38/1987

Given i Helsingfors den 23 januari 1987

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. 2 punkten lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 juli 1978 (593/78), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 28 juli 1978 samt lagar av den 30 december 1965 och den 14 juli 1969 (707/65 och 469/69), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir nytt 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 14 juli 1969, som följer:

1 §

Arbetsgivare är skyldig att anordna och bekosta pensionsskydd, som uppfyller i denna lag föreskrivna minimivillkor, för envar av sina arbetstagare, vars arbetsförhållande fortgått utan avbrott minst en månad. Lagen gäller dock icke arbetsförhållande:


2) i vilket arbetsförtjänsten kan uppskattas vara i medeltal mindre än 90 mark i månaden;


Om en arbetstagare under minst tre kalendermånader i följd arbetar hos en och samma arbetsgivare i arbetsförhållanden som fortgår under kortare tid än en månad, anses arbetsförhållandena utgöra ett sådant arbetsförhållande utan avbrott som avses i 1 mom., förutsatt att förvärvsinkomsten under varje kalendermånad stiger till åtminstone det markbelopp som avses i 2 punkten av nämnda moment och att arbetstagaren är i arbete minst 20 timmar per kalendermånad. Härvid anses arbetsförhållandet börja den dag för vilken lön första gången betalades på grundval av arbetsförhållandet och, om inte annat följer av 2 §, upphöra den dag för vilken lön sist betalades.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Till anställningstid som berättigar till pension räknas på grundvalen av arbetsförhållande enligt denna lag endast tiden från och med den dag då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 220/86
Socialutsk. bet. 33/86
Stora utsk. bet. 226/86

Helsingfors den 23 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.