95/1987

Given i Helsingfors den 6 februari 1987

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72), sådant det lyder i lag av den 8 februari 1985 (166/85), samt

fogas temporärt till lagen en ny 10 a § som följer:

2 §

Studiestöd beviljas för studier i gymnasium eller på gymnasialstadium, i folkhögskola, i yrkesläroanstalt eller vid universitet eller annan högskola under minst åtta veckor.


10 a §

Den som enligt grunder som fastställs av statsrådet skall anses vara vuxenstuderande kan, utöver annat studiestöd, beviljas ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning ur de anslag som i statsförslaget har anvisats för ändamålet. Statsrådet skall fastställa grunderna för erhållande och bestämmande av vuxenstudiepenning, dess storlek samt den tid för vilken den kan betalas samt de studier som systemet med vuxenstudiepenning skall omfatta. Utan hinder av vad som stadgas i 2 och 3 §§ kan den som skall anses vara vuxenstuderande beviljas vuxenstudiepenning och i samband därmed annat studiestöd

1) för avläggande av licentiat- eller doktorsexamen eller förvärv av doktorsgrad samt

2) utan att makens inkomst och förmögenhet beaktas.

Vuxenstudiepenning och studiestöd i samband därmed beviljas av statens studiestödscentral.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Lagens 10 a § gäller till den 30 juni 1990.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 161/86
Kulturutsk. bet. 7/86
Stora utsk. bet. 192/86

Helsingfors den 6 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.