20/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 augusti 1978 om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/78) 8 § 2 mom., 8 a § och 13 § 2 mom., sådana de lyder i lag av den 23 juli 1982 (569/82), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. och till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 23 juli 1982, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Kommunen kan, om det inte medför avsevärda olägenheter för trafiken, besluta att en viss gata eller del av gata vintertid skall underhållas endast delvis.

4 §

Kommunen kan besluta att skyldigheten att underhålla gårdsgata och annan gata som tillgodoser ett särskilt trafikbehov skall fördelas på annat sätt än som stadgas i 1 mom. Den underhållsskyldighet som tomtägare sålunda åläggs får dock inte vara avsevärt tyngre än den som tomtägare annars har enligt denna lag.

8 §

Kommunen kan åta sig att mot ersättning som bestäms enligt de genomsnittliga kostnaderna ombesörja det underhåll som avses i 1 mom. Kommunfullmäktige skall godkänna en taxa innefattande grunderna för beräkning av den avgift som skall uppbäras.


8 a §

Innan beslut enligt 4 § 2 mom. eller beslut som gäller i 8 § nämnt arrangemang fattas skall förslaget hållas offentligt framlagt under minst 14 dagar från det saken kungjordes på det sätt som är stadgat om offentliggörande av kommunala tillkännagivanden i kommunen, eller delges de tomtägare som berörs av förslaget. Anmärkningar mot förslaget skall inlämnas till kommunen inom 14 dagar efter framläggandet eller delgivningen.

Tomtägarna skall bevisligen delges beslut som avses i 4 § 2 mom. och beslut genom vilket kommunen åtar sig att på det sätt som avses i 8 § 2 eller 3 mom. ombesörja underhåll som ankommer på en tomtägare. Ett beslut kan utan hinder av 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) delges även så, att det postas i rekommenderat brev under adressen för tomten eller annan känd adress för tomtägaren eller tomtinnehavaren.

13 §

Kommunfullmäktige godkänner taxan innefattande grunderna för beräkning av den avgift som skall uppbäras.


Denna lag träder i kraft den 1 1987.

Regeringens proposition 222/86
Lag- och talousutsk. bet. 19/86
Stora utsk. bet. 191/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.