11/1987

Given i Helsingfors den 16 päivämä januari 1987

Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion 15 e § 1 mom. och 15 f § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 25 januari 1982 (81/82), som följer:

15 e §

Bostadslägenhet skall användas såsom hyresbostad för den som motsvarar i 5 § nämnda förutsättningar och är godkänd såsom hyresgäst av kommunen, om den är belägen i sådant hyreshus för vars uppförande, förvärv, utvidgande eller grundreparation bostadslån beviljats eller i bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten, eller om i 6 § 1 mom. 4 punkten nämnt bostadslån beviljats för förvärv av de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Vad som stadgas ovan gäller inte aktielägenhet i fråga om vilken hyresgästen inlöst de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Bostadsstyrelsen kan dock bevilja tillstånd att använda ovan i detta moment nämnd bostadslägenhet för annat ändamål än som bostad. Ett permanent tillstånd kan gälla endast en ringa del av husets alla bostadslägenheter. Då tillstånd beviljas för varaktig förändring, kan bostadsstyrelsen samtidigt bestämma att den del av bostadslånet skall återbetalas som motsvarar den bostad som tillståndet avser. Även kommunen kan, i enlighet med grunder som bostadsstyrelsen fastställt, bevilja tillstånd att använda bostadslägenhet också som annan bostad än som hyresbostad för personer som motsvarar förutsättningarna i 5 §. Dessutom får bostäder för studerande med kommunens tillstånd tillfälligt användas som bostäder även för andra än dem som avses i 5 §. Utan hinder av vad som stadgas i detta moment kan i hyreshus, för vars grundreparation bostadslån beviljats, en bostad användas såsom husägarens egen bostad.


15 f §

Vad som stadgas i 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt i 15-15 e §§ skall, om ej annat följer av stadgandena i detta moment, i 2 eller 3 mom. eller i lagen om inlösen av hyresbostäder, tillämpas på byggnader och aktier som avses i nämnda stadganden, då bostadslån beviljats för grundreparation eller därtill ansluten utvidgning eller då lånet beviljats i annat syfte med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten, under den tid för vilken lånet beviljats, och i annat fall under en tid av 45 år, räknat från den dag då i 4 mom. nämnd anteckning gjorts, och även i det fall att bostadslånet återbetalts i sin helhet. Tillämpningen av nämnda stadganden till följd av lån som beviljats för grundreparation eller därtill ansluten utvidgning eller som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten upphör före utgången av ovan angivna tid, om bostadslånet i sin helhet återbetalts och till staten dessutom för varje låneår, dock högst för sju år, erlagts fem procent av det ursprungliga lånekapitalet. Tillämpningen av stadgandena till följd av lån som med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten beviljats för annat ändamål än grundreparation eller därtill ansluten utvidgning kan dock tidigast efter fem låneår upphöra före utgången av ovan nämnda tid.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987. Den tillämpas också på lån som innan denna lag träder i kraft beviljats den 1 januari 1980 eller senare, på det sätt som stadgas i 1 och 2 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen den 4 maj 1979 angående ändring av lagen om bostadsproduktion (459/79).

Regeringens proposition 188/86
Andra lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 229/86

Helsingfors den 16 päivämä januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.