260/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) nya 6 a och 6 b §§ som följer:

6 a §

Till de utgifter som anges i 6 § räknas även överföringar till en pensionsansvarsfond som pensionsanstaltens delegation kan grunda för utjämning av sådana pensionsutgifter som denna lag medför.

Pensionsansvarsfondens medel skall investeras på ett betryggande och inkomstbringande sätt. Investeringar skall i första hand ske i produktiva objekt samt i objekt som främjar produktions- och näringsverksamheten. Av särskilda skäl får lån även beviljas för ändamål som är nödvändiga för skötseln av medlemssamfundens lagstadgade uppgifter eller annars, på det sätt som skall fastställas närmare i en generalplan för investeringsverksamheten.

6 b §

Vid pensionsanstalten finns en investeringsdelegation som har till uppgift att årligen godkänna generalplanen för investeringsverksamheten och följa hur den realiseras.

Pensionsanstaltens styrelse kallar åtta medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem till investeringsdelegationen för dess mandattid. Av medlemmarna skall två företräda finansministeriet, en inrikesministeriet och en handels- och industriministeriet. Till investeringsdelegationen hör dessutom två permanenta sakkunniga och personliga suppleanter för dem, som pensionsanstaltens styrelse kallar bland dem som de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna har föreslagit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 216/86
Socialutsk. bet. 38/86
Stora utsk. bet. 246/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.