308/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Lag om ändring av 17 kap. 24 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 kap. 24 § 3 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 12 mars 1971 (220/71), som följer:

24 §

När det är fråga om meddelande som ingått i ett program vilket sänts i rundradioverksamhet som avses i radioansvarighetslagen (219/71), skall beträffande ansvarig programredaktör och annan som är anställd hos utövaren av rundradioverksamheten samt beträffande den som uppgjort meddelandet på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 2 mom. Detsamma gäller ansvarig programredaktör som avses i kabelsändningslagen (307/87) och annan som är anställd hos en i lagen nämnd utövare av programverksamhet samt den som uppgjort meddelande som ingått i ett utsänt program.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 108/86
Liikenneutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 239/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.