412/1987

Given i Helsingfors den 16 april 1987.

Lag om ändring av 10 kap. rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 10 kap. rättegångsbalken 10 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 22 april 1949 och den 5 september 1975 (307/49 och 705/75), samt

ändras 10 §, sådan den lyder i lag av den 12 juni 1968 (342/68), som följer:

10 §

Ett ärende som gäller äktenskapsskillnad, samlevnadens upphörande eller äktenskaps giltighet prövas av domstolen på den ort där någondera maken har sitt hemvist.

Har ingendera maken hemvist i Finland, prövas ett ärende som gäller äktenskapsskillnad eller äktenskaps giltighet av Helsingfors rådstuvurätt.

Talan som gäller förpliktande av en make att betala underhållsbidrag till den andra skall väckas vid domstolen på den ort där någondera maken har sitt hemvist. Talan, som gäller ändring av underhållsbidrag som har fastställts genom domstols utslag eller genom avtal, och talan som gäller giltigheten av ett sådant avtal skall väckas vid den domstol som anges i 1 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 62/86
Lagutsk. bet. 14/86
Stora utsk. bet. 265/86

Helsingfors den 16 april 1987.

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.