289/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1973 (981/73), och

ändras 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 14 december 1984 (871/84), som följer:

1 §

För expeditioner av jorddomstolar, vattendomstolar, offentliga köpvittnen, landsstatens tjänstemän på landet, myndigheter vid polisinrättningarna, inspektörer och besiktningmän för radioanläggningar, havsforskningsinstitutet, Helsingfors, Jyväskylä och Uleåborgs universitet, veterinärmedicinska högskolan, Tekniska högskolan, statens läroverk och sjöfartsläroverk, tekniska läroanstalter, fastighetsförmedlarnämnden, tjänstemän i folkskole- och läroverksförvaltningen och distriktschefer i lantbruksdistrikten kan, såvida ej endast stämpelskatt skall betalas för dem, stadgas lösen samt för tjänsteförrättningar av nämnda myndigheter förrättningsarvode.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 145/86
Lagutsk. bet.8/86
Stora utsk. bet. 136/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.