66/1987

Given i Helsingfors den 30 januari 1987

Förordning om ändring av 9 och 12 §§ förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 9 § 2 och 3 punkten samt 12 § förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) som följer:

9 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom barndagvården enligt lagen om barndagvård (36/73) är


2) för den som handhar barnavårds- och uppfostringsuppgifter vid daghem för barn barnträdgårdslärar- eller socialpedagogexamen, dagvårdar- eller barnskötarutbildning eller annan motsvarande av social- och hälsovårdsministeriet godkänd utbildning; samt

3) för den som vid daghem handhar vård- och uppfostringsuppgifter i barngrupp avsedd för barn i läropliktsåldern samt för lekverksamhetshandledare i 2 punkten nämd behörighet eller annan för uppgiften lämplig av social- och hälsovårdsministeriet godkänd utbildning.

12 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom missbrukarvården enligt lagen om missbrukarvård (41/86) är

1) för föreståndare för verksamhetsenhet som anordnar rehabiliterande anstaltsvård inom missbrukarvården och poliklinisk missbrukarvård i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare eller för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt sådan förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter;

2) för föreståndare för verksamhetsenhet som anordnar boendeservice eller annan socialservice i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare eller annan för uppgiften lämplig examen samt sådan förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter; samt

3) för den som handhar vårduppgifter för uppgiften lämplig examen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Helsingfors den 30 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.