241/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Förordning om temporär ändring av 1 § förordningen angående omsättningsskatt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras temporärt 1 § 2 punkten förordningen den 20 december 1963 angående omsättningsskatt (571/63), sådant detta lagrum lyder temporärt ändrat genom förordning av den 11 juli 1986 (545/86), som följer:

1 §

Såsom i lagen angående omsättningsskatt avsedd affärsrörelse anses icke:


2) av vattenledningsverk bedriven uthyrning av till dess eget nät ansluten mätare eller annan därmed jämförlig vara, ej heller ändrings-, rengörings-, reparations-, iståndsättnings- eller monteringsarbete, som hänför sig till sådan; ej hellerDenna förordning träder i kraft den 15 mars 1987 och gäller till utgången av år 1987.

Denna förordning tillämpas, om hyresavgift debiterats för någon tid under år 1987 eller om ändrings-, rengörings-, reparations-, iståndsättnings- eller monteringsarbete utförts under år 1987. Har varuleverans eller arbetsprestation inte slutförts före utgången av den 31 december 1987, tillämpas förordningen endast på de varor som levereras till monteringsplats under år 1987 samt på den del av arbetsprestationen som utförs under år 1987.

Teleinrättning, som vid utgången av den 31 december 1987 i sin besittning har varor som anskaffats för försäljning, skall betala skatt såsom om varan hade tagits i bruk för annat ändamål än försäljning i december 1987. Teleinrättning skall för beräkning av denna skatt utarbeta en inventarieförteckning över de ovan nämnda varor, som är i dess besittning, och över deras mängder. Likaså skall teleinrättning, som vid utgången av den 31 december 1987 inte slutfört varuleverans eller arbetsprestation, utarbeta en inventarieförteckning över de varor som före utgången av år 1987 levererats till monteringsplatsen eller de arbeten som utförts före utgången av år 1987. Inventarieförteckningen skall undertecknas av den som utfört inventeringen och av teleinrättningen. Förteckningen skall bevaras för sådan inspektion som verkställs av omsättningsskattemyndighet.

Utan hinder av vad i 3 mom. ikraftträdelsestadgandena i förordningen den 5 december 1985 om temporär ändring av 1 § förordningen angående omsättningsskatt (923/85) är stadgat skall teleinrättning inte betala skatt för varor, som den vid utgången av den 31 december 1986 har i sin besittning och som har anskaffats för försäljning, såsom om varan hade tagits i bruk för annat ändamål än försäljning; ej heller skall för detta ändamål utarbetas en inventarieförteckning. Teleinrättning, som vid utgången av den 31 december 1986 inte har slutfört varuleverans eller arbetsprestation, skall heller inte utarbeta inventarieförteckning.

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.