29/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (131/73), lagens rubrik samt 1 §, 4 § 1 mom. 6 punkten, 18 § och 24 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 23 a § och till 26 § ett nytt 2 mom. som följer:

Lag

om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

1 §

I denna lag stadgas om tillsynen över att stadgandena och bestämmelserna om arbetarskydd iakttas, i den mån detta enligt gällande stadganden ankommer på arbetarskyddsmyndigheterna, samt om sökande av ändring i arbetarskyddsmyndigheternas beslut. Om arbetarskyddsförvaltningen och arbetarskyddsmyndigheternas övriga uppgifter stadgas särskilt.

En arbetarskyddsmyndighet har rätt att förrätta inspektioner som gäller arbetarskyddet på arbetsställen och rätt att vid behov anlita sakkunniga för undersökningar av arbetarskyddet på arbetsställen som är föremål för dess inspektion. Om den som förrättar inspektion av arbetarskyddet används i denna lag benämningen förrättare av inspektion och om sakkunnig som avses i detta moment benämningen förrättare av undersökning.

4 §

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt:


6) att inom en av honom utsatt skälig tid av arbetsgivaren och av dem som nämns i 6 § 1 mom. lagen om skydd i arbete erhålla för tillsynen behövliga uppgifter såväl muntligt som skriftligt.


18 §

I beslut av ett arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå och i beslut av hälsovårdsnämnden i egenskap av arbetarskyddsmyndighet får ändring sökas genom besvär hos arbetarskyddsstyrelsen. I beslut av arbetarskyddsstyrelsen i egenskap av besvärsmyndighet får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen av den som anser att beslutet kränker hans rätt, om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. Tillstånd kan meddelas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att saken prövas av högsta förvaltningsdomstolen.

I beslut av arbetarskyddsstyrelsen i ett ärende som den avgjort i första instans får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen av den som anser att beslutet kränker hans rätt.

Besvärsärenden skall i arbetarskyddsstyrelsen och i högsta förvaltningsdomstolen behandlas i brådskande ordning.

23 a §

Gör den arbetstagare som saken gäller eller arbetarskyddsfullmäktigen inom en månad efter det inspektionen förrättades skriftlig anmärkning till arbetarskyddsmyndigheten om att denna inte vidtagit åtgärder som avses i 15 eller 16 §, fastän i lagen nämnt skäl därtill föreligger skall, om inspektionen inte skall förrättas utanför Finland, utan dröjsmål förrättas ny inspektion. Arbetarskyddsstyrelsen skall underrättas om anmärkningen och dess resultat.

6 kap.

Straffstadganden

24 §

Finns det sannolika skäl att befara att stadgandena om arbetarskyddet har överträtts, skall respektive arbetarskyddsmyndighet göra anmälan därom till allmänna åklagaren. Anmälan behöver likväl inte göras, om allmänt intresse med hänsyn till överträdelsens obetydlighet och arbetarskyddet på arbetsstället inte påkallar anmälan.


26 §

Om en arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren som inte iakttar vad som i 11 § 4 mom. stadgas om uppsägning av arbetarskyddsfullmäktig, skall han för kränkning av arbetarskyddsfullmäktigs uppsägningsskydd dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 81/85
Socialutsk. bet. 13/86
Stora utsk. bet. 114/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.