143/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 19 mars 1982 om patent- och registerstyrelsen (213/82) 17 § 6 mom., 35 § 1 mom. 2 punkten och 41 § 4 mom.,

av dem 35 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning av den 16 maj 1985 (401/85), samt

fogas till 40 § nya 8 och 9 punkter, varvid de nuvarande 8, 9, 10, 11 och 12 punkterna blir 10, 11, 12, 13 och 14 punkter, som följer:

17 §

Dessutom finns vid patent- och registerstyrelsen en biträdande byråchef, en äldre jurist, en överingenjör, en konsulterande ingenjör, äldre prövningsingenjörer, specialforskare, prövningsingenjörer, jurister, translatorer, en kamrer, byråsekreterare, en registrator, en kassör, byråfunktionärer, maskinskrivare och vaktmästare.


35 §

Ledamöter av besvärsavdelningen kan vara:


2) vid behandling av varumärkes-, mönsterrätts- eller handelsregisterärenden avdelningscheferna vid administrativa avdelningen, varumärkes- och mönsterrättsavdelningen och handelsregisteravdelningen och byråcheferna vid administrativa byrån, juridiska byrån, varumärkesbyrån, mönsterrättsbyrån, aktiebolagsbyrån, byrån för andelslags- och bokslutsärenden, allmänna registerbyrån och företagsinteckningsbyrån samt äldre jurist.


40 §

Kompetensvillkor för tjänst och befattning vid patent- och registerstyrelsen är, att vederbörande genom sin tidigare verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter. Därjämte fordras:


8) av äldre jurist juris kandidatexamen och erfarenhet i domarvärv eller förvaltningsrättslig lagskipning samt kännedom om industrirätter,

9) av överingenjören diplomingenjörsexamen och kännedom om patentområdet,


41 §

Biträdande byråchef, äldre jurist, överingenjör, konsulterande ingenjör, äldre prövningsingenjörer och specialforskare utnämns av patent- och registerstyrelsen sedan tjänsten varit lediganslagen trettio dagar.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.