7/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 46 b § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 46 b § 1 mom., som temporärt fogats till nämnda lag genom lag av den 25 februari 1983, sådant det lyder i lag av den 13 december 1985 (951/85), som följer:

46 b §

En skattskyldig som är ansvarig för åtgärder som hör till kärnavfallshanteringen får vid beskattningen för år 1982 från sin inkomst avdra totalbeloppet av den reservering för kärnavfallshantering som handels- och industriministeriet med stöd av 4 och 5 §§ atomenergilagen (356/57) har fastställt för nämnda år. Vid beskattningen för åren 1983-1986 får den skattskyldige avdra skillnaden mellan de reserveringar för kärnavfallshantering som handels- och industriministeriet har fastställt för skatteåret och för det närmast föregående året. Vid beskattningen för dessa år kan dock högst följande belopp avdras:

Skatteår Avdragets maximibelopp
1983 220 miljoner mark
1984 220 ,,
1985 240 ,,
1986 260 ,,

Avdraget förutsätter dessutom att reserveringen också har gjorts i den skattskyldiges bokföring.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Regeringens proposition 217/86
Statsutsk. bet. 85/86
Stora utsk. bet. 183/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.