34/1987

Given i Helsingfors den 23 januari 1987

Lag om ändring av lagen om finsk medborgares rätt att, utan avseende å sin trosbekännelse, nyttjas i landets tjänst

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 2 mom. lagen den 10 juni 1921 om finsk medborgares rätt att, utan avseende å sin trosbekännelse, nyttjas i landets tjänst (173/21), sådant det lyder i lag av den 2 februari 1973 (123/73), och

fogas till lagen ett nytt 3 mom. som följer:


I landets läroinrättningar får dock inte undervisning i den evangelisk-lutherska läran meddelas av den som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan eller ett fristående evangelisk-lutherskt samfund, eller undervisning i den ortodoxa läran av den som inte tillhör ortodoxa kyrkosamfundet. Undervisningsministeriet kan, efter att i det förra fallet ha hört domkapitlet och i det senare fallet ortodoxa biskopskonferensen, bevilja dispens i fråga om att meddela religionsundervisning.

Angående frågan om tjänsteinnehavare inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet skall tillhöra kyrkan eller kyrkosamfundet gäller vad som särskilt stadgas eller bestäms därom.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Regeringens proposition 217/85
Socialutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 133/86

Helsingfors den 23 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.