354/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 1 kap. 5 § och 6 kap. rättegångsbalken,

dessa sådana de lyder, 1 kap. 5 § i lag av den 27 april 1868 och 6 kap. i lag av den 23 april 1976 (350/76),

ändras 1 kap. 1-3 §§, 2 kap. och i 23 kap. rubriken samt 1 och 2 §§,

sådana de lyder, 1 kap. 1-3 §§ i nämnda lag av den 23 april 1976, 2 kap. i lag av den 30 maj 1980 (396/80) samt i 23 kap. rubriken och 1 § i lag av den 23 maj 1969 (323/69) och 2 § i nämnda lag av den 27 april 1868, samt

fogas till 1 kap., i stället för den 4 § som upphävts genom nämnda lag av den 23 april 1976, en ny 4 § samt, i stället för det 3 kap. som upphävts genom nämnda lag av den 27 april 1868, ett nytt 3 kap. som följer:

1 kap.

Om allmänna domstolar

1 §

Allmänna domstolar är tingsrätterna såsom underrätter, hovrätterna såsom överrätter och högsta domstolen såsom högsta rättsinstans.

2 §

I tingsrätterna finns såsom lagfarna medlemmar en lagman och tingsdomare samt såsom övriga medlemmar nämndemän. En lagfaren medlem är ordförande för tingsrätten.

3 §

Hovrätterna har en president och såsom ledamöter hovrättsråd.

4 §

Högsta domstolen har en president och såsom ledamöter justitieråd.

2 kap.

Om domförhet

1 §

En tingsrätt är domför med ordförande och tre nämndemän.

I tingsrätten kan dessutom finnas en andra lagfaren medlem, när detta är motiverat med tanke på målets omfattning eller när särskilda skäl annars påkallar det. Under samma förutsättningar kan tingsrätten ha en fjärde nämndeman.

Har en nämndeman fått förhinder sedan huvudförhandlingen i ett tvistemål inletts, är tingsrätten domför när minst två nämndemän är tillstädes.

2 §

Vid förberedelse i tvistemål och huvudförhandling i samband därmed består tingsrätten enbart av ordföranden.

3 §

I tvistemål är tingsrätten i enlighet med vad som stadgas genom lag domför också då den består av ordförande och två lagfarna medlemmar.

4 §

I brottmål är tingsrätten domför även med ordföranden ensam, om åtalet gäller brott för vilket enligt det straffstadgande som skall tillämpas på fallet, med hänsyn till de omständigheter som kommer fram i saken, inte stadgas annat eller strängare straff än böter eller fängelse i högst ett år. Härvid kan inte ådömas strängare straff än böter.

5 §

En hovrätt är domför med tre medlemmar.

6 §

Om högsta domstolens domförhet stadgas särskilt.

7 §

Om de allmänna domstolarnas domförhet i vissa mål stadgas särskilt.

3 kap.

Om tingsrätt

1 §

En tingsrätts domkrets är en eller flera kommuner.

2 §

Tingsrätten behandlar mål och ärenden vid sammanträde och i kansliet.

Tingsrätten skall hålla sammanträden regelbundet och så ofta det påkallas av de mål och ärenden som skall behandlas.

23 kap.

Om omröstning

1 §

När tingsrätten skall fatta beslut, skall dess ordförande för nämndemännen redogöra för de frågor som kommit fram i saken och de stadganden som är tillämpliga på dem.

2 §

Om tingsrättens medlemmar inte vid överläggningen kommer överens om hur saken skall avgöras, verkställs omröstning på det sätt som i detta kapitel stadgas för andra domstolar. Vid omröstningen skall nämndemännen dock framföra sin mening till sist.


Om införandet av denna lag stadgas genom en särskild lag.

Regeringens proposition 28/86
Lagutsk. bet.11/86
Stora utsk. bet. 249/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.