166/1987

Riksdagens beslut om ändring av 8 § arbetsordningen för Riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 1 och 3 mom. arbetsordningen för Riksdagen, av dem 1 mom. sådant det lyder i beslut av den 5 december 1974 och 3 mom. sådant det lyder i beslut av den 2 januari 1986, som följer:

8 §

Riksdagens kansli är uppdelat på ett centralkansli och en direkt under kanslikommissionen lydande förvaltningsavdelning. Vid centralkansliet finns för respektive uppgifter en protokollbyrå, en svensk byrå, en tryckningsbyrå och en upplysningstjänst. Förvaltningsavdelningen är uppdelad på en förvaltningsbyrå, en fastighetsbyrå och en räkenskapsbyrå.


Vid centralkansliet finns följande befattningshavare: en allmän tolk, en enskild tolk om kanslikommissionen beslutat tillsätta en sådan, en sekreterare för talmannen och en registrator; vid protokollbyrån stenografer för finsk- och svenskspråkig text; vid tryckningsbyrån tryckningssekreterare och offsettryckare; vid upplysningstjänsten forskare; vid förvaltningsbyrån en arbetshälsovårdare och telefonister; vid fastighetsbyrån en fastighetschef, en driftschef, en maskinmästare, en städarbetsledare, en städarbetsinstruktör, verkkarlar och servicemän; vid räkenskapsbyrån en biträdande kamrer och bokförare. Dessutom kan vid riksdagens kansli finnas avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionärer, maskinskrivare, en vaktmästerichef, biträdande vaktmästerichefer, expeditionsvakter, kansli-, utskotts- och expeditionsassistenter, chaufförer, vakter, vaktmästare, biträdande vaktmästare och städare samt extraordinarie eller tillfälliga befattningshavare.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1987.

Helsingfors den 21 januari 1987

På riksdagens vägnar


Erkki Pystynen talman


Matti Louekoski vicetalman


Mikko Pesälä vicetalman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.