97/1987

Given i Helsingfors den 30 januari 1987

Förordning om uppgifter om konsumtionsvaror

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/86):

Tillämpningsområde
1 §

Denna förordning gäller sådana uppgifter som konsumenten behöver och som skall lämnas om konsumtionsvaror som avses i produktsäkerhetslagen (914/86).

Denna förordning tillämpas inte på begagnade konsumtionsvaror, om inte annat stadgas nedan.

Definitioner
2 §

I denna förordning avses med

1) benämning enligt handelssed ett om en konsumtionsvara i allmänt bruk vedertaget uttryck, vid behov kompletterat med omnämnande av varans användningsändamål, tillverkningsmaterial eller någon annan motsvarande egenskap, eller någon annan benämning som specificerar varan,

2) tillverkare den som har tillverkat konsumtionsvaran eller genom sammansättning eller annan behandling gett konsumtionsvaran dess slutliga form,

3) den för vilken konsumtionsvaran tillverkats den som genom att bestämma om sammansättningen eller på annat väsentligt sätt inverkat på konsumtionsvarans tillverkning,

4) importören i tullagen (573/78) åsyftad varuhavare, och

5) försäljningshölje ett hölje, i vilket varan är avsedd att överlåtas till konsumenten.

Uppgifter om konsumtionsvaror
3 §

På försäljningshöljet skall lämnas åtminstone följande uppgifter, om de inte tydligt framgår utan att försäljningshöljet öppnas:

1) benämningen enligt handelssed;

2) namnet på tillverkaren eller den för vilken konsumtionsvaran tillverkats; i anslutning till namnet på den för vilken konsumtionsvaran tillverkats skall finnas orden "tillverkat för"; samt

3) innehållets mängd.

Om ytan på konsumtionsvarans försäljningshölje är otillräcklig eller om försäljningshöljet av annan orsak är olämplig för de i denna förordning stadgade anteckningarna, får anteckningarna göras på en särskild etikett eller annan motsvarande deklaration, som skall fästas på försäljningshöljet. Benämningen enligt handelssed skall dock alltid antecknas på försäljningshöljet.

Om angivande av ursprungsland gäller vad som därom stadgas särskilt.

Lämnande av uppgifter i vissa fall
4 §

Utöver vad som stadgas i 3 § skall, om det behövs med tanke på konsumentens hälsa eller ekonomiska trygghet, lämnas

1) uppgifter om konsumtionsvarans sammansättning;

2) tvätt-, rengörings- och skötselråd;

3) bruks- och förvaringsanvisning; samt

4) uppgift om en eventuell fara som uppstår vid användning eller förstöring av varan.

5 §

Om det behövs med tanke på konsumentens hälsa eller ekonomiska trygghet, skall uppgift om fara som uppstår vid användning eller förstöring av varan lämnas också i fråga om begagnade konsumtionsvaror.

6 §

Om en konsumtionsvara säljs utan försäljningshölje, skall de i 3-5 §§ nämnda uppgifterna, om det behövs med tanke på konsumentens hälsa eller ekonomiska trygghet, antecknas på själva varan eller på en etikett som fästs på varan eller på någon annan motsvarande deklaration.

Språkstadganden
7 §

Uppgifter enligt denna förordning skall lämnas på finska och svenska, om inte uppgifterna lämnats genom anvisnings- eller varningsanteckningar som är allmänt kända.

De i 3-6 §§ stadgade uppgifterna får lämnas på endast ett språk, om varan säljs enbart i enspråkiga kommuner.

Särskilda stadganden
8 §

Handels- och industriministeriet kan av särskilda skäl meddela allmänna undantag från stadgandena i denna förordning.

Näringsstyrelsen kan av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan medgiva undantag från stadgandena i denna förordning.

9 §

Näringsstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser eller anvisningar om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande
10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser får iakttas redan innan förordningen träder i kraft.

11 §

Tillverkare, den för vilken konsumtionsvaran tillverkats och importören får överlåta en konsumtionsvara till handeln till utgången av oktober månad år 1988, även om anteckningarna på dess försäljningshölje inte uppfyller stadgandena i denna förordning, om de överensstämmer med de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Andra än i 1 mom. nämnda näringsidkare får sälja en konsumtionsvara som levererats till dem före utgången av oktober månad år 1988, även om anteckningarna på varans försäljningshölje inte uppfyller stadgandena i denna förordning, om de överensstämmer med de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.