Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

328/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av 1 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 3 § 2 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) och

fogas till 1 kap. 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §

Ett försäkringsbolag får inte utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd äga en större del av aktiekapitalet i ett aktiebolag, som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, än ett belopp som motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapital och röstetalet för alla aktier, om bolagets verksamhet inte kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller bolaget inte utgör ett bostads- eller fastighetsföretag. Vad som ovan sägs om ett aktiebolags aktier och det röstetal de medför tillämpas även på motsvarande bestämmanderätt i andra företag. Har försäkringsbolaget mera än hälften av det röstetal som aktierna medför i sådant aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i sådant annat företag, som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, används om nämnda aktiebolag eller företag i denna lag benämningen sidobolag.

Hör ett försäkringsbolag till en försäkringsbolagskoncern, beaktas även de aktier och den bestämmanderätt som innehas av de övriga bolagen inom koncernen, när den begränsning som stadgas i 2 mom. tillämpas på försäkringsbolaget. På motsvarande sätt beaktas de aktier och den bestämmanderätt som innehas av försäkringsbolagets sidobolag eller av en pensionsstiftelse som grundats av försäkringsbolaget, av ett bolag som hör till försäkringsbolagskoncernen eller av försäkringsbolagets sidobolag. Har försäkringsbolaget i betydande omfattning gemensam ledning och administration med ett annat försäkringsbolag och är verksamheten dessutom gemensamt ordnad för bolagen, kan social- och hälsovårdsministeriet bestämma att även de aktier och den bestämmanderätt som det andra försäkringsbolaget innehar i andra företag skall beaktas när den begränsning som stadgas i 2 mom. tillämpas på försäkringsbolaget.


Denna lag träder i kraft den 198 .

Utan hinder av vad som stadgas i 1 kap. 3 § 2 mom. får ett försäkringsbolag även i fortsättningen äga de aktier eller andelar som det lagenligt fick äga före denna lags ikraftträdande. Överskrider de aktier eller andelar, som försäkringsbolaget äger eller den bestämmanderätt som avses i denna lag, när lagen träder i kraft, den övre gräns som stadgas i lagen, får bolagets relativa andel av aktierna, andelarna eller bestämmanderätten i det företag som ägs inte stiga över nivån vid lagens ikraftträdande. Har försäkringsbolagets andel efter lagens ikraftträdande sjunkit, men överskrider den fortfarande den övre gräns som stadgas i lagen, får bolagets relativa ägoandel inte senare stiga över den sålunda sänkta nivån. Social- och hälsovårdsministeriet kan på ansökan ge tillstånd till avvikelse från vad som stadgas i detta moment.

Regeringens proposition 177/86
Lagutsk. bet.15/86
Stora utsk. bet. 266/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.