136/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 14 februari 1986 om finansministeriet (144/86) 4 § 14 punkten, 6 § 17 punkten och 40 §, av dem 6 § 17 punkten sådan den lyder i förordning av den 11 juli 1986 (535/86),

ändras 2 § 12 punkten, 11, 13, 14 och 18 §, 19 § 11 och 14 punkten, 20 § 3 mom. och 36 §, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 a §

Ministeriets avdelningar består av byråer och en lagberedningsenhet i enlighet med vad som stadgas i denna förordning. Byråerna kan bestå av sektioner och andra verksamhetsenheter på det sätt som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar
2 §

Underställda ministeriet är:


12) Statens utvecklingscentral; samt


11 §

Vid löneavdelningen, vilken fungerar såsom statens arbetsmarknadsverk, finns:

1) en allmän byrå;

2) en tjänstemannalönebyrå;

3) en arbetstagarlönebyrå;

4) en statsbidragslönebyrå; samt

5) en forskningsbyrå.

Organisationsavdelningen
13 §

Vid organisationsavdelningen finns:

1) en administrativ byrå;

2) en forskningsbyrå;

3) en ADB-byrå; samt

4) en decentraliseringsbyrå.

14 §

Organisationsavdelningen handlägger ärenden, som angår:

1) den allmänna organiseringen, rationaliseringen och standardiseringen av statsförvaltningen samt därtill ansluten forskning;

2) organisering och rationalisering av verksamheten vid ämbetsverk och inrättningar, utvecklande av deras ledning och interna förvaltning samt annat främjande av verksamhetens produktivitet;

3) främjande av förvaltningens förmåga att ge service;

4) allmänt främjande av effektiviteten och produktiviteten hos inrättningar som får statsbidrag;

5) dimensionering, urval och användning av personal i statens tjänst;

6) utbildning av personer i statens tjänst;

7) förslagsverksamhet;

8) utvecklande av statens materialförvaltning;

9) statistikväsendet;

10) automatisk databehandling;

11) anskaffning och användning av statens motorfordon;

12) statens kommitter med undantag av de ärenden som nämns i 12 § 12 punkten;

13) tjänstetelefoner;

14) den allmänna organiseringen av decentraliseringen; samt

15) statistikcentralen, Statens utvecklingscentral, statens tryckericentral och statens datamaskincentral.

Ministeriets tjänstemän och deras åligganden
18 §

Vid ministeriet finns:

en statssekreterare med avtalslön, som är ministeriets kanslichef,

en understatssekreterare med avtalslön,

vid budgetavdelningen en avdelningschef med avtalslön, som har titeln budgetchef, vid allmänna avdelningen, skatteavdelningen och ekonomiska avdelningen avdelningschefer med avtalslön, vilka har titeln överdirektör, vid löneavdelningen en avdelningschef med avtalslön, som har titeln statens arbetsmarknadsdirektör, samt en ämbetsverksfullmäktig med avtalslön, som är avdelningschef för organisationsavdelningen,

en planeringschef med avtalslön, som är chef för planeringssekretariatet,

vid allmänna avdelningen ett regeringsråd som är biträdande avdelningschef, vid budgetavdelningen ett budgetråd med avtalslön, som är biträdande avdelningschef och även chef för avdelningens finanspolitiska byrå, vid skatteavdelningen en lagstiftningsdirektör med avtalslön, som är biträdande avdelningschef och även chef för avdelningens lagberedningsenhet, vid ekonomiska avdelningen ett finansråd med avtalslön, som är biträdande avdelningschef, vid löneavdelningen en biträdande avdelningschef med avtalslön, som har titeln finansråd, och vid organisationsavdelningen en biträdande avdelningschef med avtalslön, som har titeln biträdande ämbetsverksfullmäktig,

regeringsråd såsom byråchefer,

ett budgetråd med avtalslön, som är byråchef och chef för budgetavdelningens utrednings- och utvecklingsbyrå,

finansråd med avtalslön, som är byråchefer,

byråchefer med avtalslön,

en utbildningschef med avtalslön,

regeringsråd,

ett budgetråd med avtalslön,

finansråd med avtalslön,

lagstiftningsråd med avtalslön,

konsultativa tjänstemän med avtalslön,

äldre regeringssekreterare,

yngre regeringssekreterare,

äldre finanssekreterare med avtalslön,

överinspektörer med avtalslön och andra överinspektörer,

förvaltningsforskare med avtalslön,

avdelningssekreterare,

en registrator,

en biträdande inspektör,

byråsekreterare,

byråfunktionärer,

maskinskrivare,

en vaktmästerichef, samt

expeditionsvakter.

Vid ministeriet finns vidare inom ramen för statsförslaget extraordinarie byråchefer, äldre och yngre budgetsekreterare, äldre och yngre finanssekreterare, specialforskare, överinspektörer, en biträdande utbildningsshef, planerare, forskare, förvaltningsinspektörer, inspektörer, fördragande, en kamrer, ministersekreterare, en huvudbokförare och andra extraordinarie befattningshavare samt tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

19 §

Kompetensfordringar är:


11) för planeringschefen, för budgetråd såsom biträdande avdelningschef, för budgetråd såsom byråchef, för finansråd såsom byråchef och för byråchef, med undantag av byråchefen vid organisationsavdelningens ADB-byrå, samt för utbildningschefen, för budgetråd, för finansråd och för konsultativ tjänsteman för tjänsten lämplig högskoleexamen;


14) för innehavare av äldre finanssekreterar-, överinspektörs- och förvaltningsforskartjänst för tjänsten lämplig högskoleexamen;


20 §

Budgetrådet såsom byråchef, finansråd såsom byråchef, byråchef, utbildningschefen, budgetråd och finansråd utnämns av republikens president på framställning av statsrådet, sedan tjänsten varit lediganslagen.


36 §

Byråchefen för löneavdelningens allmänna byrå avgör ärenden som angår:

1) betalning av pension eller familjepension till person, som vistas utomlands;

2) begravningshjälp och gratifikationer, som skall beviljas av finansministeriet, samt utlåtanden om dem;

3) beviljande av tillstånd att besätta tjänst eller befattning utan att den erbjuds person på indragningsstat samt placering av person på indragningsstat i tjänst eller befattning;

4) medgivande av undantag från bestämmelserna i reglementet för statens arbetstagares hälsovård, reglementet för statens arbetsplatsvård samt i statsrådets beslut angående anskaffning av flyttbara baracker att användas vid statens byggnadsarbetsplatser; samt

5) fastställande av de avsides belägna orter, där vid bestämmandet av hyrorna för statens personalbostäder tillämpas en av statsrådet fastställd lägre hyresnivå.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.