230/1987

Utfärdat i Helsingfors den 26 februari 1987

Statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), 3 § 3 mom. lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79) och 12 § 2 mom. lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 19 januari 1968 (33/68), beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov som avses i 5 § 1 mom. lagen om bostadsproduktion, 3 § 2 mom. lagen om grundförbättring av bostäder (34/79) och 12 § 1 mom. lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82) skall bedömas på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §
Grunderna för stöd

Såsom grund för beviljande av stöd som avses i de lagar som nämns i 1 § eller för godkännande av invånare i bostäder skall anses det i ansökningen nämnda hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Företräde skall ges sådana hushåll som har det största behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. kan den myndighet, som beviljar stödet eller godkänner valet av invånare, i enskilda fall avvika från företrädesordningen, om detta med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden, hyresbostadssituationen på orten eller hyreshusets invånarstruktur är särskilt motiverat.

3 §
Bostadsbehov

Vid bedömning av bostadsbehovet skall särskilt beaktas ett hushålls bostadsförhållanden och hur brådskande behovet av att förbättra dessa är samt hushållets storlek och åldersstruktur.

4 §
Utrymmesstandard

Bostaden skall vara av skälig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Då det bedöms om bostadens storlek är skälig skall även efterfrågan och utbudet på olika slags bostäder på orten beaktas.

5 §
Förmögenhet

Såsom förmögenhet skall beaktas hushållets sammanlagda förmögenhet, om värdet av förmögenheten inte är ringa eller om förmögenheten inte är nödvändig för att någon medlem av hushållet skall få en skälig utkomst av närings- eller yrkesutövning.

Stöd får inte beviljas eller en sökande godkännas såsom invånare, om hushållet har förmögenhet, som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov eller grundförbättra sin bostad. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar låneandelen eller godkännandet av invånare.

6 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs skall beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomsterna). Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 3 a § förordningen om bostadsbidrag.

Från hushållets månadsinkomster avdras

1) 1 000 mark för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket stöd som avses i detta beslut eller godkännande av invånare söks;

2) underhållsbidrag för barn som betalas enligt domstols beslut eller vederbörligt skriftligt avtal; och

3) en procent av beloppet av hushållets obetalda statsgaranterade studielån.

Om hushållet består av flera än en inkomsttagare, avdras 2 900 mark från vars och ens månadsinkomst, med undantag av inkomsten för den som förtjänar mest. Från en persons inkomster avdras det lönetillägg som han erhåller för skiftarbete upp till 900 mk.

2 kap.

Specialbestämmelser om ägarbostäder

7 §
Maximiinkomsttabeller och låneandelar

En sökande kan få lån för egen bostad i enlighet med följande låneandelar, om hushållets inkomster, sedan de avdrag som avses i 6 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger följande maximibelopp:

Tabell

I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Tabell

Vid beviljande eller överföring av lån som avses i 10 § 1 mom. lagen om grundförbättring av bostäder (långfristigt grundförbättringslån av bidragsnatur) tillämpas med avvikelse från tabellerna i 1 och 2 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

8 §
Tillämpningen av maximiinkomsttabellerna

Hör till hushållet flera än sex personer eller, vid beviljande eller överföring av långfristigt grundförbättringslån av bidragsnatur, flera än fyra personer, höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 7 § med 500 mk för varje person utöver nämnda antal.

Låneandelen om 10-25 procent enligt tabellerna i 7 § 1 och 2 mom. tillämpas endast när ett tidigare beviljat lån överförs på förvärvaren eller när en aktieägare i ett bostadsaktiebolag, som grundats för att fortsätta ett bostadsandelslags verksamhet beviljas inlösningslån för återbetalning av andel av bostadslån.

När grundförbättringslån beviljas enligt 6 § 1 mom. lagen om grundförbättring av bostäder för grundförbättring av en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad, höjs låneandelsprocenten enligt tabellerna i 7 § 1 och 2 mom. med 20 procentenheter. Vid senare överföring av sådant lån tillämpas på motsvarande sätt förhöjd låneandelsprocent.

9 §
Begränsningar av lånebeloppet

Bostadslån för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller av egnahemshus samt inlösningslån kan beviljas eller överföras enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
1 45
2 65
3 80
4 95
5 eller flera 120

Bostadslån för byggande av egnahemshus kan beviljas eller överföras enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
2 75 3 90
4 100
5 110
6 eller flera 120Om

Om till hushållet hör flera än sex personer och lånet beviljas eller överförs för byggande av ett egnahemshus som omfattar två bostäder, höjs det i tabellen i 2 mom. fastställda maximiantalet lägenhetskvadratmeter med tio kvadratmeter för varje person utöver antalet sex. Lån kan dock beviljas eller överföras för högst 180 kvadratmeter.

Om hushållet består av makar av vilka ingendera vid tidpunkten för ansökningen fyllt 35 år, tillämpas det maximiantal lägenhetskvadratmeter som fastställts för lån till ett hushåll med tre personer.

10 §
Beloppet av lån som överförs

När en ägarbostad överlåts, uträknas det lånebeloppet, som överförs på förvärvaren, på basis av bostadens skuldfria inlösningspris eller skuldfria maximipris eller på dess betalda skuldfria försäljningspris, om det är lägre än dessa pris.

3 kap.

Specialbestämmelser om hyres- och andelslagsbostäder

11 §
Annonseringsförfarande gällande hyresbostäder

Hyresbostäder anslås offentligt och allmänt lediga att sökas.

Med tills vidare givet tillstånd av kommunen kan hyresbostäderna anslås lediga att sökas endast av en begränsad grupp, om denna representerar en tillräckligt stor grupp bostadsbehövande på orten och ett begränsat ansökningsförfarande är motiverat med beaktande av bostädernas ägoförhållanden och användningsändamål. I fråga om bostad som faktiskt ägs av kommunen är det dock bostadsstyrelsen som ger tillståndet.

12 §
Maximiinkomster

En förutsättning för att bli godkänd som invånare i en bostad är att månadsinkomsterna för hushållet inte efter avdragen enligt 6 § 2 och 3 mom. överstiger följande maximibelopp:

När sökanden på basis av ett arbets- eller tjänsteförhållande utses till invånare i ett hyreshus, där hans arbetsgivare är ägare, tillämpas med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Hör till hushållet flera än sex personer, höjs maximibeloppen för inkomsterna med 500 mk för varje person utöver detta antal.

13 §
Undantag vid godkännandet av invånare

En sökande kan godkännas som invånare i en hyresbostad även om förutsättningarna enligt 5 och 12 §§ inte föreligger, då det är fråga om

1) stödjande av sådant boende som av sociala eller hälsomässiga orsaker är särskilt nödvändigt;

2) anvisade av bostad åt hushåll som bor i hyreshus, för vilket beviljas statligt grundreparations- eller grundförbättringslån;

3) ett hushåll som är nödvändigt med tanke på underhåll och skötsel av ett grundförbättrat hus med hyresbostäder; eller

4) bostadsbyte mellan hushåll i hyreshus som är i samma hyresvärds faktiska ägo.

14 §
Brist på sökande som motsvarar förutsättningarna

Då bostäderna offentligt och allmänt anslagits lediga att sökas och ansökningar inte inlämnats av sådana hushåll som motsvarar förutsättningarna enligt 5 och 12 §§, kan som invånare godkännas också andra sökande. Till invånare skall härvid likväl utses en sökande vars förhållanden närmast stämmer överens med de i detta beslut nämnda förutsättningarna.

När det begränsade ansökningsförfarande som avses i 11 § 2 mom. tillämpas kan, om det råder brist på sökande som motsvarar förutsättningarna, godkännas andra sökande endast i fråga om bostad som nämns i 12 § 2 mom.

15 §
Förutsättningar för beviljande av grundförbättringslån

För grundförbättring av ett hus med hyresbostäder kan beviljas lån eller annat stöd även om en del av hyresgästerna i huset inte motsvarar de i detta beslut nämnda förutsättningarna.

4 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1987.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 13 februari 1986 om de bedömningsgrunder som skall tillämpas vid beviljande av bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån samt vid godkännande av invånare (153/86).

På sådana ansökningar om beviljande eller överföring av annat lån än grundförbättringslån som tillställts en kommun före detta besluts ikraftträdande tillämpas det i 2 mom. nämnda statsrådsbeslutet. När bostadslån beviljas för byggande av egnahemshus eller när ett dylikt lån överförs tillämpas dock beträffande maximiantalet lägenhetskvadratmeter för vilka lån beviljas vad som bestäms i 9 § i detta beslut.

Helsingfors den 26 februari 1987

Miljöminister
Matti Ahde

Biträdande Avdelningschef
Hannu Junkkari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.