302/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Förordning om ändring av 20 § förordningen om pension för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/69) 20 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning av den 21 maj 1982 (378/82), och

fogas till 20 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 21 maj 1982, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

20 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av det i 13 § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda förskottet på statsandelen för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet det slutliga beloppet av den i 1 mom. av nämnda paragraf avsedda statsandelen för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 15 november varje år beloppet av den förskottsrat som skall erläggas för december.

Förskottet betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet betalas för januari och februari 12 procent per månad, för mars och april 4,6 procent per månad samt för de följande månaderna 8,35 procent per månad. Då förskottet enligt 1 mom. justeras, fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande varje månad den första vardag då Postbanken utför betalningsuppdrag på postgirokonton. Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp för statsandelen beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på andelens fastställande.

Om det likväl vid justeringen enligt 1 mom. av förskottsraten för december framgår att som förskott redan före justeringen har erlagts ett belopp, som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det erlagda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den första vardagen i månaden efter justeringen med iakttagande av motsvarande bestämmelser i 2 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.