31/1987

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1987

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om våningsuppfödning av grisar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 13 § djurskyddsförordningen av den 30 april 1971 (333/71) beslutat:

1 §

Med våningsuppfödning avses i denna förordning uppfödning av grisar i sådana häckar eller kättar som helt eller delvis är placerade på varandra.

2 §

Våningsuppfödning av grisar är förbjuden.

Det som är föreskrivet i 1 mom. gäller inte skötseln av grisar, som är i dålig kondition eller svagt utvecklade, eller uppfödande av dem till normalkondition i kuvös eller motsvarande uppfödningsutrymmen.

3 §

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av detta beslut ger vid behov jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning, som också i enskilt fall av särskilda skäl kan bevilja undantag från bestämmelserna i detta beslut.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 28 januari 1987.

En svingård, som är i funktion eller under byggnad innan detta beslut träder i kraft, skall bringas i överensstämmelse med detta beslut före den 1 juni 1987.

Helsingfors den 21 januari 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Överinspektör
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.