378/1987

Utfärdat i Helsingfors den 3 april 1987

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av stadgandet under rubriken Kartavstick eller -utdrag i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant det lyder i lag av den 9 december 1983 (916/83), beslutat:

1 §

Kartavstick av och -utdrag ur förrättningskartor, registerkartor samt planers baskartor och plankartor, som förvaras vid lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, skall för varje kartblad beläggas med stämpel till följande markbelopp:

1. Stämpelskatten på kartavstick eller -utdrag, som är ritat för hand, är 50 mark, inklusive 25 mark per varje hel kvadratdecimeter, dock högst 1 600 mark.

2. Mekaniskt framställt kartavstick eller -utdrag

Format högst
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diazokopia
på papper 20 21 23 27 37
på polyesterplast
tjocklek högst 0,07 mm 40 49 66 101 121
tjocklek högst 0,10 mm 44 55 80 129 187
Kontaktkopia
på papper 56 67 91 - -
på polyesterplast 59 76 105 164 -
Fotografisk och wash-off kopia på polyesterplast 83 105 137 185 330
Elektrostatisk kopia på papper 19 25 - - -

Stämpelskatten på kartavstick och -utdrag som framställts på annan botten eller på annat sätt, är 50 mark.

2 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av lantmäteristyrelsen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1987.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 9 maj 1985 om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag (390/85).

Helsingfors den 3 april 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Överinspektör
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.