134/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 och 2 mom. lagen den 13 januari 1978 om statskontoret (18/78) samt

fogas till 1 § 1 mom. nya 6 a- och 6 b-punkter samt till 2 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Statskontoret har till uppgift:


6 a) att handha de uppgifter som följer av lagstiftningen om olycksfallsersättningar, ersättningar för trafikskador och ersättningar för brottsskador som betalas av statsmedel;

6 b) att ordna hälsovård vid statens ämbetsverk och inrättningar samt experttjänster och andra tjänster som behövs inom denna och inom arbetarskyddet;


2 §

I anslutning till statskontoret finns för behandlingen av frågor som gäller hälsovård och arbetarskydd samt för samarbete som behövs därvid en statlig delegation för arbetshygien och arbetarskydd, om vilken stadgas närmare genom förordning.

3 §

Vid statskontoret kan finnas tjänster som generaldirektör, överdirektör, direktör, avdelningschef, biträdande avdelningschef, planeringschef, byråchef, överläkare såsom byråchef, överinspektör, specialforskare, ombudsman, skadeersättningsjurist, kamrer och föredragande samt befattningar som biträdande kamrer, avdelningssekreterare, byråsekreterare, huvudbokförare, kassör, bokförare, kanslist, registrator, biträdande kanslist, maskinskrivare, byråfunktionär, mottagningsassistent, övervaktmästare, äldre vaktmästare och vaktmästare.

Tjänsterna som generaldirektör, överdirektör, direktör och avdelningschef samt överläkare såsom byråchef kan vara tjänster med avtalslön.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 154/86
Statsutsk. bet. 81/86
Stora utsk. bet. 169/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.