120/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 15 februari 1985 om trafikministeriet (198/85) 3 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 mom. 9 punkten och 10 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 28 februari 1986 (184/86), samt

fogas till förordningen en ny 2a § och till 9 § 1 mom. en ny 9a punkt som följer:

Allmänna avdelningen
2 a §

Vid allmänna avdelningen finns en teleinspektionsbyrå.

3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår:

1) postfunktionen;

2) televerksamhet;

3) rundradio- och kabelsändningsverksamhet;

4) kommunikationsforskning;

5) annan än ovan avsedd kommunikation; samt

6) allmän förvaltning vid ministeriet och ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar med undantag av Bilregistercentralen.


8 §

Vid ministeriet finns en kanslichefstjänst med avtalslön samt tjänster med avtalslön för konsultativ tjänsteman, avdelningschef, biträdande avdelningschef, överingenjör som byråchef, byråchef, byggnadsråd, överingenjör, specialforskare, och forskare, tjänster med grundlön för regeringsråd som avdelningschef, regeringsråd som byråchef, regeringsråd, äldre och yngre regeringssekreterare, överingenjör, trafikinspektör, inspektör, kamrer, avdelningssekreterare och registrator samt befattningar med grundlön för byråfunktionär, maskinskrivare, vaktmästerichef, expeditionsvakt och vaktmästare.


9 §

Kompetensfordringar för ministeriets tjänster och befattningar är att vederbörande genom tidigare verksamhet har ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter. Ytterligare fordras:


9) av byråchef och överingenjör vid allmänna avdelningen en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt förtrogenhet med tekniska frågor i anslutning till telekommunikation;

9 a) av specialforskare en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med affärsekonomiska frågor;


10 §

Överingenjör, specialforskare, forskare och trafikinspektör utnämns av statsrådet. Tjänst med avtalslön besätts utan att den ledigförklaras.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.