353/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om lagfarts- och inteckningsregister

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Lagfart och inteckning, som hänför sig till en fastighet vilken är införd i det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/85), antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret i den ordning som stadgas i denna lag.

Inteckning, som avses i 2 § 1 mom. förordningen om inteckning i fast egendom och som är fastställd i lego- eller annan nyttjanderätt till fast egendom och i rättsinnehavarens byggnader på området, antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret vid den fastighet som är i fråga. Detsamma gäller inteckning då föremålet för den nämnda rättigheten är en annan jord- eller vattenområdesenhet.

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas också de rättigheter, begränsningar i rådighetsrätten och övriga härmed jämförbara uppgifter, som avser respektive fastighet eller i 2 mom. nämnt föremål för inteckning och som enligt annan lag eller en förordning skall antecknas i lagfartsregistret, inteckningsregistret eller protokollet över inteckningsärenden.

2 §

Till lagfarts- och inteckningsregistret ansluter sig ett åtkomstregister, i vilket antecknas uppgifter om fastighetsöverlåtelser som kompletterar ägaruppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret. I åtkomstregistret kan också införas andra uppgifter om ägoförhållandena i fråga om en fastighet än sådana som grundar sig på överlåtelse.

3 §

I ärenden som gäller lagfarter och inteckningar vilka skall införas i lagfarts- och inteckningsregistret samt i fråga om de anteckningar som avses i 1 § 3 mom. och ändringar av dem (inskrivningsärenden) skall iakttas vad som därom stadgas i annan lag eller i en förordning som givits innan denna lag träder i kraft, om inte annat stadgas i denna lag.

Inskrivningsförfarandet
4 §

Inskrivningsärenden behandlas i underrättens kansli. De myndigheter som behandlar inskrivningsärenden kallas i denna lag inskrivningsmyndigheter.

På inskrivningsärenden tillämpas lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65).

Ett inskrivningsärende blir anhängigt då ansökan har lämnats in till kansliet eller med posten eller genom bud tillställts detta. Anteckningar om en anhängig ansökan skall utan dröjsmål göras i registret.

5 §

Inskrivningsmyndigheten skall självmant skaffa upplysningar om sådana omständigheter som måste utredas för att ärendet skall kunna avgöras och om vilka uppgifter kan fås ur lagfarts- och inteckningsregistret eller ur andra register som ansluter sig till det.

6 §

Är ansökan bristfällig, skall sökanden uppmanas att komplettera den och vid behov inställa sig hos inskrivningsmyndigheten för att höras, om ansökan inte skall avvisas eller genast avslås. Sökanden skall meddelas på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag han senast skall komplettera den och påföljderna av underlåtelse att iaktta en kompletteringsuppmaning. Vid behov kan sökanden ges en ny uppmaning.

Kompletterar sökanden inte senast den dag som avses i 1 mom. sin ansökan på det sätt som krävs, skall den avvisas eller avslås. Återtar sökanden sin ansökan, skall den konstateras ha förfallit.

Om behandlingen av bristfälligt stämpelbelagda ansökningshandlingar gäller vad som stadgas i lagen angående stämpelskatt (662/43). Då handlingar returneras skall till dem bifogas en uträkning, av vilken framgår till vilket belopp handlingarna skall stämpelbeläggas.

7 §

Lagfart och inteckning meddelas genom att avgörandet i saken antecknas i registret. Avgörandets innehåll skall framgå av registret. Detsamma gäller förnyande och dödande av inteckning, ändring av förmånsrättsordningen samt andra ändringar eller preciseringar av ett avgörande som har antecknats i registret. Då en ansökan helt eller delvis avvisas eller avslås, skall detta införas vid anteckningen om ansökan och ett särskilt beslut ges därom. På samma sätt skall inskrivningsmyndigheten förfara, om den beslutar att andra parter än sökanden skall höras eller om det i ärendet meddelas ett därmed jämförbart avgörande som gäller ärendets behandling.

Som expedition skall sökanden få ett bevis över anteckningarna i registret om avgörandet i ärendet eller ett sådant särskilt beslut som anges i 1 mom.

8 §

I inskrivningsärenden förs inte protokoll.

Av de handlingar som uppkommit under behandlingen av inskrivningsärendet bildas en akt. Då grunderna för avgörandet inte tillräckligt tydligt framgår av det material som ingår i akten eller då det annars finns särskilda skäl därtill, skall till akten fogas motiven till avgörandet.

Då ändring söks i avgörandet i ett inskrivningsärende, skall inskrivningsmyndigheten sända en kopia av akten till hovrätten.

9 §

Fullföljdsdomstolen skall utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten om sitt avgörande så att denna kan göra de registeranteckningar som nämns i 7 §.

Inskrivningsmyndigheten skall utan dröjsmål självmant till ny behandling uppta ett ärende som enligt vad fullföljdsdomstolen har bestämt skall behandlas på nytt.

Korrigering av avgörande i inskrivningsärende och av registeruppgifter
10 §

Grundar sig inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende på uppenbart felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan myndigheten undanröja sitt felaktiga avgörande och avgöra ärendet på nytt.

En förutsättning för korrigering av sakfel är att alla de vilkas rätt den gäller har hörts och att alla de vilkas rätt till följd härav försämras har samtyckt till korrigeringen.

11 §

Finns det i de anteckningar som gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret ett uppenbart skriv- eller räknefel, ett fel som beror på en teknisk brist eller något annat fel eller någon annan brist som kan jämföras härmed, skall inskrivningsmyndigheten korrigera anteckningarna på behövligt sätt.

Inskrivningsmyndigheten skall innan felet korrigeras bereda de sakägare som den känner till och som kan lida men av korrigeringen tillfälle att bli hörda.

12 §

Vid korrigering av fel skall iakttas vad som i 7 § stadgas om avgörande och om anteckning i registret. Om ett korrigeringsärende inte genast avgörs, skall i registret antecknas att det är anhängigt.

Är sökande av ändring i ett avgörande som meddelats i ett inskrivningsärende anhängigt, skall fullföljdsdomstolen underrättas om att ärendet har blivit anhängigt och tillställas det avgörande som meddelats.

Ändring i ett beslut, genom vilket en inskrivningsmyndighet har avslagit en ansökan om korrigering av fel, får inte sökas genom besvär.

13 §

Om korrigering av fel skall så snart som möjligt göras anteckning i den expedition som utgivits till följd av det felaktiga avgörandet eller en ny expedition utges i stället. Den som har en felaktig expedition är på uppmaning skyldig att för korrigering lämna in den till inskrivningsmyndigheten inom en bestämd tid. Myndigheten får vid vite förplikta honom att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet. Om han försummar detta, får myndigheten döma ut vitet.

Inskrivningsmyndigheten skall dessutom om möjligt korrigera de felaktiga intyg som givits på grundval av lagfarts- och inteckningsregistret eller ge ett nytt intyg i stället.

För sådan korrigering av anteckningar samt för sådana expeditioner och intyg som avses i denna paragraf skall avgift inte uppbäras.

Skadestånd
14 §

Lider någon skada genom sådant fel eller sådan brist i lagfarts- och inteckningsregisteruppgifterna som avses i 11 § eller genom fel eller brist i intyg som utfärdas på grundval av registret, skall staten ersätta skadan även om ett sådant fel eller en sådan försummelse som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (412/74) inte skulle föreligga. Beror skadan på att fastighetsuppgifterna i fastighetsregistret är felaktiga eller bristfälliga, skall skadan ersättas av den registerförare som avses i 5 § fastighetsregisterlagen.

Då ett intyg ur ett register har utfärdats av någon annan myndighet än inskrivningsmyndigheten, och det belastas av ett fel eller en brist som inte beror på att uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret är oriktiga, skall skadan ersättas av respektive offentliga samfunds medel.

I övrigt skall på skadestånd som avses i denna paragraf tillämpas vad som stadgas i skadeståndslagen.

15 §

Har den skadelidande med stöd av ett avtalsförhållande eller på annan särskild grund rätt att få ersättning av någon för skada som avses i 14 §, övergår den skadelidandes rätt att få ersättning till det offentliga samfundet i den mån detta enligt 14 § har betalt skadestånd.

Rätten att kräva ersättning som avses i 1 mom. uppkommer den dag då det offentliga samfundet har betalt skadeståndet eller då samfundet enligt domstols laga kraft vunna beslut ålagts betala skadestånd. Samfundet kan helt eller delvis avstå från ersättning, om det med beaktande av skadans storlek och övriga omständigheter vore oskäligt att kräva sådan.

Då två eller flera till följd av regressrätt är skyldiga att ersätta ett offentligt samfund för det belopp som samfundet har betalt, svarar de solidariskt härför. Den som inte har dömts att betala full ersättning svarar dock endast för det utdömda beloppet. På fördelningen av ersättningsbeloppet mellan de ersättningsskyldiga tillämpas dessutom vad som stadgas i 6 kap. 3 §skadeståndslagen.

Utlämnande av registeruppgifter
16 §

Uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret samt i åtkomstregistret är offentliga. Inskrivningsmyndigheten skall på begäran utfärda intyg på grundval av registren. Om övriga myndigheters rätt att utfärda sådana intyg stadgas genom förordning.

Myndigheterna inom justitieförvaltningen, de myndigheter som sköter uppgifter inom fastighetsbildningen och kommunerna har rätt att för eget bruk utan avgift få uppgifter ur registren. Justitieministeriet beslutar om motsvarande rätt för andra myndigheter att få uppgifter.

Justitieministeriet kan också till andra som behöver uppgifter än de myndigheter som avses i 2 mom. för godtagbart ändamål lämna ut på lämpligt sätt grupperade uppgifter ur registren. Uppgifterna kan också lämnas i en form som lämpar sig för automatisk databehandling. Genom förordning stadgas om de avgifter som skall betalas för uppgifterna.

17 §

Justitieministeriet drar försorg om de åligganden som gäller att till olika myndigheter sända registeruppgifter och som enligt stadgande i annan lag eller i förordning ankommer på häradshövding och fastighetsdomare samt om motsvarande uppgifter. Om detta stadgas genom förordning.

Särskilda stadganden
18 §

Lagfarts- och inteckningsregistret samt åtkomstregistret hör till fastighetsdatasystemet.

19 §

Vad som i denna lag sägs om fastighet gäller också viss kvotdel av fastighet och i fråga om åtkomstregistret även outbrutet område.

20 §

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas också tomtlegoavtal.

Vid registrering av tomtlegoavtal skall utöver vad som stadgas i jordlegolagen (258/66) i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna lag som gäller inskrivningsärenden.

21 §

Fastighetsregisterföraren skall se till att inskrivningsmyndigheterna får de uppgifter om fastigheter och andra jord- och vattenområdesenheter som de behöver för att inrätta och föra lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister i en form som lämpar sig för lagfarts- och inteckningsregistret samt för åtkomstregistret. De som lämnar uppgifter skall också se till att uppgifterna om fastighetsindelningen stämmer överens i fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret och åtkomstregistret samt att uppgifterna är uppdaterade.

22 §

Närmare stadganden om lagfarts- och inteckningsregistret och om åtkomstregistret samt stadganden om förande av dagbok i inskrivningsärenden och om verkställigheten av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning.

Upprättande och ibruktagande av lagfarts- och inteckningsregister
23 §

Justitieministeriet skall se till att lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister upprättas och utvecklas.

24 §

De uppgifter om gällande rättigheter som finns i lagfarts-, intecknings- och tomtlegoregistren (basuppgifter) skall överföras till lagfarts- och inteckningsregistret allteftersom fastighetsregister på det sätt som avses i 18 § fastighetsregisterlagen tas i bruk i en kommun som hör till inskrivningsmyndighetens verksamhetsområde.

25 §

Häradshövdingen eller fastighetsdomaren skall i enlighet med justitieministeriets anvisningar se till att basuppgifterna överförs och att överföringen blir riktigt gjord.

Hovrätten kan på begäran befria en domare i en domstol från övriga göromål för att han skall kunna fullgöra de åligganden som gäller överförande av uppgifter.

26 §

Justitieministeriet fattar beslut om att lagfarts- och inteckningsregister skall tas i bruk som ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom angivet inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen nämnt tomtlegoregister. Beslutet kan gälla en eller flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde i dess helhet eller någon del därav. När beslutet gäller endast en del av inskrivningsmyndighetens verksamhetsområde, kan justitieministeriet samtidigt förordna att 4-13 §§ skall tillämpas på myndighetens hela verksamhetsområde i alla lagfarts- och inteckningsärenden samt alltid då anteckningar görs.

Justitieministeriet kan förordna om hur länge och på vilket sätt i 1 mom. nämnda register skall föras jämsides med lagfarts- och inteckningsregistret.

Justitieministeriet kan förordna att i de tidigare register som avses i l mom. skall antecknas också de utfärdas med stöd av den redan innan det ersättande register som åsyftas i nämnda momen tas i bruk.

Ikraftträdande
27 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsättar kan vidtas innan lagen träder ikraft.

Vad som i annan lag eller i en förordning stadgas on intyg och utdrag ur de tidigare register som avses i 26 § 1 mom. gäller efter der lagfarts- och inteckningsregistret har tagits i bruk de intyg som utfärdas på grundval av denna.

Regeringens proposition 191/86
Lag- och ekonomiutsk. bet.23/86
Stora utsk. bet. 252/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.