425/1987

Given i Helsingfors den 16 april 1987

Förordning om ändring av förordningen om avfallshantering

På föredragning av miljöministern

ändras i förordningen den 16 mars 1979 om avfallshantering (307/79) 13 och 13 c §§ samt 19 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 13 § och 19 § 1 mom. i förordning av den 19 september 1986 (688/86) samt 13 c § sådan den lyder i förordning av den 13 februari 1981 (118/81), samt

fogas framför 7 och 12 §§ en ny underrubrik, till förordningen en ny 12 a § samt framför 13, 13 a och 13 c §§ en ny underrubrik som följer:

Avfallsbehandlingsplatser
7 §

Avfallshanteringsplan
12 §

12 a §

Avfallshanteringsplanen jämte bilagor skall tillställas miljövårdsnämnden minst tre månader innan den verksamhet som åstadkommer avfall på fastigheten eller behandlingen av avfall inleds.

I frågor som gäller avfallshanteringsplaner skall miljövårdsnämnden och det organ i kommunen som ansvarar för ordnandet av avfallshanteringen samarbeta sinsemellan.

Förutsätter planen länsstyrelsens godkännande, skall miljövårdsnämnden avge eget utlåtande samt sända planen jämte utlåtanden till länsstyrelsen för godkännande.

Avfallshanteringsanmälan
13 §

Anmälan som avses i 21 a § lagen om avfallshantering skall göras skriftligen. I anmälan skall lämnas uppgifter om

1) fastighetsinnehavarens eller annan anmälares namn, hemort och adress,

2) platsen där avfallet uppkommit,

3) hur avfallet uppkommit samt avfallets art, beskaffenhet och mängd samt om

4) hur avfallshanteringen anordnas.

I fall som har betydelse för miljövården skall miljövårdsnämnden utan dröjsmål tillställa länsstyrelsen en kopia av anmälan.

Behandlingstillstånd för problemavfall
13 a §

Anmälan om import, export och transitering av problemavfall
13 c §

Anmälan som avses i 23 f § 1 mom. lagen om avfallshantering skall göras skriftligen. I anmälan skall lämnas uppgifter om

1) anmälarens namn, yrke, hemort och adress,

2) arten, beskaffenheten och mängden av det problemavfall som importeras eller exporteras eller transporteras genom finskt territorium samt om

3) varifrån problemavfallet härstammar och vart det är avsett att levereras.

Till anmälan skall fogas upplysningar om

1) transporten och eventuell tillfällig lagring av problemavfallet,

2) platsen och sättet för behandling av problemavfallet samt om

3) andra omständigheter som kan ha betydelse vid behandlingen av anmälan.

19 §

Statens tekniska forskningscentral och vatten- och miljöstyrelsen skall till de tillsynsmyndigheter som avses i 2 kap. lagen om avfallshantering avge utlåtanden om omständigheter som rör avfallshantering samt återanvändning eller annat utnyttjande av avfall. De skall också annars bistå dessa myndigheter såsom sakkunnigorgan i frågor som avses ovan.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 16 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.