349/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30) 5 § 2 mom. samt 20, 24, 24 a och 26 §§,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. och 24 a § sådana de lyder i lag av den 13 juli 1964 (400/64),

ändras 3 §, 4 § 1 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 9, 10 och 11 §§, 12 § 2, 3 och 4 mom., 13 § 2 och 3 mom., 14 §, rubriken för 4 kap., 17 § 2 mom., 18, 19, 22 och 25 §§ samt 27 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 3 §, 4 § 1 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 och 2 mom., 9 och 10 §§, 12 § 2, 3 och 4 mom., 13 § 2 och 3 mom., 14 §, 17 § 2 mom. samt 18, 19 och 22 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 13 juli 1964, 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (411/82) och 11 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 13 juli 1964 och lag av den 10 augusti 1973 (659/73), samt

fogas till lagen nya 3 a, 10 a, 10 b, 12 a, 17 a, 17 b och 17 c §§, till 6 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 13 juli 1964 och den 4 juni 1982, nya 3, 4 och 7 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 5 och 6 mom., till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 13 juli 1964, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., samt till 17 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §

I förordnandet om grundande av en stiftelse skall nämnas stiftelsens ändamål och den egendom som stiftelsen skall få. Stiftelseurkunden skall dateras och undertecknas av stiftaren samt bestyrkas av två personer. Om stiftaren inte själv sköter om grundandet av stiftelsen, skall han bestämma vem som skall göra det.

Förordnandet i stiftelseurkunden om att stiftelsen skall grundas får återkallas av stiftaren innan stiftelsen har registrerats. Önskar stiftaren återkalla förordnandet sedan ansökan om tillstånd att grunda stiftelsen har gjorts hos justitieministeriet, skall han tillställa ministeriet en skriftlig, av två personer bestyrkt anmälan om återkallandet.

3 a §

Har i testamente förordnats att en stiftelse skall grundas, skall den som omhänderhar dödsboet, inom tre månader sedan han fick kännedom om testamentets innehåll, anmäla detta hos domstolen på den ort där stiftaren senast haft sitt hemvist eller, om han inte bott i Finland, hos Helsingfors rådstuvurätt. Domstolen skall underrätta justitieministeriet om testamentet.

När domstolen har fått kännedom om ett testamente som avses i 1 mom., skall den utan dröjsmål utreda om den som i testamentet har utsetts att sköta om grundandet av stiftelsen åtar sig uppdraget. Fås samtycke inte av den som utsetts till uppdraget eller är han inte lämplig därtill, skall domstolen till detta förordna en eller flera personer. Detsamma gäller, om stiftaren inte har utsett någon till uppdraget eller om det av någon annan orsak inte har föreskrivits hur uppdraget skall skötas. Domstolen skall underrätta justitieministeriet om sitt förordnande. Stadgandena i ärvdabalken (40/65) om entledigande av boutredningsman skall på motsvarande sätt tillämpas på en sådan person.

Den tid inom vilken testamentet skall bevakas på stiftelsens vägnar räknas från den dag då den eller någon av dem som skall sköta om att stiftelsen grundas har fått del av testamentet.

-r det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt förordnande i testamente och har tillstånd till grundandet inte sökts inom skälig tid efter det justitieministeriet har fått i 1 eller 2 mom. nämnd underrättelse, skall ministeriet meddela domstolen detta.

4 §

I en stiftelses stadgar skall anges

1) stiftelsens namn som skall innehålla ordet "stiftelse" och tydligt skilja sig från tidigare i stiftelseregistret införda stiftelsers namn;

2) den kommun som skall anses såsom stiftelsens hemort;

3) stiftelsens ändamål och hur det skall uppfyllas;

4) den egendom som stiftelsen skall få och sättet för dess förvaltning;

5) antalet styrelsemedlemmar och revisorer, hur de utses samt deras mandattid;

6) hur stiftelsens namn skall tecknas;

7) när bokslut skall uppgöras samt räkenskaperna och förvaltningen granskas; samt

8) hur beslut om ändring av stiftelsens stadgar och om dess upplösning skall fattas.


Har stiftaren avlidit eller är det annars inte möjligt att få anvisningar av honom, får avvikelse från hans föreskrifter ske när stadgarna uppgörs, om föreskrifterna strider mot lag eller god sed eller om de skulle medföra att stadgarna blir sådana att de enligt 17 § måste ändras. Om det inte är möjligt att uppgöra stadgar utan att stiftelsens ändamål väsentligt ändras, förfaller grundandet av stiftelsen.

5 §

Tillstånd till grundande av en stiftelse skall meddelas, om stiftelsens ändamål är nyttigt, och dess stadgar skall stadfästas, om de har uppgjorts i enlighet med denna lag och om deras innehåll inte strider mot lag eller god sed. Tillstånd får dock inte beviljas, om stiftelsens ändamål enligt dess stadgar är att bedriva affärsverksamhet eller om dess huvudsakliga syfte uppenbart är att ge stiftaren eller stiftelsens funktionärer direkt ekonomisk fördel, eller om grundandet av stiftelsen skulle innebära kringgående av gällande stadganden om fideikommiss. Tillstånd till grundande av stiftelsen får inte heller beviljas, om den egendom som stiftelsen skall få är mindre än ett belopp varom stadgas genom förordning eller står i ett sådant missförhållande till stiftelsens ändamål att förutsättningar för att grunda stiftelsen inte finns.

6 §

Stiftelseregistret är gemensamt för hela landet och det förs av justitieministeriet.

En stiftelse skall anmälas till stiftelseregistret inom sex månader efter det tillståndet att grunda den beviljades. Anmälan skall undertecknas av alla styrelsemedlemmar, och den skall innehålla

1) styrelseordförandens samt varje styrelsemedlems och suppleants fullständiga namn samt uppgift om deras medborgarskap och hemort;

2) försäkran av alla styrelsemedlemmar och revisorer om att den lösa egendom som tilldelats stiftelsen innehas av styrelsen;

3) en bestyrkt kopia av den överlåtelsehandling genom vilken stiftelsen erhållit fast egendom som enligt förordnandet skall tillfalla den, och vilken även skall vara undertecknad av den som på stiftelsens vägnar mottagit egendomen;

4) uppgift om fullständigt namn, medborgarskap och hemort i fråga om den som har givits rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn; samt

5) stiftelsens postadress.

Om en stiftelse som grundats genom stiftelseurkund inte inom utsatt tid har anmälts för registrering eller om registrering har förvägrats genom beslut som vunnit laga kraft, förfaller tillståndet till grundandet. Justitieministeriet kan av godtagbart skäl förlänga den tid som gäller för anmälan.

Har en stiftelse som grundats genom testamente inte inom utsatt tid anmälts för registrering, kan ministeriet begära att länsstyrelsen på stiftelsens hemort vid vite skall ålägga de medlemmar som valts till stiftelsens styrelse att fullgöra skyldigheterna. Förordnande om att vitet skall betalas utfärdas av länsstyrelsen.


Har tillstånd att grunda en stiftelse beviljats men har stiftelsen inte införts i registret, förfaller de rättshandlingar som gäller överlåtelse av egendom till stiftelsen.

7 §

I stiftelseregistret skall antecknas

1) stiftelsens namn, ändamål, hemort och postadress;

2) fullständigt namn samt medborgarskap och hemort i fråga om ordföranden samt alla medlemmar och suppleanter i styrelsen liksom även för namntecknarna samt, om medlemmarna i någon annan stiftelses eller något samfunds eller någon anstalts styrelse eller en myndighet utgör styrelse för stiftelsen, ett omnämnande av detta; samt

3) om stiftelsen är en sådan stiftelse som avses i 2 § 1 mom. lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier, ett omnämnande av detta, såvida inte statsrådet har medgivit undantag med stöd av 3 c § i nämnda lag.


9 §

Stiftelsen skall ha en styrelse som består av en ordförande och minst två andra medlemmar. En stiftelses styrelse kan även bestå av styrelsemedlemmarna i en i stadgarna nämnd annan finsk stiftelse eller anstalt eller ett däri nämnt finskt samfund. Också en myndighet kan utgöra styrelse för en stiftelse eller vara medlem av styrelsen. I stadgarna kan bestämmas att suppleanter för styrelsemedlemmarna skall väljas. På suppleant tillämpas på motsvarande sätt vad som stadgas om medlem i styrelsen.

Medlemmarna i en stiftelses styrelse och namntecknarna skall vara i Finland bosatta finska medborgare, om inte statsrådet medges undantag.

En omyndig eller den som har försatts i konkurs får inte vara styrelsemedlem eller namntecknare.

10 §

Styrelsen skall sköta stiftelsens ärenden med iakttagande av lag och stiftelsens stadgar. Styrelsen företräder stiftelsen.

Styrelsen skall särskilt se till att stiftelsens verksamhet ordnas på behörigt sätt och att stiftelsens medel placeras tryggt och inkomstbringande. Medel får inte lånas till någon av dem som nämns i 12 § 3 mom.

Stämning eller annat tillkännagivande anses ha kommit till stiftelsens kännedom, när stämningen eller tillkännagivandet har delgivits styrelsens ordförande eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn.

10 a §

I stiftelsens stadgar kan bestämmas att beslutanderätten i stiftelsen utom av styrelsen skall utövas av något annat organ eller av en styrelsemedlem eller någon av stiftelsens funktionärer i ärenden som bestäms i stadgarna. Det kan även bestämmas i stadgarna att en styrelsemedlem eller någon av stiftelsens funktionärer har rätt att teckna stiftelsens namn eller att styrelsen kan ge dem eller någon annan denna rätt.

10 b §

Har stiftelsen ett i 10 a § nämnt organ som varken tillsätts eller övervakas av något annat av stiftelsens organ och som i stadgarna har givits rätt att ensamt besluta i bestämda frågor, såsom rätt att utse styrelse och utöva ledning och tillsyn över styrelsen eller rätt att besluta om verksamheten vid en anstalt som stiftelsen upprätthåller, gäller om ett sådant organ samt dess medlemmar och suppleanter på motsvarande sätt vad som i 6 § 2 mom. 1 punkten, 9 § 2 och 3 mom. samt 14 § stadgas om styrelsen och dess medlemmar. När en medlem eller suppleant i ett organ som avses i denna paragraf byts ut, skall anmälan därom göras till justitieministeriet. Anmälan skall undertecknas av någon av styrelsens medlemmar.

11 §

Angående möten med stiftelsens organ gäller, om inte annat sägs i denna lag eller har bestämts i stadgarna, att

1) ett möte är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande;

2) beslut fattas i enlighet med den åsikt som mer än hälften av de närvarande medlemmarna har biträtt; samt att

3) vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men att beslut i övriga ärenden sker i enlighet med den mening som ordföranden förenar sig om.

Över möte som stiftelsens organ håller skall upprättas ett protokoll som besluten och omröstningarna skall antecknas i. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och minst en medlem som mötet har utsett därtill.

En medlem av stiftelsens organ eller en funktionär i stiftelsen får inte ta del i behandlingen av en fråga som gäller avtal eller någon annan rättshandling mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller delta i behandlingen av en fråga om rättshandling mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens. Vad som här sägs om rättshandling skall på motsvarande sätt tillämpas på rättegång och på talan som förs på annat sätt.

Till medlemmarna i stiftelsens organ får betalas ett skäligt mötesarvode och ett skäligt arvode för annat arbete som de har utfört för stiftelsen, om inte stadgarna förbjuder betalning av arvoden.

Styrelsen skall över varje räkenskapsperiod utarbeta en verksamhetsberättelse, av vilken i huvuddrag skall framgå på vilket sätt stiftelsen har verkat för att uppfylla sitt ändamål samt hur stiftelsens ekonomi har utvecklats under räkenskapsperioden. Verksamhetsberättelsen skall jämte bokslutet lämnas till revisorerna. Om stiftelsens bokföringsskyldighet och bokslut gäller vad som stadgas i bokföringslagen (665/73).

12 §

Revisorerna skall, om inte stiftelsens stadgar ställer upp ytterligare villkor för deras behörighet, ha en sådan insikt i bokföring och ekonomiska frågor som med beaktande av arten och omfattningen av stiftelsens verksamhet skall anses nödvändig för uppdraget. Minst en revisor och dennes suppleant skall vara en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller ett av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänt revisionssamfund, om inte justitieministeriet av särskilda skäl medger undantag. Har ett revisionssamfund utsetts till revisor, skall det meddela stiftelsens styrelse vilken av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor som har det huvudsakliga ansvaret för revisionen. På denne skall tillämpas stadgandena i 3 och 4 mom.

Till revisor får inte utses

1) den som är medlem i något av stiftelsens organ eller funktionär i stiftelsen eller till vars uppgifter det hör att sköta stiftelsens bokföring, förvalta dess medel eller utöva tillsyn över medelsförvaltningen;

2) den som intar en underordnad eller beroende ställning i förhållande till någon av dem som avses i 1 punkten; ej heller

3) den som är gift med en person som avses i 1 punkten eller står i rätt upp- eller nedstigande släktskapsförhållande eller i svågerlag till honom eller är hans syskon.

En revisor får inte ha penninglån från stiftelsen.

En revisor skall i den omfattning som god revisionssed förutsätter granska bokföringen och bokslutet samt stiftelsens förvaltning. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en skriftlig revisionsberättelse till stiftelsens styrelse. Revisionsberättelsen skall innehålla utlåtande om huruvida bokslutet har uppgjorts i enlighet med gällande stadganden samt särskilt yttrande om huruvida

1) stiftelsens medel har placerats på behörigt sätt;

2) stiftelsens bokföring och de löpande ärendena skötts på behörigt sätt;

3) de arvoden som betalts till medlemmarna i stiftelsens organ skall anses vara skäliga; samt om huruvida

4) stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens ekonomi och verksamhet.

12 a §

Den som är medlem av en stiftelses organ eller funktionär eller revisor i stiftelsen är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat stiftelsen. Detsamma gäller skada som han har åsamkat någon annan genom att bryta mot denna lag eller mot stiftelsens stadgar.

Om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret när flera är skadeståndsskyldiga gäller vad som stadgas i skadeståndslagen (412/74).

I fråga om skadeståndsskyldighet för den vars ställning är en arbetstagares gäller vad som därom stadgas särskilt.

13 §

Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställa ministeriet styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagor, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna. Stiftelsen skall vid behov även lämna ministeriet andra uppgifter om sin verksamhet vilka behövs för tillsynen.

Ministeriet har, när skäl föreligger, rätt att verkställa granskning av en stiftelses räkenskaper och förvaltning och även på annat sätt granska stiftelsens verksamhet. En revisor i stiftelsen är skyldig att på begäran av ministeriet lämna sådana uppgifter om stiftelsens angelägenheter som han fått vetskap om i sitt uppdrag.

14 §

Finner justitieministeriet att en stiftelses styrelse har förfarit i strid med lag eller stadgarna eller försummat någon skyldighet enligt denna lag, kan ministeriet ålägga styrelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse eller förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs. Ministeriet kan för att förstärka åläggandet eller förbudet begära att länsstyrelsen på stiftelsens hemort skall förelägga styrelsemedlemmarna vite. Förordnande om att vitet skall betalas utfärdas av länsstyrelsen.

Har en stiftelses styrelse eller en medlem av styrelsen vid skötseln av stiftelsens ärenden fortgående eller på annat sätt grovt brutit mot lagen eller stadgarna, kan domstolen på stiftelsens hemort entlediga styrelsen eller styrelsemedlemmen på talan som allmänna åklagaren har väckt efter förordnande av justitieministeriet.

Om styrelsen eller en medlem i styrelsen på det sätt som avses 12 a § åsamkat stiftelsen skada, kan ministeriet förordna att allmänna åklagaren skall väcka skadeståndstalan vid domstolen på stiftelsens hemort.

Har en styrelsemedlem i sitt uppdrag gjort sig skyldig till straffbar handling, kan ministeriet förordna att allmänna åklagaren skall väcka åtal i saken vid domstolen på stiftelsens hemort.

4 kap.

Ändring av stadgarna samt fusion och upplösning av stiftelse

17 §

En stiftelses ändamål får ändras endast om det blivit omöjligt eller mycket svårt att använda stiftelsens medel för det fastställda ändamålet eller detta på grund av stiftelsens ringa tillgångar eller av annan orsak helt eller till en betydande del är onyttigt eller stridande mot lag eller god sed. Det nya ändamålet får inte väsentligen avvika från det ursprungliga. Beslut om ändring av en stiftelses ändamål skall, om inte stiftelsens stadgar föreskriver annat, omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Om användningen av en stiftelses medel för det fastställda ändamålet vore helt eller till en betydande del onyttig på grund av stiftelsens ringa tillgångar, får stiftelsens stadgar även ändras så att stiftelsen föreläggs en tid inom vilken dess behållna medel skall användas och stiftelsen upplösas. Till ansökan hos justitieministeriet om fastställande av en sådan ändring av stadgarna skall bifogas ett intyg av stiftelsens revisorer om att alla kända skulder har betalts eller att stiftelsens kända borgenärer har samtyckt till att stiftelsen görs tidsbestämd.


17 a §

En stiftelse (överlåtande stiftelse) kan fusioneras med en annan stiftelse som har väsentligen samma ändamål (övertagande stiftelse) så, att den överlåtande stiftelsens tillgångar och skulder övergår till den övertagande stiftelsen, om stiftelsens ändamål avsevärt bättre kan uppfyllas genom fusionen. Avtal om fusion skall godkännas av den övertagande stiftelsen på det sätt som stadgarna föreskriver om ändring av dem samt av den överlåtande stiftelsen på det sätt som nämns i 17 § 2 mom.

Inom fyra månader efter det stiftelserna har fattat beslut om att godkänna fusionsavtalet skall de inhämta samtycke av justitieministeriet till fusionen samt till en eventuell ändring av den övertagande stiftelsens stadgar. -ndringen av stadgarna införs dock inte i stiftelseregistret förrän en sådan anmälan om domstols tillstånd till fusion som avses i 17 b § 4 mom. har gjorts till ministeriet.

17 b §

Inom fyra månader efter det justitieministeriet har samtyckt till fusionen skall stiftelserna, vid äventyr att fusionen annars förfaller, hos domstolen på den överlåtande stiftelsens hemort ansöka om tillstånd att verkställa fusionsavtalet. Till ansökan skall fogas utredning om justitieministeriets samtycke till fusionen samt en förteckning över den överlåtande stiftelsens kända borgenärer och deras postadresser.

Domstolen skall genom kungörelse på den överlåtande stiftelsens kända och okända borgenärer uppmana den som önskar motsätta sig fusionen att senast en månad före inställelsedagen skriftligen meddela domstolen detta, vid äventyr att det annars anses att han har samtyckt till ansökan. Kungörelsen skall uppsättas på domstolens anslagstavla fyra månader före inställelsedagen samt genom domstolens försorg publiceras två gånger i Officiella tidningen, den första gången senast tre månader och den andra gången senast två månader före inställelsedagen. Domstolen skall underrätta länsstyrelsen och alla kända borgenärer om ansökan särskilt.

Ansökan skall godkännas, om ingen av borgenärerna motsätter sig detta eller om det på inställelsedagen visas att de borgenärer som motsätter sig ansökan har fått full betalning för sina fordringar eller att en av domstolen godkänd säkerhet har ställts för dem.

Stiftelserna skall inom fyra månader efter det domstolens tillståndsbeslut vann laga kraft göra anmälan om tillståndet hos justitieministeriet för registrering, vid äventyr att fusionen annars förfaller. Fusionen anses ha ägt rum när anmälan har antecknats i stiftelseregistret.

17 c §

Under de förutsättningar som nämns i 17 a § 1 mom. kan stiftelser fusioneras även så, att två eller flera stiftelser avtalar om att deras tillgångar och skulder skall överlåtas till en ny stiftelse som kommer att grundas. På fusionsavtalet skall tillämpas vad som ovan stadgas om stiftelseurkund, och den nya stiftelsens stadgar skall tas in i avtalet.

Inom fyra månader efter det stiftelserna har fattat beslut om att godkänna fusionsavtalet skall de inhämta samtycke av justitieministeriet till fusionen, varvid stadgandena i 5 och 17 a §§ skall tillämpas. Inom fyra månader efter det justitieministeriet har samtyckt till fusionen skall stiftelserna hos domstolen på den nya stiftelsens hemort anhålla om sådant tillstånd att verkställa fusionsavtalet som nämns i 17 b §.

Stiftelserna skall inom fyra månader efter det domstolens tillståndsbeslut vann laga kraft göra i 6 § nämnd anmälan, vid äventyr av att fusionen annars förfaller. Fusionen anses ha ägt rum när den nya stiftelsen har antecknats i stiftelseregistret.

18 §

En stiftelse som har grundats för viss tid eller under vissa förutsättningar skall, när den utsatta tiden har löpt ut eller förutsättningarna inte längre föreligger, med justitieministeriets samtycke upplösas. Detsamma gäller, om en stiftelses tillgångar har tagit slut.

Har en sådan situation uppkommit som nämns i 17 § 2 mom., men är det inte möjligt att ändra stiftelsens ändamål och vore det trots att stiftelsen skulle göras tidsbestämd onyttigt att använda tillgångarna för det ändamål som förordnats för stiftelsen, skall stiftelsen likaså med justitieministeriets samtycke upplösas.

Har en stiftelses verksamhet fortgående stått i strid mot lag eller mot stadgarna, kan domstolen på stiftelsens hemort, när särskilda skäl föreligger, på talan som allmänna åklagaren har väckt på förordnande av justitieministeriet bestämma att stiftelsen genast skall upplösas.

19 §

Upplöses en stiftelse med justitieministeriets samtycke eller på grund av att den har gjorts tidsbestämd, skall stiftelsens styrelse sköta om de åtgärder som upplösningen föranleder, om inte justitieministeriet anser att en eller flera likvidatorer skall utses i styrelsens ställe. Om domstolen förordnar att stiftelsen skall upplösas, skall den utse en eller flera likvidatorer. Domstolen får även förordna att stiftelsens egendom omedelbart skall tas om hand av likvidatorerna, även om beslutet om upplösning av stiftelsen inte har vunnit laga kraft. I fråga om likvidatorerna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om styrelsen och dess medlemmar.

Stiftelsens styrelse eller likvidatorerna skall söka offentlig stämning på stiftelsens okända borgenärer, om detta inte är uppenbart onödigt. När åtgärderna för att upplösa stiftelsen har slutförts, skall styrelsen eller likvidatorerna utan dröjsmål tillställa justitieministeriet en slutredovisning. Stiftelsen anses ha blivit upplöst när ministeriet efter att ha godkänt slutredovisningen har gjort anteckning om upplösningen i stiftelseregistret.

Om tillgångar återstår sedan stiftelsens skulder har betalts och stadgarna inte föreskriver hur de skall användas, tillfaller de staten, som utan dröjsmål skall överlåta dem till främjande av något ändamål som har samband med stiftelsens verksamhet.

22 §

Sker ombyte av styrelsens medlemmar eller av namntecknarna eller ändras stiftelsens postadress, skall anmälan därom göras för anteckning i stiftelseregistret. En sådan anmälan skall undertecknas av någon av styrelsens medlemmar.

Domstolen skall underrätta justitieministeriet om beslut genom vilket en i 14 a § nämnd god man eller ny styrelsemedlem har utsetts eller en i 19 § 1 mom. nämnd likvidator har förordnats. Dessa beslut skall på samma sätt som beslut som justitieministeriet har fattat med stöd av 14 a § 2 mom. och 19 § 1 mom. antecknas i stiftelse-

registret.

När domstolen har fattat ett beslut som nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses egendom har avträtts till konkurs, en konkurs har inställts, ett beslut om försättande i konkurs har upphävts eller en konkurs har förfallit på grund av brist på tillgångar, skall domstolen likaså anmäla saken hos justitieministeriet för registrering. Finns ingen egendom kvar när konkursen avslutas, anses stiftelsen upplöst när konkursförvaltningen har avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall för registrering hos justitieministeriet utan dröjsmål anmäla att stiftelsen har upplösts.

25 §

Om sökande av ändring i justitieministeriets beslut med stöd av denna lag gäller vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

27 §

Den som omhänderhar ett dödsbo och som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan som avses i 3 a § 1 mom., skall dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Innehåller stadgarna för en stiftelse som har registrerats innan denna lag träder i kraft bestämmelser som strider mot lagen, skall stadgandena i lagen tillämpas i stället för dem.

På tillståndsansökningar och anmälningar till stiftelseregistret som har gjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde före lagens ikraftträdande. Vad som i 6 § 2 mom. 3 punkten stadgas om undertecknande av överlåtelsehandling genom vilken stiftelsen erhållit fast egendom som enligt förordnande skall tillfalla den, tillämpas inte om överlåtelsehandlingen upprättats innan denna lag träder i kraft.

Den som inte är en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor kan utan hinder av 12 § 2 mom. under två år efter det denna lag trätt i kraft vara revisor i en stiftelse.

En stiftelse som har registrerats innan denna lag träder i kraft har fortfarande rätt att använda det namn som har antecknats i registret.

Har tillstånd att grunda en stiftelse beviljats innan denna lag träder i kraft, skall stiftelsen inom ett år efter lagens ikraftträdande anmälas för anteckning i stiftelseregistret, vid äventyr att tillståndet annars förfaller.

En stiftelse skall inom ett år efter det denna lag trätt i kraft hos justitieministeriet anmäla sin postadress samt, om stiftelsen har ett organ som avses i 10 b §, fullständigt namn samt medborgarskap och hemort i fråga om organets ordförande, medlemmar och suppleanter.

Regeringens proposition 89/85
Lagutsk. bet.6/86
Stora utsk. bet. 99/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.