226/1987

Given i Helsingfors den 27 februari 1987

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 5 § 1 mom. 2, 4 och 7 punkten, 12 § 4 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 och 4 mom., 18 § 1 och 2 mom., 19 § 1 och 3 mom., 20 §, 21 § 2 mom., 25 §, 26 § 2 och 3 mom., i 27 § 1 mom. den inledande satsen samt 4, 13 och 14 punkten, 28 § 5 mom., 32 § 2 mom. samt rubrikerna för 45 och 46 §§,

av nämnda lagrum 14 § 1 mom. samt 27 § 1 mom. 13 och 14 punkten sådana de lyder i lag av den 11 januari 1985 (34/85), samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 7 a-punkt, till 27 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 11 januari 1985, en ny 15 punkt, till 28 § ett nytt 6 mom., till 44 § ett nytt 4 mom., till 45 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till 46 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte den


2) som har fyllt 65 år, efter utgången av den kalendermånad under vilken han fyller 65 år;


4) som åtnjuter förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt folkpensionslagen (347/56) eller arbetspensionslagarna eller ålderspension på grundval av anställningsår som berättigar till full pension;


7) som har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen eller som beviljats ledighet för havandeskap och barnsbörd eller för vård av barn;

7 a) som får tilläggsdel enligt lagen om stöd för vård av barn i hemmet (24/85);


12 §
Självrisktid

Självrisktiden är i kraft till utgången av det kalenderår under vilket den i sin helhet har uppkommit. Under ett begynnande kalenderår förutsätts ny självrisktid inte

1) så länge den som saken gäller utan avbrott fortfarande är arbetslös och får arbetslöshetsdagpenning,

2) då självrisktiden fördelar sig på två kalenderår,

3) då självrisktiden har gått till ända vid utgången av ett kalenderår utan att utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning ännu har börjat, eller

4) då rätt till arbetslöshetsdagpenning börjar på nytt inom 14 dagar från det att föregående rätt till arbetslöshetsdagpenning upphörde.

3 kap.

Särskilda förutsättningar för erhållande av grunddagpenning

13 §
Rätt till grunddagpenning

Rätt till grunddagpenning har den som uppfyller de allmänna villkoren för utkomstskydd för arbetslösa enligt 2 kap. och som är i behov av ekonomiskt stöd. Behov av ekonomiskt stöd krävs dock inte av en person över 55 år som då han blir arbetslös har uppfyllt det i 16 § 2-5 mom. nämnda arbetsvillkoret.


14 §
Behovsprövning av grunddagpenning

Då behovet av ekonomiskt stöd prövas, skall beaktas sökandens egna inkomster i sin helhet och hans makes inkomster, till den del de överstiger 190 mark i månaden, dock inte barnbidrag, grunddelen av stöd för vård av barn i hemmet och syskonförhöjning, bostadsbidrag, militärunderstöd samt livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (119/77), tilläggsdel enligt familjepensionslagen (38/69), utkomststöd enligt socialvårdslagen (710/82) samt ersättning för särskilda kostnader till följd av lyte, kroppsskada eller men.


Den inkomstgräns för en försörjningspliktig som avses i 3 mom. höjs med 400 mark för varje barn som ej fyllt 18 år och som han är skyldig att försörja.


18 §
Förkortad arbetsdag

Om arbetstiden för en arbetstagare, som varit i heltidsarbete, av skäl som nämns i 17 § förkortas genom en minskning av den dagliga arbetstiden och en motsvarande sänkning av lönen, har han enligt denna lag rätt till arbetslöshetsdagpenning för de fulla arbetslöshetsdagar som motsvarar förkortningen av arbetstiden, under förutsättning att den genomsnittliga arbetstiden per vecka minskar med minst en femtedel och att han fortgående har varit heltidsanställd hos samma arbetsgivare åtminstone de 12 senaste månaderna.

Arbetslöshetsdagpenning betalas enligt denna paragraf för en tid som motsvarar högst 100 fulla arbetsdagar per permitteringsgång.


19 §
Mottagande av deltidsarbete

Då en arbetslös tar emot deltidsarbete, har han rätt till en sålunda jämkad arbetslöshetsdagpenning att denna och 75 procent av den del av lönen för deltidsarbetet, som överstiger 400 mark, under en månad sammanlagt kan stiga till det belopp som annars hade kunnat betalas som dagpenning.


Jämkad dagpenning betalas högst till ett belopp som motsvarar 100 fulla arbetslöshetsdagpenningar.


20 §
Maximibeloppet av dagpenning avvägd enligt förtjänsten för den som har förkortad arbetstid och deltidsarbetande

Dagpenning avvägd enligt förtjänsten kan i fall som avses i 17-19 §§ utbetalas till ett sådant belopp att den jämte eventuell barnförhöjning och lön för arbete uppgår till sammanlagt högst 90 procent av den lön som ligger till grund för dagpenningen avvägd enligt förtjänsten, likväl till minst samma belopp som den arbetslöse skulle ha rätt att få i form av grundskydd.

21 §
Bisyssla

Vid utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning skall för bisyssla erhållen lön och annan arbetsinkomst beaktas så, att dagpenningen och 75 procent av den del av löneinkomst eller annan arbetsinkomst, som överstiger 400 mark, under en månad sammanlagt kan såsom grundskydd stiga till det fulla beloppet av den arbetslöses grunddagpenning eller såsom förtjänstskydd till det belopp som annars hade kunnat betalas som dagpenning avvägd enligt förtjänsten.


25 §
Förhöjning av förmånerna

Om den allmänna lönenivån i landet väsentligt förändras, skall de i 14 § 1, 3 och 4 mom., 19 § 1 mom., 21 § 2 mom. samt 22 och 24 §§ stadgade markbeloppen genom förordning justeras högst i motsvarighet till förändringen i lönenivån.

26 §
Dagpenningsperiodens längd

Sedan en arbetslös har erhållit enligt förtjänsten avvägd dagpenning för 200 dagar, sjunker dagpenningen med 12,5 procent, dock inte till lägre belopp än grunddelen jämte barnförhöjning. Beräkningen av nämnda tid om 200 dagar börjar på nytt sedan den arbetslöse efter en granskningstid om åtta månader har varit i heltidsarbete minst 75 dagar. Dagpenningen sänks dock inte för den som innan perioden om 200 dagar löpt ut har fyllt 55 år.

Utan hinder av vad som i 1 mom. stadgas om det maximibelopp som utbetalas under fyra kalenderår i följd kan till den som fyllt 55 år innan maximitiden utgått betalas dagpenning avvägd enligt förtjänsten för ytterligare högst 400 dagar.


27 §
Sociala förmåners inverkan på arbetslöshetsdagpenningen

Om någon erhåller annan än i 5 § nämnd lagstadgad förmån eller folkpension med stöd av 22 § 2 mom. folkpensionslagen, minskas beloppet av hans fulla grunddagpenning eller den dagpenning avvägd enligt förtjänsten som utbetalas till honom med förmånens belopp. Härvid beaktas dock inte följande pensioner eller sociala förmåner:


4) livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst;


13) ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada, ådragen i militärtjänst;

14) grunddel och syskonförhöjning enligt lagen om stöd för vård av barn i hemmet; ej heller

15) frontmannapension.


7 kap.

Ansökan om arbetslöshetsdagpenning och handläggning av ansökningar

28 §
Ansökan om dagpenning

Arbetslöshetsdagpenning utbetalas från det rätten till dagpenningen uppkom, dock inte utan särskilt vägande skäl för en längre tid än tre månader före ansökningen om dagpenning.

Har ansökan om dagpenning avvägd enligt förtjänsten avslagits, anses ansökan om grunddagpenning ha blivit anhängig när ansökningen gjorts hos arbetslöshetskassan, under förutsättning att grunddagpenningen har sökts inom tre månader efter det att sökanden erhöll kännedom om kassans avslagsbeslut.

32 §
Betalning av arbetslöshetsdagpenning till socialnämnd

Arbetslöshetsdagpenning kan, om socialnämnden anhåller därom, av särskilt vägande skäl till en del eller i sin helhet, tills vidare eller för viss tid utbetalas till socialnämnden för att användas för underhållet av den arbetslöse, hans familj och i 24 § nämnda barn som han skall försörja.

11 kap.

Särskilda stadganden

44 §
Betalning av arbetslöshetsdagpenning

Har en beviljad arbetslöshetsdagpenning inte lyfts inom sex månader från det att den stått att lyfta, är dagpenningen förverkad, om det inte av någon särskilt vägande orsak prövas skäligt att besluta annorlunda.

45 §
Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vissa fall samt utmätning av dagpenning

Har någon utan fog erhållit grunddagpenning för den tid, för vilken honom retroaktivt beviljas dagpenning avvägd enligt förtjänsten, får socialförsäkringskommissionen från sistnämnda dagpenning som betalas retroaktivt innehålla den grunddagpenning som för denna tid utbetalts utan fog. På motsvarande sätt får arbetslöshetskassan från grunddagpenning som skall betalas retroaktivt innehålla dagpenning avvägd enligt förtjänsten som utbetalts utan fog.


46 §
Äktenskapsliknande förhållanden och boende separat

Stadgandena om makar i denna lag tillämpas inte på äkta makar som vunnit hemskillnad eller som annars på grund av söndring varaktigt bor åtskils.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Dagpenningen för den som vid lagens ikraftträdande enligt 26 § 2 mom. erhåller sänkt arbetslöshetsdagpenning justeras i enlighet med denna lag.

Markbeloppen enligt 14 § 1 och 4 mom. samt 19 § 1 mom. motsvarar 1985 års nivå.

Regeringens proposition 172/86
Socialutsk. bet. 30/86
Stora utsk. bet.210/86

Helsingfors den 27 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.