277/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Förordning om ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 18 § 1 mom. förordningen den 29 mars 1974, sådant det lyder ändrat i förordning av den 31 december 1985 (1090/85), och

fogas till 18 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 22 oktober 1982 (760/82) och nämnda förordning av den 31 december 1985, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

18 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av det i 22 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedda förskottet för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet beloppet av de i 1 mom. sagda paragraf avsedda kostnaderna av avträdelsepensionerna för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare hälft. Därtill justerar ministeriet senast den 15 november varje år beloppet av den förskottsrat som skall erläggas för december.


Om det likväl vid justeringen enligt 1 mom. av förskottsraten för december framgår att som förskott redan före justeringen har betalts ett belopp som är större än det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten, skall skillnaden mellan det erlagda förskottet och det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten återbetalas till staten den första vardagen i månaden efter justeringen med iakttagande av motsvarande bestämmelser i 2 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.