397/1987

Given i Helsingfors den 10 april 1987

Förordning om ändring av förordningen om fordons besiktning och registrering

På föredragning av trafikministern

upphävs 9 § förordningen den 26 mars 1982 om fordons besiktning och registrering (234/82),

ändras 5 § 1 mom., 8 §, 11 § 4 mom., 16 § 1 mom., 18 §, 26 § 2 mom., 27 § 1 mom., 29 § 1 mom., 30 § 4 mom., 31 § 2 mom., 33 § 1 och 4 mom., 34 § 1 och 2 mom., 35 § 2 mom., 36 § 1 mom., 39 § 1 mom., 40 § 3 och 4 mom. samt 53 §,

av dessa lagrum 26 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 24 juni 1982 (477/82), samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

5 §

1. Varje i Finland tillverkad eller till Finland införd, för registrering avsedd typ av motordrivet fordon skall underkastas typbesiktning. Varje typ av moped och motorsläde skall också underkastas typbesiktning. Typbesiktning får förrättas även för släpvagnstyp och för en i Finland ändrad eller kompletterad motorfordonstyp.


8 §

1. I samband med typbesiktning eller på ansökan av tillverkaren eller importören fastställer bilregistercentralen för lastbils- och busstyp totalvikten och axeltrycken samt belastningspunktens plats eller karosseriöverhänget.

2. Till ansökan skall fogas

a) biltillverkarens intyg över den totalvikt och de axeltryck som garanteras för bilen,

b) en måttsatt ritning av bilen och

c) då bilregistercentralen anser det nödvändigt en utredning över vilken vikt som i tillverkningslandet har godkänts som totalvikt för bilen.

11 §

4. Registreringsbesiktning får förrättas av varje besiktningsställe, om inte bilregistercentralen bestämmer annat.

16 §

1. En bil som antecknats i registret skall årligen föras till årsbesiktning. En bil behöver dock inte föras till årsbesiktning under det första registreringsåret eller registreringsbesiktningsåret, ej heller en ny, för privatbruk registrerad personbil eller paketbil under det år som följer på ibruktagningsåret.


18 §

Till bil kopplad annan släpvagn än lätt släpvagn skall besiktas årligen före utgången av december månad. En släpvagn behöver dock inte besiktas under det första registreringsåret eller registreringsbesiktningsåret.

19 a §

Bilregistercentralen kan tillåta att de tidsgränser som nämns i 16 § 2 och 3 mom. överskrids i fråga om bilar som inte inom utsatt tid kan underkastas besiktning vid besiktningsstället på hemorten på grund av besiktningsställets arbetssituation, den anhopning av arbeten som förekommer där eller annan motsvarande tillfällig orsak. Tidsgränserna får överskridas med högst tre månader.

Fordons skick

26 §

2. Registreringsskyldigheten gäller dock inte motorslädar eller för skördearbete eller väghållning avsedda motorredskap, ej heller traktorer eller motsvarande motorredskap som är avsedda att styras av gående och inte heller mopeder eller deras släpvagnar eller släpvagnar som kopplas till en motorcykel, traktor eller ett motorredskap.


27 §

1. För registrering av fordon skall fordonets ägare genom polisens förmedling göra registreringsanmälan till bilregistercentralen. Beträffande andra fordon än de som avses i 3 mom. kan på orter, som fastställs separat av bilregistercentralen, registreringsanmälan även göras genom förmedling av besiktningsstället.


29 §

1. Sedan polisen eller besiktningsstället mottagit registreringsanmälan enligt 27 §, skall de överlämna registreringsskyltar enligt registreringstecknet för fordonet samt ett interimsintyg över att registreringsanmälan mottagits. Intyget berättigar till att temporärt använda fordonet.


30 §

4. Tillverkningen av registreringsskyltar och distributionen av dem till polisen och besiktningsställena sköts av bilregistercentralen.


31 §

2. På trafikförsäkringspliktiga mopeder skall på synlig plats på bakre delen av bakhjulets stänkskärm vara fäst en av försäkringsbolaget given skylt, som visar att fordonet har en gällande trafikförsäkring. Mopeder som ägs av staten skall ha en skylt med ämbetsverkets eller inrättningens namn eller det kännetecken som dessa använder.


33 §

1. Övergår ett registrerat fordon till en ny ägare, skall den förra ägaren överlämna fordonets registreringsskyltar och registerutdrag till den nya ägaren. Den nya ägaren skall inom 14 dagar, räknat från den dag då den i registret antecknade ägaren överlät fordonet eller den nya ägaren anskaffade fordonet från i 4 mom. avsedd bilaffär, genom polisens förmedling göra anmälan till bilregistercentralen om övergång av äganderätten. Såvida fordonet inom den nämnda tiden av 14 dagar eller efter den har överlåtits vidare, skall ägaren göra anmälan inom fyra dagar från den dag då han har fått äganderätten till fordonet.


4. Är fordonets nya ägare en affärsrörelse som idkar handel med fordon under en i handelsregistret antecknad firma, skall anmälan göras inom 60 dagar från den dag då den i registret antecknade ägaren överlät äganderätten till fordonet, om affärsrörelsen som trafikförsäkring har en gällande allmän försäkring för samtliga fordon i sitt lager. Om 60 dagar redan har förflutit från denna tidpunkt, när äganderätten övergår till bilaffären, skall bilaffären göra nämnda anmälan inom fyra dagar från den dag då affären har fått äganderätten till fordonet.


34 §

1. Har en ändring skett i andra än de i 15 eller 33 § nämnda uppgifterna i registret, skall ägaren inom 14 dagar efter ändringen genom polisens förmedling anmäla därom hos bilregistercentralen.

2. I fråga om anteckningar i registret och utgivande av registerutdrag på grund av anmälningar, som avses i denna paragraf tillämpas vad som stadgas i 32 §. Ändring av ägarens namn, yrke, titel eller adress antecknas dock i registerutdraget av den polis som tar emot anmälan. I samband med besiktning kan anmälan om adressförändring även göras på besiktningsstället.


35 §

2. Registreringsskyltarna behöver inte återställas i samband med avregistreringsanmälan, om besiktningsstället har tagit hand om skyltarna och ett intyg över detta fogas till anmälningen. Registreringsskyltarna behöver inte heller återställas i samband med avregistreringsanmälan som görs av försäkringsbolag, och till avregistreringsanmälan behöver inte heller i fråga om andra fordon än de som omfattas av lagen om skatt på motorfordon (722/66) fogas utredning om att äganderätten övergått till försäkringsbolaget, om bolaget har löst in fordonet på grund av att det skadats. Till anmälningen skall fogas intyg av försäkringsbolaget om att registreringsskyltarna har förstörts. Vad som ovan sägs om anmälan av försäkringsbolag gäller på motsvarande sätt också avregistreringsanmälan av en kommun angående fordon, som har övergått i dess ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75).


36 §

1. Ett registreringspliktigt fordon som inte tidigare registrerats vare sig i Finland eller annorstädes får med avvikelse från stadgandena i detta kapitel registreras interimistiskt och förses med särskilda registreringsskyltar, om det här har överlåtits för utförsel ur landet och för registrering i utlandet eller om bilregistercentralen av särskilda skäl har gett tillstånd därtill.


39 §

1. Endast i Finland tillverkade eller överlåtna fordon får registreras i enlighet med stadgandena i 36-38 §§. Ett fordon som tidigare registrerats i utlandet får dock registreras, om det här är överlåtet för export till något annat land än det land där det tidigare varit registrerat. Registreringen får inte efter utgången av den i 37 § stadgade giltighetstiden förnyas, om inte detta är nödvändigt för att fordonet skall kunna transporteras till Finland.


40 §

3. Polisen kan ge tillstånd att använda provnummerskyltar för en bestämd tid:

a) för att ett fordon skall kunna föras till besiktning,

b) för att ett fordon skall kunna flyttas till hemorten för registrering och

c) av särskilda skäl även i andra fall.

4. Användningstillstånd får inte i fall som nämns i 3 mom. utan särskild anledning ges för längre tid än sju dagar. Provnummerskyltarna skall återställas inom en vecka efter det att användningsrätten upphört, och på dem tillämpas vad som i 30 § stadgas om registreringsskyltar. Intyg över användningstillståndet skall medföras under körning.

53 §

Trafikförsäkringsbolagen skall årligen före utgången av oktober månad, på det sätt ministeriet fastställer, till bilregistercentralen anmäla de motorcyklar, traktorer, motorredskap, lätta släpvagnar och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremien har betalts för den sista försäkringsperiod som började innan anmälningen gjordes.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 10 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.