12/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 22 § lagen om grundförbättring av bostäder

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 11 december 1981 (846/81), som följer:

22 §

Vad som stadgas i 14-21 §§ skall, om inte annat följer av 2 mom., tillämpas på egendom som avses i nämnda stadganden, räknat från det i 3 mom. nämnd anteckning gjorts, under den tid för vilken långfristigt grundförbättringslån beviljats eller till vilken lånetiden förlängts. Tillämpningen av nämnda stadganden upphör innan den ovan angivna tiden löpt ut, om långfristigt grundförbättringslån i sin helhet återbetalts och till staten dessutom för varje låneår, dock högst 7 år, erlagts 5 procent av det ursprungliga lånekapitalet.Denna lag trädet i kraft den 1 februari 1987. Den tillämpas även på lån som innan denna lag trätt i kraft beviljats med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder.

Regeringens proposition 196/86
Andra lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 226/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.