274/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Lag om ändring av 7 a § lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt 7 a §, sådan den lyder i lag av den 26 mars 1982 (238/82), som följer:

7 a §

De myndigheter som ansvarar för övervakningen och begränsningen av importen och exporten har, utan hinder av de stadganden om tystnadsplikt som annars gäller för dem, rätt att av varandra få sådana uppgifter om importörer och exportörer samt om importerade och exporterade varor som myndigheterna behöver i sin övervakningsuppgift.

Importörer, exportörer och andra som innehar uppgifter som behövs för övervakningen av importen eller exporten är skyldiga att vid anfordran till de myndigheter som avses i 1 mom. överlämna sin bokföring och korrespondens samt ge andra för övervakningen behövliga upplysningar.

De som tillsynsmyndigheterna förordnat härtill har vid övervakningen av att import- och exportvillkoren iakttas rätt att i importörernas och exportörernas lokaliteter granska varor och tillverkning av varor för export samt deras bokföring och korrespondens. Om granskningen sker hos den som skall granskas, skall behövliga hjälpmedel och biträden ställas till förfogande för den som utför granskningen.

Uppgifter som har skaffats eller annars erhållits med stöd av denna paragraf får inte användas till enskild nytta eller röjas för utomstående.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 236/86
Andra lagutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 263/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.