, för vilken betalning i ett för allt bestäms. Med årlig pension avses den månadspension, som utbetalas vid samma tidpunkt, multiplicerad med talet 12. Såsom familjepension beaktas härvid det sammanlagda beloppet av alla till pension berättigade förmånstagares pensioner.

Betalning i ett för allt skall bestämmas för tidpunkt, som följer efter beslutet för sådan betalning.

6 §

Vid tillämpningen av detta beslut uträknas tidsperioderna samt pensionstagarens och det barns ålder som är förmånstagare med en månads noggrannhet genom att fulla månader överskjutande dagar härvid lämnas utan beaktande. Koefficienterna fastställs i tabellerna i 1, 2 och 4 §§ med en hundradedels noggrannhet genom användande av rätlinjigt interpoleringsförfarande.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1987.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 26 maj 1983 i samma ärende (487/83).

Helsingfors den 28 april 1987

Minister
Matti Puhakka

Yngre regeringssekreterare
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.