324/1987

Given i Helsingfors den 20 mars 1987

Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 16 september 1983 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (746/83), 1 och 29-32 §§ samt

fogas till förordningen nya 29 a, 29 b, 30 a, 30 b, 31 a, 32 a-32 d och 39 a §§ som följer:

1 §
Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79), nedan fartygsavfallslagen, och denna förordning avses med:

1) fartyg varje sjöburet samfärdsmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervattensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar;

2) oljetankfartyg ett fartyg, vars lastutrymmen är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av olja som bulklast, inklusive kombinationsfartyg samt kemikalietankfartyg, då de transporterar olja i bulk;

3) råoljetankfartyg ett oljetankfartyg som används till transport av råolja;

4) oljeprodukttankfartyg ett oljetankfartyg som används till transport av andra oljor än råolja;

5) kemikalietankfartyg ett fartyg, vars lastutrymmen är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av farliga flytande ämnen som bulklast, inklusive oljetankfartyg, då de transporterar farliga flytande ämnen i bulk;

6) nytt fartyg

a) ett fartyg varom byggnadskontrakt har tecknats efter den 31 december 1975; eller

b) när byggnadskontrakt inte finns, ett fartyg vars köl har sträckts eller som befann sig på motsvarande byggnadsstadium efter den 30 juni 1976; eller

c) ett fartyg som överlåtits efter den 31 december 1979; eller

d) ett fartyg som undergått en väsentlig ändring, varom kontrakt tecknats efter den 31 december 1975, eller när kontrakt inte finns, ett fartyg vars byggnadsarbete har påbörjats efter den 30 juni 1976 eller avslutats efter den 31 december 1979; eller

e) ett fartyg som köpts begagnat från utlandet och införlivas med Finlands handelsflotta efter den 21 september 1983;

7) existerande fartyg ett fartyg som inte är nytt fartyg;

8) nytt oljetankfartyg

a) ett oljetankfartyg, varom byggnadskontrakt har tecknats efter den 1 juni 1979; eller

b) när byggnadskontrakt inte finns, ett oljetankfartyg, vars köl har sträckts eller som befann sig på motsvarande byggnadsstadium efter den 1 januari 1980; eller

c) ett oljetankfartyg som överlåtits efter den 1 juni 1982; eller

d) ett oljetankfartyg som undergått en väsentlig ändring, varom kontrakt tecknats efter den 1 juni 1979 eller, när kontrakt inte finns, vid vilken byggnadsarbetet påbörjats efter den 1 januari 1980 eller avslutats efter den 1 juni 1982;

9) existerande oljetankfartyg ett oljetankfartyg som inte är nytt oljetankfartyg;

10) nytt kemikalietankfartyg ett kemikalietankfartyg, vars köl har sträckts eller som befann sig på motsvarande byggnadsstadium efter den 30 juni 1986 eller, om det är frågan om ändring av annat fartyg till kemikalietankfartyg, ett fartyg, där ändringsarbetena har påbörjats efter nämnda datum;

11) existerande kemikalietankfartyg ett kemikalietankfartyg som inte är nytt kemikalietankfartyg;

12) väsentlig ändring sådan annan ändring av ett existerande fartyg än ändring av existerande oljetankfartyg till att motsvara stadgandena i 13-16 §§:

a) som väsentligt ändrar fartygets huvdsakliga dimensioner eller lastkapacitet; eller

b) som ändrar fartygets användningsändamål;

c) som syftar till att väsentligt förlänga fartygets livslängd; eller

d) som på annat sätt ändrar fartyget så att det, om det vore ett nytt fartyg, skulle vara underkastat sådana bestämmelser i denna förordning som inte är tillämpliga på fartyget som ett existerande fartyg;

13) bruttodräktighet den största dräktighet som är avgiven i fartygets mätbrev, sådan den definierats i 1947 års konvention om ett enhetligt skeppsmätningssystem; har fartygets bruttodräktighet bestämts enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/82), avgör sjöfartsstyrelsen vilket tontal för bruttodräktigheten den i mätbrevet angivna dräktigheten motsvarar;

14) dödvikt (DW) skillnaden i metriska ton mellan fartygets deplacement (i vatten med specifika vikten 1,025, vid den lastvattenlinje som motsvarar det beräknade sommarfribordet) och lätt fartyg;

15) lätt fartyg fartygets deplacement i metriska ton utan last, bränsle, smörjämnen, barlastvatten, färskvatten, matarvatten i tankar, förbrukningsförråd samt passagerare och besättning och deras tillhörigheter;

16) ren barlast barlast som är så ren, att oljan inte ens om den släpps ut från ett stillaliggande fartyg på en ren, lugn vattenyta lämnar ett spår som vore synligt på en klar dag; släpps sådant barlastvatten ut genom ett av sjöfartsstyrelsen godkänt kontrollsystem, får utflödets oljehalt inte överstiga 15 miljondelar, i vilket fall belägg, som är baserat på kontrollsystemet, är avgörande vare sig synliga spår av olja förefinns eller ej; i förordningens 3 kap. avses med ren barlast dock barlast i sådan tank som i enlighet med 3 kap. grundligt har rengjorts och tömts på avfall efter att däri senast har transporterats farligt flytande ämne;

17) segregerad barlast barlastvatten som intagits i en sådan tank i fartyget, som är helt skild från last- och bunkeroljesystemen och avsedd att varaktigt nyttjas för förande av barlast eller för transport av sådan barlast eller last som inte utgör skadligt ämne;

18) Östersjöområdet den egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön, vilket begränsas av breddgraden 57°44.8' N, genom Skagen i Skagerack, med undantag av staternas inre territorialvatten;

19) övriga specialområden Medelhavet, Svarta havet, Röda havet och Persiska viken, av vilka områden avses med:

a) Medelhavet det egentliga Medelhavet jämte vikar och innanhav; avgränsat mot Svarta havet av breddgraden 41° N och i väst av Gibraltar sund vid längdgraden 5°36'V;

b) Svarta havet det egentliga Svarta havet; avgränsat mot Medelhavet av breddgraden 41° N;

c) Röda havet det egentliga Röda havet jämte Suezviken och Aqabaviken; avgränsat i söder av loxodromen mellan Ras si Ane (12°8.5' N, 43°19.6'O) och Husn Murad (12°40.4' N, 43°30.2'O); och

d) Persiska viken havsområdet nordväst om loxodromen mellan Ras al Hadd (22°30' N, 59°48'0) och Ras al Fasteh (25°04' N, 61°25'O);

20) olja mineralolja i alla dess former, råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter medräknade;

21) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja;

22) råolja varje flytande kolväteblandning som kan utvinnas i naturen, även behandlade för transport;

23) beständig olja råolja, tung bränn- och dieselolja, smörjolja och andra oljeprodukter av liknande beständighet samt oljeavfall;

24) lätt olja bensin och fotogen samt andra därmed jämförliga oljeprodukter;

25) farligt flytande ämne ett ämne som, då det hamnar i vattnet, genom att hopa sig i näringskedjan eller på grund av sin giftighet medför skada för livet i havet eller människans hälsa, åstadkommer fällning på havsbottnen med kraftigt stegrad syreåtgång som följd, åstadkommer smakfel i föda, som erhålls från havet, eller genom sin beständighet och störande egenskaper väsentligt minskar användningen av vattnen eller stränderna för rekreationsändamål;

26) flytande ämne en vätska, vars ångtryck vid en temperatur av 37,8° C inte överstiger 2,8 bar;

27) ämne med hög viskositet

a) farligt flytande ämne av kategorin B, vars viskositet vid lossningstemperatur inte understiger 25 millipascalsekunder (mPa.s); eller

b) farligt flytande ämne av kategorin C, vars viskositet vid lossningstemperatur inte understiger 25 millipascalsekunder och som lossas inom finskt vattenområde eller inom Östersjö- eller Svartahavsområdet; eller

c) farligt flytande ämne av kategorin C, vars viskositet vid lossningstemperatur inte understiger 60 millipascalsekunder och som lossas utanför de i b punkten nämnda områdena;

28) stelnande ämne farligt flytande ämne

a) vars smältpunkt är lägre än 15° C och som vid tidpunkten för lossningen befinner sig i en temperatur som överstiger smältpunkten med mindre än 5° C; eller

b) vars smältpunkt är 15° C eller mera och som vid tidpunkten för lossningen befinner sig i en temperatur som överstiger smältpunkten med mindre än 10° C;

29) toalettavfallsvatten avloppsvatten och annat avfall från toaletter, pissoarer och spygatt i toalettrum, avloppsvatten från sjukvårdsutrymmen via tvättställ, badkar och spygatt, uttömningar från utrymmen, där det finns levande djur, samt annat avfallsvatten, som är blandat med förenämnt avfall;

30) behandlat toalettavfallsvatten toalettavfallsvatten som har behandlats i en av sjöfartsstyrelsen godkänd anläggning;

31) fast avfall sådant mat-, hushålls- och annat motsvarande avfall, utom färsk fisk och delar av färsk fisk, som uppkommer vid fartygs normal verksamhet och som fortgående eller periodiskt måste förstöras; samt

32) skadligt ämne olja, farligt flytande ämne, toalettavfallsvatten och fast avfall; om annat ämne är blandat med det skadliga ämnet, anses även blandningen som skadligt ämne.

29 §
Kategoriindelning

Farliga flytande ämnen indelas i kategorier A, B, C och D som följer:

till kategori A hör ämnen som, när de hamnar i vattnet, utgör en allvarlig risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medför allvarlig skada på skönhets- och rekreationsvärden eller medför allvarlig störning av annat legitimt utnyttjande av havet;

till kategori B hör ämnen som, när de hamnar i vattnet, utgör en risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medför skada på skönhets- och rekreationsvärden eller medför störning av annat legitimt utnyttjande av havet;

till kategori C hör ämnen som, när de hamnar i vattnet, utgör en mindre risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medför mindre skada på skönhets- och rekreationsvärden eller medför mindre störning av annat legitimt utnyttjande av havet; samt

till kategori D hör ämnen som, när de hamnar i vattnet, utgör en mätbar risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medför obetydlig skada på skönhets- och rekreationsvärden eller medför obetydlig störning av annat legitimt utnyttjande av havet.

Sjöfartsstyrelsen fastställer indelningen av farliga flytande ämnen i kategorierna A, B, C och D i enlighet med protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/83) jämte däri senare gjorda ändringar.

När det är fråga om transport av ett sådant farligt flytande ämne som inte har hänförts till någon av de kategorier som nämns i 1 mom., avgör sjöfartsstyrelsen interimistiskt om kategoriseringen av ämnet efter att ha hört miljöministeriet.

29 a §
Fordringar beträffande konstruktion

Kemikalietankfartyg, som transporterar ämnen av kategorin A, B eller C, skall uppfylla de fordringar beträffande konstruktionen och de övriga fordringar som i förordningen om kemikalie- och gastankfartyg (244/82) och med stöd därav utfärdade bestämmelser ställs på fartyg, som transporterar sådana ämnen.

29 b §
Rörlednings-, pump- och tömningsanordningar

I lasttank och därtill hörande rörledningar i ett nytt kemikalietankfartyg, som transporterar ämnen av kategorin B får efter lossning av lasten återstå en last av högst 0,1 m3.

I lasttank och därtill hörande rörledningar i ett existerande kemikalietankfartyg, som transporterar ämnen av kategorin B, får på motsvarande sätt återstå en last av högst 0,3 m3.

I lasttank och därtill hörande rörledningar i ett nytt kemikalietankfartyg, som transporterar ämnen av kategorin C, får på motsvarande sätt återstå en last av högst 0,3 m3.

I lasttank och därtill hörande rörledningar i ett existerande kemikalietankfartyg, som transporterar ämnen av kategorin C, får på motsvarande sätt återstå en last av högst 0,9 m3.

Sjöfartsstyrelsen kan bevilja existerande kemikalietankfartyg rätt att avvika från ovan angivna bestämmelser när det till följd av de ifrågavarande fartygens särskilda konstruktion eller fartygens begränsade trafikområde inte är ändamålsenligt att tillämpa bestämmelserna.

30 §
Förbud mot utsläpp

Det är förbjudet att släppa ut farligt flytande ämne i vattnet från finskt fartyg också utanför finskt vattenområde, med de undantag om vilka stadgas i 30 a och 30 b §§.

Har ämnet inte hänförts till kategorin A, B, C eller D och har dess farlighet inte interimistiskt avgjorts i enlighet med 29 § 3 mom., är det förbjudet att släppa ut sådant ämne i vattnet från fartyg.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller inte utsläpp av ren eller segregerad barlast i vattnet.

30 a §
Avvikelser från förbudet mot utsläpp

inom Östersjö- och Svartahavsområdena

Från sådant finskt fartyg på resa inom Östersjö- eller Svartahavsområdet, som går för egen maskin och gör minst 7 knop, eller från bogserat fartyg med minst 4 knops fart får på avstånd av minst 12 sjömil från närmaste land utsläppas:

1) ämnen av kategorin A eller blandningar, som innehåller sådana ämnen, förutsatt att de tankar som innehållit ämnena har rengjorts på sätt som sjöfartsstyrelsen godkänt, att tvättlösningen har tömts i en mottagningsanordning på land, att rengöringen godkänts av en av sjöfartsstyrelsen därtill bemyndigad inspektör och att utsläppet sker under vattenlinjen på en plats där vattendjupet är minst 25 meter;

2) ämnen av kategorin B eller blandningar, som innehåller sådana ämnen, förutsatt att de tankar som innehållit ämnena har rengjorts på sätt som sjöfartsstyrelsen godkänt, att tvättlösningen har tömts i en mottagningsanordning på land och att utsläppet sker under vattenlinjen på en plats där vattendjupet är minst 25 meter samt så, att ämnets koncentration i fartygets kölvatten är högst en miljondel och att sjöfartsstyrelsen har godkänt det sätt på vilket utsläppet sker;

3) ämnen av kategorin C eller blandningar, som innehåller sådana ämnen på sätt som sjöfartsstyrelsen godkänt, under vattenlinjen samt på en plats där vattendjupet är minst 25 meter och så, att ämnets koncentration i fartygets kölvatten är högst en miljondel och att den största utsläppta lastmängden är högst 1 kubikmeter per tank eller 1/3000 av volymen av tankarna i kubikmeter, om den senare volymen är större; och

4) ämnen av kategorin D eller blandningar, som innehåller sådana ämnen, förutsatt att ämnets koncentration i den blandning som pumpas ut är högst 1 del ämne på 10 delar vatten.

Av sjöfartsstyrelsen godkända ventilationssystem kan användas för att avlägsna lastrester ur tankarna i fråga om ämnen, vilkas ångtryck vid 20°C överstiger 5 x 103 Pa. Om vatten släpps in i tanken efter ventilationen, anses den vara ren och vid dess tömning i havet behöver bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf inte iakttas.

30 b §
Avvikelser från förbudet mot utsläpp utanför Östersjö- och Svartahavsområdena

Från finskt fartyg på resa utanför Östersjö- och Svartahavsområdena, som går för egen maskin och gör minst 7 knop, och från bogserat fartyg med minst 4 knops fart får på större avstånd än 12 sjömil från närmaste land utsläppas:

1) ämnen av kategorin A eller blandningar, som innehåller dessa ämnen, förutsatt att de tankar som innehållit ämnena rengjorts på sätt som sjöfartsstyrelsen godkänt, att tvättlösningen har tömts i en mottagningsanordning på land och att utsläppet sker under vattenlinjen på en plats, där vattendjupet är minst 25 meter;

2) ämnen av kategorin B eller blandningar, som innehåller dessa ämnen, på sätt som sjöfartsstyrelsen godkänt, under vattenlinjen på en plats, där vattendjupet är minst 25 meter och så, att ämnets koncentration i fartygets kölvatten är högst en miljondel och att den största utsläppta lastmängden är högst 1 kubikmeter per tank eller 1/3000 av tankarnas volym i kubikmeter, om den senare volymen är större;

3) ämnen av kategorin C eller blandningar, som innehåller dessa ämnen, på sätt som sjöfartsstyrelsen godkänt, under vattenlinjen på en plats, där vattendjupet är minst 25 meter och så, att ämnets koncentration i fartygets kölvatten är högst 10 miljondelar och att mängden utsläppt last är högst 3 kubikmeter per tank eller 1/1000 av tankarnas volym i kubikmeter, om den senare volymen är större; och

4) ämnen av kategorin D eller blandningar, som innehåller dessa ämnen, förutsatt att ämnets koncentration i den blandning som pumpas ut är högst 1 del ämne på 10 delar vatten.

Av sjöfartsstyrelsen godkända ventilationssystem kan användas för att avlägsna lastrester ur tankarna i fråga om ämnen vilkas ångtryck vid 20°C överstiger 5 x 103 Pa. Om vatten släpps in i tanken efter ventilationen, anses den vara ren och vid dess tömning i havet behöver bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf inte iakttas.

31 §
Lastdagbok

På fartyg, som transporterar farligt flytande ämne, som hör till kategorin A, B, C eller D, skall antingen befälhavaren själv eller under hans tillsyn en annan person, som hör till befälet, föra lastdagbok enligt ett av sjöfartsstyrelsen fastställt formulär.

Vederbörande myndighet och, när fartyget ligger i hamn utomlands, vederbörande utländska myndighet har rätt att granska lastdagboken och på begäran erhålla av befälhavaren styrkt utdrag ur den. Åtgärder, som företas av myndighet med stöd av detta moment skall genomföras så snabbt som möjligt och utan att fartyget i onödan fördröjs.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller i tillämpliga delar även lastdagbok eller motsvarande anteckningar på utländskt fartyg när det ligger i finsk hamn.

Lastdagboken skall förvaras på en plats, där den är lätt tillgänglig för granskning, och uppbevaras under en tid av tre år efter det att den senaste anteckningen har gjorts i den.

31 a §
Handbok

På fartyg, som transporterar farliga flytande ämnen i bulk, skall finnas en handbok över fartygets användning, utrustning och konstruktion, enligt ett av sjöfartsstyrelsen fastställt formulär.

32 §
Lossning av lasten och övervakning av

tankens rengöring

Fartygets befälhavare ansvarar för att farligt flytande ämne lossas, tankar och rörledningar rengörs, tvättvatten töms och anteckningar i lastdagboken görs i enlighet med denna förordning och med stöd därav utfärdade bestämmelser.

I hamnar, där farliga flytande ämnen, som hör till kategorin A, B, C eller D, lastas eller lossas, skall finnas av sjöfartsstyrelsen bemyndigade inspektörer med uppgift att tillse att lastningen och lossningen av laster, som hör till olika kategorier, rengöringen av tankarna och rörledningarna, anteckningarna i lastdagboken och övriga därmed jämförbara åtgärder görs i enlighet med denna förordning och de bestämmelser som utfärdats med stöd av förordningen.

Fartygets agent skall underrätta sjöfartsstyrelsens distriktsförvaltning om lossning av ämne, som hör till kategorin A, B eller C, i hamn. Anmälan skall göras i god tid, såvitt möjligt minst 48 timmar före den avsedda lossningen.

32 a §
Lossning av ämnen av kategori A

Tank ur vilken ämne av kategori A har lossats skall rengöras på av sjöfartsstyrelsen godkänt sätt och tvättvattnet skall tömmas i en mottagningsanordning innan fartyget lämnar hamnen.

Fartyget kan dock på befälhavarens anhållan befrias från att rengöra tanken i lossningshamnen, om

1) i tanken därnäst lastas samma ämne eller annat sådant ämne, som kan lastas i tanken utan att tanken däremellan behöver rengöras, och tanken inte rengörs och däri inte tas barlast före följande lastning; eller

2) tanken inte rengörs och i den inte tas barlast till havs och tanken rengörs på av sjöfartsstyrelsen godkänt sätt i en annan hamn och under förutsättning att fartygets befälhavare företer en skriftlig bekräftelse på att fartyget i den hamn där tanken avses bli rengjord har tillgång till tillräckliga mottagningsanordningar; eller

3) lastresterna avlägsnas genom att tanken ventileras på sätt som sjöfartsstyrelsen har godkänt.

32 b §
Lossning av ämnen av kategori B

Tank ur vilken ämne av kategori B har lossats skall rengöras på av sjöfartsstyrelsen godkänt sätt och tvättvattnet skall tömmas i en mottagningsanordning innan fartyget lämnar hamnen.

Tanken behöver dock inte rengöras om ämnet kan lossas ur tanken så fullständigt att mängden av den last som blir kvar i tanken inte överstiger den maximimängd som nämns i 30 b § 1 mom. 2 punkten, varvid denna mängd får tömmas i havet, och om tvättvattnet förvaras i fartyget tills detta befinner sig utanför Östersjöområdet eller Svartahavsområdet. En förutsättning för att fartyget skall fritas från skyldigheten att rengöra är vidare att fartyget uppfyller de krav som ställs i 29 b § beträffande den lastmängd som blir kvar i tanken och att det inte är frågan om ett ämne med hög viskositet eller ett stelnande ämne.

Fartyget kan därtill på befälhavarens anhållan fritas från skyldigheten att rengöra tanken i lossningshamnen om

1) i tanken därnäst lastas samma ämne eller annat sådant ämne, som kan lastas i tanken utan att denna behöver rengöras, och tanken inte rengörs och i den inte tas barlast före lastningen; eller

2) tanken inte rengörs och i den inte tas barlast till havs och tanken rengörs på av sjöfartsstytelsen godkänt sätt i en annan hamn och under förutsättning att fartygets befälhavare företer en skriftlig bekräftelse på att fartyget i den hamn där tanken avses bli rengjord har tillgång till tillräckliga mottagningsanordningar; eller

3) lastresterna avlägsnas genom att tanken ventileras på sätt som sjöfartsstyrelsen har godkänt.

32 c §
Lossning av ämnen av kategori C

Tank ur vilken ämne av kategori C har lossats skall rengöras på av sjöfartsstyrelsen godkänt sätt och tvättvattnet skall tömmas i en mottagningsanordning innan fartyget lämnar hamnen.

Tanken behöver dock inte rengöras om ämnet kan lossas ur tanken så fullständigt att mängden av den last som blir kvar i tanken inte överstiger den i 30 b § 1 mom. 3 punkten nämnda maximimängd, som får tömmas i havet, och om tvättvattnet förvaras i fartyget tills detta befinner sig utanför Östersjöområdet eller Svartahavsområdet. En förutsättning för att fartyget skall fritas från skyldigheten att rengöra tanken är vidare att fartyget uppfyller de krav som ställs i 29 b § beträffande den lastmängd som blir kvar i tanken och att det inte är frågan om ett ämne med hög viskositet eller ett stelnande ämne.

Om fartyget avgår till en annan hamn inom Östersjöområdet, gäller det som sägs i 2 mom. dock fartyget så att bestämmelserna i 30 a § 1 mom. 3 punkten tillämpas på den mängd som blir kvar i fartygets tankar.

Fartyget kan därtill på befälhavarens anhållan fritas från skyldigheten att rengöra tanken i lossningshamnen, om

1) i tanken därnäst lastas samma ämne eller annat sådant ämne, som kan lastas i tanken utan att först rengöra den, och om däri inte tas barlast före lastningen; eller

2) tanken inte rengörs och i den inte tas barlast till havs och tanken rengörs på av sjöfartsstyrelsen godkänt sätt i en annan hamn och under förutsättning att fartygets befälhavare företer en skriftlig bekräftelse på att fartyget i den hamn där tanken avses bli rengjord har tillgång till tillräckliga mottagningsanordningar; eller

3) lastresterna avlägsnas genom att tanken ventileras på sätt som sjöfartsstyrelsen har godkänt.

32 d §
Lossning av ämnen av kategori D

Tank ur vilken ämne av kategori D har lossats skall rengöras eller i den skall tas vatten så, att lastresten späds ut och kan tömmas i havet i enlighet med antingen 30 a § 1 mom. 4 punkten eller 30 b § 1 mom. 4 punkten.

39 a §
Arvoden och avgifter

Beträffande arvoden och avgifter för de kontroll- och tillsynsåtgärder, som avses i denna förordning, stadgas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 6 april 1987, likväl med följande undantag:

1) Existerande kemikalietankfartyg skall uppfylla kravet på utsläpp under vattenlinjen och kravet angående det farliga flytande ämnets koncentration i kölvattnet senast den 1 januari 1988;

2) utan hinder av vad som sägs i 29 b § 2 mom. får i existerande kemikalietankfartyg transporteras ämne av kategorin B ända till den 2 oktober 1994, såvida mängden av den last som återstår i tanken och därtill hörande rörledningar är högst 1 m3 eller 1/3 000 av tankens volym, om den senare volymen är större; och

3) utan hinder av vad som sägs i 29 b § 4 mom. får i existerande kemikalietankfartyg transporteras ämne av kategorin C ända till den 2 oktober 1994, såvida mängden av den last som återstår i tanken och därtill hörande rörledningar är högst 3 m3 eller 1/1 000 av tankens volym, om den senare volymen är större.

Helsingfors den 20 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.