419/1987

Given i Helsingfors den 16 april 1987

Lag om ändring av 18 och 21 §§ lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83) 18 § och 21 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 21 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., som följer:

18 §

Angående tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett kvällsgymnasium gäller på motsvarande sätt vad som i 29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32, 32 a-32 e, 33, 34, 34 a, 35, 36, 36 a-36 g, 37-46, 58 a och 67 §§ gymnasielagen stadgas om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid gymnasium.

21 §

I fråga om ett privat kvällsgymnasium gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 2, 3 och 7-15 §§, 16 § 2 mom., 22 och 23 §§, 28 § 1 mom. och 30 § i denna lag samt i 8-10 §§, 11 § 1 och 3 mom., 12 och 13 §§, 52 § 1 mom. och 54 § gymnasielagen.

Om befattningar, befattningshavare och timlärare vid ett privat kvällsgymnasium gäller i tillämpliga delar vad som i 29 § 2 och 3 mom. samt 30, 30 a, 30 b, 32, 32 a-32 e, 33, 34 a, 36, 36 a-36 g, 37-40, 43, 44 och 58 a §§ gymnasielagen stadgas om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid gymnasium. Om rektorstjänst som är gemensam för privat kvällsgymnasium, privat gymnasium och skola som ersätter grundskolan gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 78 § 5 mom. grundskolelagen (476/83).

De uppgifter som enligt de i 1 och 2 mom. nämnda stadgandena ankommer på skolnämnden sköts i ett privat kvällsgymnasium av direktionen. Vad som i de i 1 och 2 mom. nämnda lagrummen stadgas om skolnämnd gäller även ett privat kvällsgymnasiums direktion. En befattningshavare kan med stöd av 30 § 1 mom., 30 a § 1 mom. och 30 b § gymnasielagen förflyttas till en tjänst vid ett kvällsgymnasium eller ett gymnasium eller dess kvällslinje endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken befattningshavaren kan förflyttas, vid ett privat kvällsgymnasium, ett gymnasium eller dess kvällslinje eller en skola som ersätter grundskolan, om upprätthållaren är densamma.

En ansökan som nämns i 36 f § gymnasielagen och som gäller en befattningshavare eller timlärare vid ett privat kvällsgymnasium görs av gymnasiets direktion. En befattningshavare vid ett privat kvällsgymnasium förflyttas till en befattning vid ett privat kvällsgymnasium, ett gymnasium eller dess kvällslinje eller en skola som ersätter grundskolan, om upprätthållaren är densamma, av den direktion som utnämner till befattningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Angående uppsägningstiden för ordinarie tjänsteinnehavare vid kvällsgymnasium och vid kommunalt gymnasiums kvällslinje samt för ordinarie befattningshavare vid privat kvällsgymnasium och privat gymnasiums kvällslinje gäller vad som i 30 § lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) stadgas om uppsägningstiden för ordinarie tjänstemän.

För timlärare och dem som sköter en tjänst eller befattning interimistiskt är uppsägningstiden 14 dagar. Om skolnämnden eller direktionen för ett privat kvällsgymnasium eller ett privat gymnasium säger upp en timlärare, är uppsägningstiden dock en månad.

Regeringens proposition 245/86
Kulturutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 274/86

Helsingfors den 16 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.