357/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) rubriken för 75 § och 88 § samt

fogas till 75 § ett nytt 2 mom. som följer:

75 §
Indragning av körkort

Uppfyller körkortsinnehavaren inte längre hälsokraven för erhållande av körkort, men är det uppenbart att hindret är tillfälligt, kan polisen i stället för att helt och hållet dra in körkortet dra in det för en bestämd tid, högst två år.

88 §
Användning av bilbälte och annan säkerhetsanordning för bilsäte

I person- och paketbilar skall föraren och passagerarna under körning använda för sittplatsen monterat bilbälte.

Skyldigheten att använda bilbälte gäller dock inte

1) den för vilken sjukdom, skada eller annan särskild omständighet utgör hinder för att använda bilbälte,

2) den som inte kan använda bilbälte på grund av att det i bilen finns flera passagerare än monterade bilbälten, ej heller

3) föraren av en personbil som används i yrkesmässig persontrafik och passagerare som inte sitter i framsätet.

Den som är kortare än 150 cm kan färdas i en för ändamålet lämplig barnstol eller i någon annan skyddsanordning eller endast använda bilbältets höftdel, om han inte begagnar bilbältet sittande på en bälteskudde.

Föraren skall se till att ett barn under 15 år färdas med bilbältet fastspänt eller i en skyddsanordning som är lämplig för barnets storlek. Om barnets förmyndare eller vårdnadshavare likväl färdas med barnet, svarar han för att bilbälte eller skyddsanordning används.

Genom förordning kan stadgas om befrielse från användningen av bilbälte på grund av transportens eller köruppdragets speciella art.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1987.

Regeringens proposition 247/86
Trafikutsk. bet.7/86
Stora utsk. bet. 253/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.