116/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 9 mars 1979 om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/79) 1 § 3 mom., 2 §, 3 § 4 mom. och 3 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1109/82) och 3 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 februari 1984 (151/84), som följer:

1 §

Bolaget har rätt att begagna särskild finsk- och svenskspråkig firma samt namnet Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd. Bolagets sekundära kännetecken är FINNFUND.

2 §

Bolaget skall tillsammans med finländska företag främja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling genom att styra intellektuella och materiella resurser till utvecklande av industriell och annan ekonomisk företagsverksamhet i dessa länder. Bolaget skall inte syfta till att bereda aktieägarna vinst.

Bolaget finansierar gemensamma företag, som grundas i utvecklingsländerna och som är verksamma där, genom att förvärva aktier och andelar i dem, genom att bevilja företagen lån och borgen, genom att finansiera undersökningar och utredningar som ansluter sig till inledandet och utvecklandet av företagsverksamhet samt genom att delta i finansieringen av utvecklingsbanker som är verksamma i utvecklingsländerna eller genom att på annat sätt vidta åtgärder som främjar uppnåendet av de i 1 mom. nämnda målen.

3 §

Statsrådet kan på de villkor som statsrådet bestämmer till bolaget avge förbindelser om att staten skall ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten, inom de gränser som närmare skall bestämmas i statsförslaget, skall täcka en eventuell kursförlust som vållas av utländsk kredit som bolaget har upptagit.

3 a §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer till bolaget avge förbindelser om att staten årligen skall betala skillnaden mellan räntekostnaderna för de inhemska och utländska lån som bolaget upptar under åren 1986-1988 och minst den årliga ränta som riksdagen bestämmer i samband med behandlingen av statsförslaget. Riksdagen beslutar årligen i samband med behandlingen av statsförslaget om maximibeloppet för de lån för vilka förbindelse kan avges.Denna lag träder i kraft den 18 februari 1987.

Regeringens proposition 133/86
Statsutsk. bet. 75/86
Stora utsk. bet. 164/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.