309/1987

Given i Helsingfors den 14 mars 1987

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 45 § 3 mom., 46 § 2 mom., 48 § 3 mom. och 54 § 1 mom. 1 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 45 § 3 mom., 48 § 3 mom. och 54 § 1 mom. 1 punkten i lag av den 24 januari 1986 (54/86) och 46 § 2 mom. i lag av den 27 juli 1984 (578/84), samt

fogas till lagen nya 21 a och 22 b §§ som följer:

21 a §

En utövare av kabelsändningsverksamhet får framställa eller låta framställa ett exemplar av verk som ingår i ett utsänt program, när han fullgör sin inspelningsskyldighet enligt 21 § kabelsändningslagen (307/87).

22 b §

En utövare av kabelsändningsverksamhet och annan som vidaresänder radio- eller televisionssändning får via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i radio- eller televisionsutsändning som avses i 16 § kabelsändningslagen (307/87) samtidigt med den ursprungliga sändningen och utan att den ändras.

Upphovsmannen har rätt till ersättning för vidaresändningen. Ersättningen kan betalas endast genom förmedling av den organisation som avses i 22 a §. Om yrkande på ersättning inte bevisligen framställs inom två år från utgången av det år då rätten till ersättningen uppkom, förfaller denna rätt.

Närmare stadganden om tillämpningen av denna paragraf utfärdas vid behov genom förordning.

45 §

På upptagning, utsändning och överföring som avses i denna paragraf skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 3 §, 11 § 1-3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17, 20, 21 och 21 a §§, 22 § 1 mom. samt 22 a, 22 b, 26 a-26 h, 27-29, 41 och 42 §§.

46 §

På ett förfarande för vilket enligt 1 mom. krävs framställarens samtycke skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 11 § 1-3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17, 21 och 21 a §§, 22 § 1 mom. samt 26 a-26 h §§.

48 §

I de fall som avses i 1 och 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 11 § 1-3 mom., 14 § 1 mom., 20, 21 och 21 a §§ samt 22 § 1 mom. På vidaresändning via ledningar skall dessutom på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 22 a och 22 b §§.

54 §

Vid meningsskiljaktighet avgörs saken genom skiljemannaförfarande på det sätt som stadgas genom förordning, då det är fråga om

1) ersättning som avses i 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 22 § 2 mom., 22 b §, 47 § 1 mom. eller 47 a §;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 16/86
Liikenneutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 239/86

Helsingfors den 14 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.